Provinciale Staten beslissen over verduurzaming van de begroting

De financiële situatie van de provincie verandert. Om hard ingrijpen in de volgende coalitieperiode te voorkomen, legt Gedeputeerde Staten (GS) een besluit voor aan Provinciale Staten (PS) over verduurzaming van de begroting voor de komende jaren.
Gepubliceerd op: 8-november-2022

PS vergaderen hierover op 16 november 2022. Op de agenda staat onder meer de besluitvorming over het provinciaal inpassingsplan Windpark IJsselwind. 

Keuzes voor een duurzame toekomst: herijking provinciale rol en begroting

Afnemende inkomsten hebben gevolgen voor de uitgaven van de provincie. Bovendien is de balans tussen de structurele dekking en de incidentele dekking in de afgelopen jaren scheef gegroeid. GS legt het besluit voor aan PS om voortaan alleen structurele uitgaven te dekken met structurele inkomsten. De verduurzaming van de begroting vraagt tegelijkertijd om een herijking van de provinciale rol. ‘Wie is de provincie? En wat wil en moet ze doen om het verschil te kunnen maken vanuit een langjarig perspectief?’

Als gevolg van het begrotingsvoorstel zullen er vanaf 2024 minder structurele middelen beschikbaar zijn voor partners van Gelderland. Vanuit de rol van volksvertegenwoordiging organiseerde PS een Participatiemarkt om brede inspraak mogelijk te maken. Inwoners en partners van Gelderland gaven gehoor aan de oproep om hun bezwaren op de begroting te delen. Provinciale Staten nemen woensdag een besluit over het herijkingsvoorstel en kunnen daarbij door middel van moties en amendementen nog wensen meegeven of aanpassingen doen.  

Provinciaal Inpassingsplan Windpark IJsselwind

Aan de Staten ligt het Provinciaal Inpassingsplan Windpark IJsselwind ter vaststelling voor, dat voorziet in de bouw van drie windturbines langs het Twentekanaal bij Zutphen en Eefde. Het windpark is een initiatief van Waterschap Rijn en IJssel en een samenwerkingsverband van 4 lokale energiecoöperaties en draagt bij aan de provinciale ambities op gebied van energietransitie. Omwonenden maken zich zorgen over de gezondheidseffecten en overlast. In aanloop naar het te nemen besluit legden PS een werkbezoek af aan de aangewezen locatie, bezochten zij omwonenden en organiseerden zij een hoorzitting. 

Volg de Statenvergadering van woensdag 16 november 2022

De Statenvergadering begint woensdag 16 november om 11.00 uur en is te volgen vanaf de publieke tribune van de Statenzaal van het Huis der Provincie in Arnhem. Of bekijk de vergadering en de bijbehorende stukken online via Gelderland.nl/Statenlive.

Open agenda

Wilt u iets onder de aandacht van de Staten brengen dat niet op de agenda staat? Dat kan tijdens de Open agenda op 16 november 2022. Voor elke inspreker is er 5 minuten om een betoog te houden waarna er gelegenheid is voor het stellen van vragen door Statenleden. Aanmelden kan vóór maandag 14 november, 12.00 uur bij de Griffie via griffie@gelderland.nl of bel 026 359 91 34. De Open agenda wordt niet live uitgezonden. 

Persvragen

Bent u op zoek naar informatie voor pers of heeft u vragen?