Provinciale Staten vergaderen onder andere over verbreding van de Rijnbrug bij Rhenen

Provinciale Staten vergaderen op 18 januari 2023 over verbreding van de Rijnbrug bij Rhenen, de toekomst van het OV en de huisvesting van Introdans en Oostpool.
Gepubliceerd op: 17-januari-2023

Doorstart verbreding Rijnbrug Rhenen

Het verkeer op de N233 via de Rijnbrug bij Rhenen tussen Gelderland en Utrecht loopt in de spitsen vast. De brug is daarmee een knelpunt voor de bereikbaarheid, de economische ontwikkeling en de leefbaarheid van de regio. De Rijnbrug ligt op de provinciegrens met Utrecht, is eigendom van het Rijk en de wegverharding op de brug is deels in beheer bij de provincie Utrecht en deels bij de provincie Gelderland. In 2018 werd besloten om een nieuw brugdek met 2x2 rijbanen aan te leggen op de bestaande brugpijlers. Beide provincies stelden daarvoor samen een budget van € 80 miljoen beschikbaar. In februari 2022 werd het project gestopt door een tekort op het budget en ging de Taskforce Rijnbrug Rhenen van start om nieuwe oplossingen te zoeken voor het knelpunt Rijnburg Rhenen. Die is gevonden in een Rijksbijdrage van € 40 miljoen in het kader van de woningbouwontwikkeling in de regio. Om de verbreding van de brug volledig te financieren moeten beide provincies daarnaast ieder een bijdrage van € 10,5 miljoen beschikbaar stellen. Provinciale Staten bespreken tijdens de oordeelsvormende bijeenkomst de doorstart van het project. Daarvoor zullen de Staten het eerder genomen besluit moeten intrekken dat het project verbreding Rijnbrug Rhenen in februari 2022 stopzette. 

Wijziging OV-concessie indeling

Het openbaar vervoer staat onder druk. De kosten stijgen harder dan het budget, vooral de loon- en brandstofkosten. Om het OV in de huidige vorm in stand te houden, is jaarlijks ongeveer € 25 miljoen nodig. Daarvan hebben Provinciale Staten in ieder geval de helft (€12,5 miljoen) beschikbaar gesteld vanaf 2026. Dat is niet voldoende om hetzelfde aantal bussen en regionale treinen te laten rijden als nu. Reizigers kunnen de komende jaren te maken krijgen met vermindering van de ritten op een buslijn. Om te voorkomen dat het openbaar vervoer minder wordt is op verzoek van PS onderzocht of het regionale OV in Gelderland nog efficiënter en slimmer georganiseerd kan worden. Uit onderzoek blijkt, dat de potentiële besparingen zeer beperkt zijn en dat innovatieve oplossingen voor de grote stromen reizigers er niet zijn. 
Naast de bespreking over de oplossingen voor dit dilemma besluit Provinciale Staten ook over de indeling van de vervoersgebieden. Deze wordt gewijzigd zodat deze beter past bij de vervoersvraag en de aanbestedingsmarkt. De belangrijkste wijziging is dat de vervoersgebieden Achterhoek en Twente niet worden samengevoegd tot concessie Berkel-Dinkel. Het huidige vervoersgebied Achterhoek-Rivierenland blijft nagenoeg zoals het nu is. Het huidige vervoersgebied Arnhem-Nijmegen wordt uitgebreid tot met Foodvalley (onder andere Ede) Provinciale Staten besluiten over de wijziging van de indeling tijdens de Statenvergadering op 8 februari 2023. Dit besluit is nodig om de aanbesteding te kunnen starten van de Gelderse OV-concessies Achterhoek-Rivierenland en Arnhem-Nijmegen-Foodvalley.

Huisvesting Introdans en Oostpool

Oostpool en Introdans zijn twee belangrijke culturele instellingen voor Gelderland op gebied van theater en dans. Ze behoren tot de basisinfrastructuur (BIS) van Nederland en dragen bij aan de leefomgeving en het vestigingsklimaat van Gelderland. Beide instellingen zijn dringend op zoek naar nieuwe huisvesting omdat de huidige locaties verouderd zijn en niet langer voldoen aan de eisen. Zonder nieuwe huisvesting komt de continuïteit van beide instellingen in het gedrang, met het risico dat zij de BIS-status (en daarmee de jaarlijkse subsidie van het Rijk) dreigen te verliezen. Dat zou een enorm verlies betekenen voor het culturele klimaat in Gelderland. Voor de nieuwe huisvesting is een investering nodig van de provincie, gemeente Arnhem en investeerders. Gemeente Arnhem wil € 10 miljoen beschikbaar stellen en de provincie heeft al € 2 miljoen gereserveerd. PS verzocht GS via een motie bij de behandeling van de begroting, om samen met gemeente Arnhem een oplossing te vinden voor de huisvesting. In reactie daarop heeft GS vier mogelijke scenario’s voorgelegd aan PS en zij stellen voor aan PS om op zoek te gaan naar dekking voor het tekort van 8 miljoen. De scenario’s zijn onderwerp van de oordeelsvormende bijeenkomst.

Volg alle oordeelsvormende bijeenkomsten van 18 januari 2023

Hieronder staat een overzicht van alle oordeelsvormende bijeenkomsten, inclusief een link naar de agenda. Daar zijn de bijbehorende stukken te raadplegen. De vergaderingen zijn online te volgen via www.gelderland.nl/Statenlive en er is bij alle bijeenkomsten ruimte voor publiek op de publieke tribune.


9.30 uur in de Statenzaal: Algemeen Bestuur en Financiën

 • Consultatie IPO-AV
 • Verordening systematische toezichtinformatie
 • Tussentijdse wijziging financiële verordening 2021

9.30 uur in sectiekamer 4-5: Mobiliteit

 • Besluit wijziging OV-concessie en aanbieding rapport ‘Gelders OV onder druk’
 • Doorstart Rijnbrug Rhenen N233
 • Onteigeningsverzoek besluit ten behoeve van de uitvoering van het bestemmingsplan Wilpsedijk-N790

14.00 uur in sectiekamer 4-5: Natuur en Landbouw

 • Vaststelling inpassingsplan herziening Tuinbouw Bommelerwaard
 • Oude bosgroeiplaatsen in de Omgevingsverordening

14.00 uur in Statenzaal: Wonen en Ruimte

 • Begrotingssubsidie Stichting Bouwopleidingsbedrijven Gelderland
 • Begrotingssubsidie procesgelden regionale woondeals
 • Analyse noodzaak tot wijziging omgevingsvisie
 • Consultatie over wensen- en bedenkingenprocedure

18.30 uur in sectiekamer 4-5: Agenda Cultuur en Erfgoed, Leefbaarheid en Gebiedsagenda's

 • Huisvesting Oostpool Introdans, uitvoering motie 22M50

18.30 uur in de Statenzaal: Economie, Energie en Klimaat

 • Fonds voor de verduurzaming van maatschappelijk vastgoed
 • Aanvullende Middelen Stimuleringsregeling Toekomstbestendig Wonen
 • Agendaverzoek FVD en GDK over “De Staat van het klimaat en de consequenties daarvan voor het Gelders beleid”

Over Provinciale Staten

Provinciale Staten zijn het hoogste bestuursorgaan van provincie Gelderland. De Statenleden vertegenwoordigen de inwoners van Gelderland, bepalen in hoofdlijnen het beleid van de provincie en houden toezicht op de uitvoering ervan. De Staten hebben samen één doel: een gezond, veilig, schoon en welvarend Gelderland voor haar inwoners. Samen gaan we voor Gelderland.

Persvragen

Bent u op zoek naar informatie voor pers of heeft u vragen?