Plannen voor wind- en zonne-energie sneller uitvoeren én meer windturbines

Gelderland schakelt over op duurzame energie en warmte: de tussenstand
Gepubliceerd op: 19-oktober-2022

De plannen voor windturbines en zonnevelden die nu in de Regionale Energiestrategieën staan, moeten zo snel mogelijk leiden tot concrete projecten. Daarnaast moeten er meer windturbines komen voor een efficiënt gebruik van de energie-netinfrastructuur en het beperken van maatschappelijke kosten. Op dit moment is ongeveer 20% van het totale doel gerealiseerd. Aan 25% wordt gewerkt en 55% is nog alleen ambitie. Dat zijn de belangrijkste conclusies op basis van de tussenrapportage Regionale Energiestrategieën.

Oorzaken voor de vertraging 

Afgelopen jaar zijn er minder nieuwe projecten voor wind en zon op land gestart. Belangrijke oorzaken voor deze vertraging zijn capaciteitsproblemen op het elektriciteitsnet en het wegvallen van de onderbouwing van het normenkader voor windturbines. Daarnaast speelden ook het formatieproces van gemeenten na de verkiezingen een rol, de continuïteit van de werkorganisatie en de provinciale zoektocht naar mogelijkheden om windturbines rond de Veluwe te realiseren met respect voor het leefgebied van de wespendief. De houding van direct omwonenden en gemeenteraden beïnvloeden eveneens de voortgang. Het Nationaal Programma voor de Regionale Energie Strategie heeft op 7 juli 2022 een landelijk overzicht gepubliceerd. Dit overzicht laat zien dat de trage uitvoering ook in de rest van het land speelt.  

Duurzame elektriciteit  

In de Regionale Energie Strategie (RES) 1.0 staat per regio welke gebieden er geschikt zijn voor het opwekken van zonne- en windenergie. Gezamenlijk biedt Gelderland 6,5 Terawattuur aan hernieuwbare energieprojecten. Dit is inclusief het Utrechtse deel van regio Foodvalley. 

Duurzame warmte  

In de RES 1.0 staat een inventarisatie van bovenregionale warmtebronnen: de Regionale Structuur Warmte (RSW). Gemeenten moeten in regionaal verband afspraken gaan maken wie en hoe we gebruik gaan maken van deze warmtebronnen. En hoe we ervoor zorgen dat er genoeg warmte aangeboden wordt. Niet iedere regio heeft hiervoor al een plan klaar. 

Provinciale ondersteuning 

In 2050 moet Nederland klimaatneutraal zijn. Dan moeten we zonder aardgas producten maken zoals voedsel of bakstenen voor woningen. We moeten dan ook op andere brandstoffen rijden dan benzine. Gemeenten, provincies, waterschappen en netbeheerders werken samen om dit doel te bereiken. Wij stimuleren de overschakeling door bijvoorbeeld geld te geven aan gemeenten voor energieloketten en aardgasvrije wijken. We voeren ook zelf procedures om windparken mogelijk te maken. Daarnaast onderzoeken we -samen met de netbeheerders, gemeenten en bedrijven- hoe het energienet ontlast kan worden door bijvoorbeeld energieknooppunten (smart energy hubs) te stimuleren op bedrijventerreinen. 

Klimaatakkoord 

De doelstelling uit het Klimaatakkoord is om in Nederland 35 Terawattuur (TWh) hernieuwbare energie op te wekken in 2030. (Een Terawattuur (TWh) = 1 miljard Kilowattuur (kWh). Een huishouden gebruikt gemiddeld 2500 kilowattuur per jaar) Om dit te halen moeten onder andere alle vergunningen voor windparken en zonnevelden voor 1 januari 2025 zijn afgegeven. De hernieuwbare energie is zowel bestemd voor huishoudens als voor de industrie, bedrijven, scheepvaart en logistiek. Daarvoor zijn ook andere bronnen nodig als waterkracht, aardwarmte, biogrondstoffen, restwarmte en energiedrager waterstof.  

Persvragen

Bent u op zoek naar informatie voor pers of heeft u vragen?