(PS) spreken op 7 december 2022 over de uitgangspunten voor de uitwerking van het Gelders Programma Landelijk Gebied

Provinciale Staten (PS) spreken op 7 december 2022 over de uitgangspunten voor de uitwerking van het Gelders Programma Landelijk Gebied en 26,3 miljoen Euro voor OnePlanet.
Gepubliceerd op: 1-december-2022

Uitgangspunten voor uitwerking Gelders Programma Landelijk Gebied

De provincie wil de stikstofproblemen aanpakken. Daarvoor zijn kaders nodig om doelen en maatregelen voor natuur, water, klimaat en landbouw in het landelijk gebied uit te kunnen werken. Op 21 december 2022 zullen PS daarom een besluit nemen over de uitgangspunten voor het Gelders Programma Landelijk Gebied (GPLG). Tijdens de oordeelsvormende bijeenkomst op 7 december 2022 bespreken de Staten dit voorstel met elkaar en met gedeputeerde Drenth. Aan bod komt ook de reactie van GS op de Kamerbrieven over het Nationaal Programma Landelijk Gebied en de impact daarvan op de Gelderse aanpak.

26,3 miljoen Euro voor OnePlanet

OnePlanet ontwikkelt oplossingen voor grote maatschappelijke uitdagingen op het gebied van milieu, duurzaamheid en klimaat. De focus ligt daarbij op duurzame efficiënte voedselvoorziening, gezonde voeding en gezond gedrag. Op 27 februari 2019 kende PS € 65 miljoen toe aan OnePlanet voor de periode 2019-2026. Hiervan werd € 38,7 miljoen beschikbaar gesteld voor de eerste 4 jaar. Het 2e deel van de financiering is gekoppeld aan een tussenevaluatie na drie jaar. Bij een positief resultaat zou het resterende bedrag beschikbaar worden gesteld. Deze tussentijdse evaluatie is onlangs positief afgerond. Op basis van de uitkomsten stellen GS voor aan PS om de reservering van € 26,3 miljoen voor de periode 2023-2027 via een subsidiegrondslag aan OnePlanet toe te kennen. OnePlanet Research Center is een samenwerking van het Vlaamse non-profit onderzoeksinstituut IMEC, de Wageningen University & Research (WUR), de Radboud Universiteit en het Radboud UMC.

Inspraak bij oordeelsvorming

Wilt u als inwoner van Gelderland inspreken bij 1 van de oordeelsvormende bijeenkomsten? Meldt u zich dan aan bij de Griffie voor maandag 5 december, 12.00 uur via griffie@gelderland.nl of bel 026 359 91 34.

Volg alle oordeelsvormende bijeenkomsten van 7 december 2022

Hieronder staat een overzicht van alle oordeelsvormende bijeenkomsten, inclusief een link naar de agenda. Daar zijn de bijbehorende stukken te raadplegen. De vergaderingen zijn online te volgen via gelderland.nl/Statenlive en er is bij alle bijeenkomsten ruimte voor publiek op de publieke tribune.

9.30 uur in de Statenzaal: Algemeen Bestuur en Financiën

  • Initiatiefvoorstel FvD referendumverordening provincie Gelderland 2022
  • Nationaal restauratiefonds, investeren in de toekomst van ons verleden

14.00 uur in Vergaderzaal N: Natuur en Landbouw

  • Omgevingsgericht werken: Gelders Programma Landelijk Gebied
  • Voorhangprocedure: verzoek gemeente Lingewaard tot afwijking verordening geitenhouderij

14.00 uur in Statenzaal: Wonen en Ruimte

  • Nieuwe rol provincie in woonbeleid
  • Voortgang actieplan wonen

18.30 uur in de Statenzaal: Economie, Energie en Klimaat

  • Tussenevaluatie OnePlanet en toekennen middelen voor de periode 2023-2027
  • Initiatiefvoorstel rapport Rekenkamer Oost-Nederland grondwateronttrekkingen en verdroging in Gelderland

Over Provinciale Staten

Provinciale Staten zijn het hoogste bestuursorgaan van provincie Gelderland. De Statenleden vertegenwoordigen de inwoners van Gelderland, bepalen in hoofdlijnen het beleid van de provincie en houden toezicht op de uitvoering ervan. De Staten hebben samen één doel: een gezond, veilig, schoon en welvarend Gelderland voor haar inwoners. Samen gaan we voor Gelderland.

Persvragen

Bent u op zoek naar informatie voor pers of heeft u vragen?