Provinciale Staten besluiten over Luchthavenbesluit luchthaven Teuge

Op 8 juni besluiten Provinciale Staten onder meer over het Luchthavenbesluit luchthaven Teuge en de Jaarstukken 2021. Voorafgaand aan de Statenvergadering is er voor inwoners mogelijkheid om in gesprek te gaan met Statenleden tijdens de Open agenda.
Gepubliceerd op: 1-juni-2022

Zowel de Statenvergadering als de Open agenda vinden fysiek plaats in het Huis der Provincie. De publieke tribune en de perstribune zijn open.


Luchthavenbesluit luchthaven Teuge

Provinciale Staten gaan over het vaststellen van Luchthavenbesluiten voor kleine luchthavens. Na de aanvraag van de luchthaven Teuge is er een ontwerp-luchthavenbesluit gemaakt en heeft er een zienswijzeprocedure plaatsgevonden. Daarna is er een Luchthavenbesluit opgesteld. Op 18 mei hebben de Staten een werkbezoek aan vliegveld Teuge gebracht en was er in de avond aansluitend een hoorzitting over Teuge op locatie. Vorige week hebben de Staten in een oordeelsvormende vergadering over Teuge gesproken. Aan de Staten ligt nu de vraag voor of zij instemmen met het Luchthavenbesluit.

Jaarstukken 2021

De Jaarstukken zijn het afsluitende document in de Planning & Controlcyclus. In de jaarstukken leggen Gedeputeerde Staten zowel beleidsinhoudelijk als financieel verantwoording af. Aan de Staten ligt de vraag voor of zij instemmen met de jaarstukken als geheel en of zij instemmen met het voorstel om het voordelig rekeningsaldo toe te voegen aan de incidentele ruimte van de algemene dekkingsmiddelen en de omvang van de algemene reserve gelijk te stellen aan het weerstandsvermogen van eind 2021. GS stellen voor om wat er dan nog overblijft van de algemene reserve toe te voegen aan de incidentele ruimte van de algemene dekkingsmiddelen.

Initiatiefvoorstel Verbetering sociale veiligheid in het OV

De fracties van PvdA, GroenLinks, D66, Partij voor de Dieren en SGP dienen een initiatiefvoorstel in om de sociale veiligheid in het OV te verbeteren. De totstandkoming van dit voorstel is, omdat de indieners hiervoor hebben samengewerkt met een zevental middelbare scholieren, uniek te noemen. De fracties verzoeken om drie pilots uit te voeren: een bewustwordingscampagne en alarmnummer voor sociale veiligheid in het OV, verbetering van comfort en veiligheid in stations en bij haltes en een pilot voor een betere ‘beleefomgeving’ in de bussen en treinen. Het voorstel is om€ 300.000 euro beschikbaar te stellen voor de eerste twee pilots. Bij de derde pilot wordt voorgesteld om hem mee te nemen bij een volgende concessie. 

Gelders Burgerberaad Klimaatplan

In 2023 wordt het Gelders klimaatplan herijkt. Onderdeel van het proces om tot herijking te komen is een burgerpanel. Centraal staat de vraag: wat vinden inwoners belangrijk bij keuzes en beslissingen die gemaakt worden om de klimaatdoelen te halen.

Agendaverzoek wolvencorridors of verbindingszones

Wolven zoeken in onze provincie steeds weer naar nieuwe leefgebieden. Dit kan zorgen voor conflicten tussen mens en wolf, bijvoorbeeld waar een wolf een schaapskudde aanvalt. Op verzoek van de fracties van CDA, VVD, Forum voor Democratie, ChristenUnie en Partij voor de Dieren is er op 18 mei 2022 een expertmeeting geweest over de vraag wat de provincie kan doen om het samenleven van wolf en mens beter mogelijk te maken. De fracties willen met Gedeputeerde Staten verder spreken over de instrumenten die de provincie kan inzetten om de schade die de wolf kan aanrichten te voorkomen. 

Uitkomsten onderzoek naar Gelders stelsel 

Hier ligt geen besluit voor. GS hebben onderzoek gedaan naar de werking van het Gelders stelsel van de Omgevingsdiensten. PS zijn volgens afspraak over de uitkomsten van het onderzoek geïnformeerd. Er ligt geen besluit voor, maar op verzoek van diverse fracties is het geagendeerd. De fracties willen doorpraten over de uitkomsten van het rapport. De belangrijkste conclusie is dat het stelsel op dit moment onvoldoende robuust is. GS zijn voornemens in gezamenlijk overleg met de partners vervolgstappen en eventuele verbetermaatregelen te treffen. Het doel van het vervolgtraject is om de robuustheid van het stelsel en de Gelderse omgevingsdiensten te versterken.

De volledige agenda van de Statenvergadering en bijbehorende stukken is te vinden op gelderland.nl/stateninformatie. De Statenvergadering is live te volgen vanuit de agenda en er is mogelijkheid om de vergadering bij te wonen op de publieke tribune.


Open agenda

Wilt u iets onder de aandacht van de Staten brengen dat niet op de agenda staat? Dat kan bij de Open agenda van 09.45 – 10.30 uur. Voor elke inspreker is er 5 minuten om een betoog te houden waarna er vragen gesteld kunnen worden. Aanmelden kan vóór dinsdag 7 juni, 9.00 uur bij de Griffie of bel 026 359 91 34. De Open agenda wordt niet live uitgezonden. 

Persvragen

Bent u op zoek naar informatie voor pers of heeft u vragen?