Start inspraak Agenda Milieuonderzoek en Participatieplan windpark Horst en Telgt. (Ermelo/Putten)

Prowind wil in de kernen van Horst en Telgt een windpark bouwen. Voordat het windpark er kan komen, moet er onderzoek gedaan worden naar de effecten hiervan op het milieu en de omgeving.
Gepubliceerd op: 10-mei-2022

Hiervoor wordt een onderzoeksagenda Milieu (Nota Reikwijdte en Detailniveau) opgesteld. Hierin staat wat er onderzocht wordt en op welk niveau. Daarnaast heeft de provincie in samenspraak met beide gemeenten een participatieplan opgesteld. Hierin staat precies wie, wanneer en op welk niveau meedenkt, meepraat en meebeslist over (delen van) het plan. Gedeputeerde Staten besloten op 11 mei 2022 om de concepten van beide stukken vrij te geven voor inspraak. 

Spreekuren

De stukken zijn digitaal en fysiek in te zien in de periode van 19 mei tot en met 29 juni bij de gemeentehuizen van Ermelo en Putten en het Huis der Provincie in Arnhem. In de eerste 2 weken van juni worden er ook spreekuren gehouden waar iedereen kan binnenlopen om vragen te stellen. Digitaal zijn de stukken vanaf 19 mei beschikbaar op de projectwebsite. Inspreken via een zienswijze kan zowel digitaal, mondeling als schriftelijk. Alle informatie evenals de data van de spreekuren staan op de projectpagina na 18 mei www.gelderland.nl/windparkhorstentelgt 

Vervolg

Op basis van de adviezen en de zienswijzen wordt de definitieve onderzoeksagenda milieu bepaald en volgt het milieuonderzoek. (MER). De uitkomsten hiervan worden gebruikt voor de keuze voor een voorkeursalternatief voor het windpark. Naar verwachting gebeurt dit in het najaar van 2022. De volgende stap is dan het opstellen van het ontwerp-inpassingsplan (of Projectbesluit zoals dit in de toekomst gaat heten). Ook hierover is weer inspraak mogelijk. 

Algemene bewonersbijeenkomst op 17 mei

De provincie en beide gemeenten houden op 17 mei een bijeenkomst voor inwoners en belangstellenden. De intentie is om met elkaar kennis te maken -nu de provincie de procedure doet- de planning en het plan toe te lichten. Inwoners binnen een bepaalde cirkel krijgen hiervoor een persoonlijke uitnodiging. Anderen zijn uiteraard ook welkom. 

Algemeen

Prowind BV heeft samen met de Werkgroep Duurzame Energie van de Buurtvereniging Horst en Telgt en energiecoöperatie Veluwe-Energie (hierna: de initiatiefnemers) het voornemen om het Windpark Horst en Telgt te ontwikkelen van zeven windturbines. Het plangebied ligt zowel in de gemeenten Ermelo ( zes) en Putten (1), beiden gelegen in de provincie Gelderland. Langs en nabij de A28. De provincie doet voor dit windpark de wettelijke procedures in samenwerking met de gemeenten Putten en Ermelo. 

Persvragen

Bent u op zoek naar informatie voor pers of heeft u vragen?