Provinciale Staten vergaderen over de begroting, een nieuwe kaart van Gelderland en de verstedelijking van Arnhem Nijmegen - FoodValley

Provinciale Staten houden oordeelsvormende bijeenkomsten op woensdag 19 oktober 2022. Daarbij gaan zij in gesprek met Gedeputeerde Staten over diverse onderwerpen. De Oordeelsvorming biedt ruimte voor inspraak door belanghebbenden.
Gepubliceerd op: 18-oktober-2022

Startnotitie nieuwe kaart van Gelderland

De Minister voor Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting heeft de provincies verzocht om de nationale programma’s voor verstedelijking, energietransitie en stikstof te combineren met hun regionale opgaven. Er is 1,8 keer Gelderland nodig om alle beleidsambities van de provincie waar te kunnen maken. De provincie moet dus keuzes maken en proberen slimme combinaties te maken. Gedeputeerde Staten hebben kaders nodig voor deze opdracht en consulteren Provinciale Staten hierover in de vergadering van 19 oktober 2022. 

Verstedelijkingsstrategie Arnhem - Nijmegen - FoodValley

Tot 2040 moeten er volgens de huidige woningprognoses 100.000 extra woningen bij komen in Arnhem - Nijmegen - FoodValley. De provincie heeft samen met 26 gemeenten, waterschappen, en het Rijk gewerkt aan een verstedelijkingsstrategie, waarin opgaven voor werklocaties, bereikbaarheid, recreatie, klimaat en water, energietransitie, landbouw, stikstof, leefbaarheid en natuur en landschap integraal zijn meegenomen. Provinciale Staten zullen op 9 november 2022 besluiten over een wijzigingsvoorstel van het eerder vastgestelde Verstedelijkingsconcept en de Opgavebeschrijvingen gebiedsuitwerkingen.

Begroting

Voor het begrotingsvoorstel van 2023 heeft de provincie een nieuwe verdeling gemaakt van de structurele inkomsten: € 528 miljoen per jaar. Deze verdeling is gebaseerd op de wettelijke taken en het gekozen profiel. Gelderland wil de komende jaren met name werken aan de ruimtelijke kwaliteit. Om daar als provincie meer regie op te kunnen voeren, zijn thema’s als gezonde leefomgeving, natuur, wonen, water, landbouw, klimaat en mobiliteit in het voorstel geborgd. Daarnaast wil de provincie verantwoordelijkheid nemen in een aantal andere brede welvaartsthema’s zoals economie, leefbaarheid, cultuur en sport. Provinciale Staten gaan tijdens de oordeelsvormende bijeenkomsten in gesprek met Gedeputeerde Staten over de gemaakte keuzes. Daarbij nemen PS de standpunten van inwoners en organisaties mee, die afgelopen zaterdag met hen zijn gedeeld op de Participatiemarkt over de begroting. Op 9 november 2022 zal PS definitief over de begroting besluiten. 

Inspraak bij oordeelsvorming

Wilt u als inwoner van Gelderland inspreken bij één van de oordeelsvormende bijeenkomsten? Meldt u zich dan aan bij de Griffie voor maandag 17 oktober, 12.00 uur via griffie@gelderland.nl of bel 026 359 91 34. Inspreken over de begroting is niet meer mogelijk, daarvoor diende de Participatiebijeenkomst op 15 oktober 2022.

Volg alle oordeelsvormende bijeenkomsten van 19 oktober 2022

Hieronder staat een overzicht van alle oordeelsvormende bijeenkomsten, inclusief een link naar de agenda. Daar zijn de bijbehorende stukken te raadplegen. De vergaderingen zijn online te volgen via www.gelderland.nl/Statenlive en er is bij alle bijeenkomsten ruimte voor publiek op de publieke tribune.

9.30 uur in de Statenzaal

 • Begroting – Portefeuille Jan van der Meer
 • Vaststelling Provinciaal Inpassingsplan Windpark IJsselwind

9.30 uur in Sectiekamer 4-5

 • Begroting 2023 – Portefeuille Helga Witjes
 • Voortgang uitvoeringsagenda verkeersveiligheid

9.30 uur in Vergaderzaal N

 • Begroting 2023 –John Berends en Portefeuille Jan Markink
 • Vaststelling Legesverordening 2023

14.00 uur in Statenzaal

 • Begroting 2023 – Portefeuille Peter Drenth
 • Voorbereiding IPO AV 8 november

14.00 uur in Vergaderzaal N

 • Zienswijze begroting GR Hollandse Waterlinies
 • Onderzoek Partners van Gelderland

14.00 uur in Sectiekamer 4-5

 • Begroting 2023 – Portefeuille Peter Kerris
 • Startnotitie naar een nieuwe kaart van Gelderland verkennen, puzzelen en afspreken

18.30 uur in de Statenzaal

 • Begroting 2023 – Portefeuille Peter van ‘t Hoog

18.30 uur in Sectiekamer 4-5

 • Verstedelijkingsstrategie Arnhem-Nijmegen-FoodValley
 • Governance, uitvoeringsprogramma en betrokkenheid PS bij de realisatie 
 • Onderzoek verborgen leegstand in kantoren
 • Verzoek Harderwijk afwijken instructieregels Molenbiotoop

Over Provinciale Staten

Provinciale Staten zijn het hoogste bestuursorgaan van provincie Gelderland. De Statenleden vertegenwoordigen de inwoners van Gelderland, bepalen in hoofdlijnen het beleid van de provincie en houden toezicht op de uitvoering ervan. De Staten hebben samen één doel: een gezond, veilig, schoon en welvarend Gelderland voor haar inwoners. Samen gaan we voor Gelderland. 

 

Persvragen

Bent u op zoek naar informatie voor pers of heeft u vragen?