Overeenstemming maatregelen verbetering fietsroute (F348) én provinciale weg (N348)

De brede steun uit de omgevingsconsultatie maakt dat de Stuurgroep Verkenning FN348definitief kiest voor de samenhangende oplossing  voor de fietsroute en provinciale weg. Deze Stuurgroep bestaat uit de wethouders van Deventer, Lochem en Zutphen en gedeputeerde Witjes van de provincie.
Gepubliceerd op: 26-mei-2023

Inmiddels hebben ook de colleges van de betreffende gemeenten zich achter het resultaat van de Verkenning geschaard.  Bij een positieve besluitvorming voor de zomer van de raden over de financiële bijdragen aan de fietsroute, start naar verwachting in het najaar van 2023 de verdere uitwerking van de voorstellen en het voorbereiden van vergunningprocedures. De start van de werkzaamheden is voorzien eind 2025.

Nader onderzoek

Vanuit de omgevingsconsultatie kwamen enkele verbeterpunten naar voren die de 4 overheden willen onderzoeken. Het gaat om de haalbaarheid van een nieuw verbindingspad tussen de Kratonweg en het nieuwe fietspad aan westzijde van de N348, zodat fietsers en voetgangers daar niet meer de provinciale weg over hoeven te steken. Daarnaast wordt bij het Nijenbeeksepad gekeken naar mogelijkheden om de provinciale weg over te steken en welke mogelijkheden er zijn om bomen en een haag te behouden. Ook de haalbaarheid van een rechtstreekse verbinding tussen de Lochemseweg in Epse en de locatie van de fietstunnel ten zuiden van Epse vraagt om nader onderzoek. De reactienota van de omgevingsconsultatie met daarin het voorgestelde maatregelenpakket is in te zien op www.gelderland.nl/fn348

Samenhangende oplossing 

Het resultaat van de Verkenning bestaat uit een  fietsroute tussen Deventer en Zutphenlangs de provinciale weg en de Zutphenseweg door Eefde en maatregelen op de N348.  Als onderdeel van de fietsroute komt ten zuiden van Epse een fietstunnel onder de provinciale weg,  een nieuw fietspad tussen Epse en Gorssel -dat verplaatst en verbreed wordt- en een nieuw fietspad tussen de Hoofdstraat noord en Hoofdstraat zuid in Gorssel, waar nu nog geen fietspad ligt en fietsers via de Hoofdstraat moeten rijden. Tot slot bestaat het maatregelenpakket uit  een fietsvriendelijker inrichting bij de Zutphenseweg in Eefde en het verlagen van de snelheid van 50 naar 30 km/uur.

Snelheidsverlaging tussen Eefde - Gorssel

Tussen Eefde en Gorssel verlaagt de provincie de snelheid van 80 naar 60 km/ uur in combinatie met een aangepaste inrichting van de weg.  Die inrichting helpt bij het afdwingen van de verlaagde snelheid en attendeert passanten op de bewoning en (het gebruik van) de vele inritten. Gekoppeld aan deze maatregel kijkt de provincie op de overige delen van de N348 naar mogelijkheden om de doorstroming te bevorderen zodat een gelijkmatig snelheidsbeeld ontstaat, Deze maatregelen vallen onder de verantwoordelijkheid van de provincie Gelderland als wegbeheerder.

Doorfietskwaliteit

De ambitie om een hoogwaardige fietsroute voor het gehele traject te maken is realiseerbaar op het traject tussen Epse en Gorssel. Voor het deel van de route tussen Gorssel en Zutphen is sprake van een ‘doorfietskwaliteit’. Een hoogwaardige kwaliteit niet daar niet haalbaar omdat daar forse ruimtelijke ingrepen voor nodig zijn, zoals het slopen van woningen, verplaatsen van tientallen uitritten en kap van veel bomen. De zogenaamde combi-route die door het buitengebied richting de Rondweg Eefde en Gorssel is afgevallen.

Persvragen

Bent u op zoek naar informatie voor pers of heeft u vragen?