Provinciale Staten vergaderen over drinkwatervoorzieningen, de perspectiefnota 2023 en stikstofreductie

Op woensdag 22 juni zijn er van 9:30 tot 21:00 uur oordeelsvormende bijeenkomsten van Provinciale Staten. Op de agenda staan onder meer de Aanvullende Strategische Voorraden voor de Drinkwatervoorziening, de Perspectiefnota 2023 en de Gelderse Maatregelen Stikstof.
Gepubliceerd op: 14-juni-2022

Inwoners van Gelderland kunnen bij oordeelsvormende bijeenkomsten inspreken en zo hun zienswijze delen. 

Aanwijzen 11 drinkwaterreserveringsgebieden

De vraag naar drinkwater zal naar verwachting behoorlijk groeien richting 2040. Tegelijkertijd wordt de ruimte in de ondergrond steeds schaarser vanwege ander gebruik. Daarom zijn er nú dringend nieuwe gebieden voor drinkwater nodig, zodat er ook in de toekomst voldoende grondwater van voldoende kwaliteit beschikbaar is voor drinkwater. Aan Provinciale Staten ligt de vraag ligt voor om 11 drinkwater-reserveringsgebieden aan te wijzen en deze samen met de bijbehorende regels voor de bescherming van het grondwater op te nemen in de Omgevingsverordening Gelderland. Inspreken kan tijdens een aparte hoorzitting op 15 juni 2022.

Perspectiefnota 2023

In de Perspectiefnota 2023 staan de ontwikkelingen die op de provincie afkomen en hoeveel dat in grote lijnen gaat kosten. Het gaat ook over de uitvoering van het huidige Coalitieakkoord en bijbehorende voorstellen voor investeringen. Daarnaast kijken Gedeputeerde Staten met de Perspectiefnota 2023 vooruit naar een duurzame toekomst, waarvoor een herijking van de provinciale rol en begroting noodzakelijk zijn. Daarbij zijn richtbedragen opgenomen per beleidsprogramma. Aan Provinciale Staten wordt gevraagd om opdracht te geven om deze keuzes voor deze richtbedragen en de bijbehorende consequenties in kaart te brengen voor de Begroting van 2023. Inspreken kan tijdens een aparte hoorzitting op 15 juni 2022. 

Gelderse Maatregelen Stikstof binnen het Rijksprogramma 

De uitvoering van de Gelderse Maatregelen Stikstof is reeds in volle gang, zowel op het gebied van natuurversterking als het reduceren van stikstof emissies. Vervolgens schetste de minister van Natuur en Stikstof in een hoofdlijnenbrief van 1 april jl. hoe zij werk wil maken van stikstof, waterkwaliteit en klimaat. Gedeputeerde Staten zien hierin vooral een verbreding en versnelling van de Gelderse stikstofaanpak. Vandaar dat zij de Provinciale Staten consulteren over de gewenste houding ten opzichte van de stikstofdoelen van de minister. Daarnaast vragen Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten of zij het standpunt onderschrijven dat Gelderland weliswaar meewerkt aan het oplossen van het stikstofprobleem, maar geen resultaatsverplichting met de minister moet aangaan. 

Een compleet overzicht van alle onderwerpen op 22 juni is te vinden op gelderland.nl/stateninformatie.

Inspreken

Wilt u als inwoner van Gelderland inspreken bij een van de onderwerpen ter oordeelsvorming? Meld u zich aan bij de Griffie voor maandag 20 juni, 12.00 uur via griffie@gelderland.nl of bel 026 359 91 34. De vergaderingen zijn online te volgen via de agenda van de desbetreffende vergadering en er is bij alle bijeenkomsten ruimte voor publiek op de publieke tribune.

Persvragen

Bent u op zoek naar informatie voor pers of heeft u vragen?