Provinciale Staten bespreken toekomst openbaar vervoer en besluiten over Jaarstukken en Gelderse Energie-Infrastructuur

Provinciale Staten houden een besluitvormende Statenvergadering op woensdag 31 mei 2023. Op de agenda staat onder meer de meerjarenprognose openbaar vervoer, de Jaarstukken 2022 en het beleidskader Gelderse Energie-Infrastructuur (GEIS). Ook worden er 4 fractievolgers benoemd.
Gepubliceerd op: 23-mei-2023

Oplopende tekorten openbaar vervoer

Het openbaar vervoer staat onder druk. De kosten van het openbaar vervoer blijven de komende jaren stijgen, terwijl het budget niet meegroeit. Dat betekent dat het tekort verder oploopt. Als er geen extra geld komt, moeten vervoerders de dienstregeling aanpassen. Reizigers kunnen dan te maken krijgen met het afschalen van buslijnen. De provincie staat voor grote financiële keuzes om het Gelderse ov op het huidige niveau te houden. In de Statenvergadering van 31 mei 2023 bespreken Provinciale Staten hoe zij verder willen met dit vraagstuk – ook met het oog op de Perspectiefnota 2024, die in juli 2023 aan de Staten voorligt.

Provinciale Staten controleren het gevoerde bestuur

In de Jaarstukken leggen Gedeputeerde Staten verantwoording af aan Provinciale Staten over het gevoerde bestuur. Dat doet het college zowel inhoudelijk met het jaarverslag, als financieel met de jaarrekening. De Jaarstukken zijn het afsluitende document van de begrotingscyclus voor het begrotingsjaar 2022. Tijdens de Oordeelsvorming voerden de Staten vanuit hun controlerende taak het politieke debat over de Jaarstukken. Daarbij was de onderbesteding van € 68 miljoen onderwerp van gesprek. De vraag is waarom niet al het beschikbare geld is uitgegeven. In de Statenvergadering van 31 mei 2023 besluiten Provinciale Staten over de vaststelling van de Jaarstukken. Ook ligt er een voorstel van Gedeputeerde Staten om € 215.700 te reserveren voor Jeugdpodiumkunsten.

Kader om te kiezen voor een toekomstbestendige energie-infrastructuur

Gelderland schakelt over op duurzame energie uit wind, zon en warmtebronnen. Daarom moeten er kabels en leidingen worden aangepast en moeten er meer onderstations komen. Tegelijkertijd is er krapte op het stroomnetwerk en is er ook ruimte nodig voor bijvoorbeeld woningbouw en waterbeheer. Dat vraagt om afspraken over het benutten van grond. De provincie stelt eerst een kader op met uitgangspunten hoe daarover besluiten te nemen. In januari 2023 bespraken Provinciale Staten hoe zij denken over de inzet van de provincie op energie-infrastructuur. Ook ging het over de rol die de provincie bij de energie-infrastructuur moet nemen. Daarop is het beleidskader Gelderse Energie-Infrastructuur opgesteld. Het beleidskader bepaalt de provinciale focus, rollen en instrumenten. In de Statenvergadering van 31 mei 2023 besluiten Provinciale Staten over de vaststelling van het beleidskader.

Volg de Statenvergadering

Publiek kan de Statenvergadering van woensdag 31 mei vanaf de publieke tribune van de Statenzaal of live volgen via www.gelderland.nl/Statenlive. Via deze link zijn ook alle bijbehorende stukken te raadplegen.

Over Provinciale Staten

Provinciale Staten zijn het hoogste bestuursorgaan van provincie Gelderland. De Statenleden vertegenwoordigen de inwoners van Gelderland, bepalen in hoofdlijnen het beleid van de provincie en houden toezicht op de uitvoering ervan. De Staten hebben samen één doel: een gezond, veilig, schoon en welvarend Gelderland voor haar inwoners. Samen gaan we voor Gelderland. 

Persvragen

Bent u op zoek naar informatie voor pers of heeft u vragen?