Ontwerp-watervergunning en ontwerp-Wet natuurbescherming ontheffing windpark IJsselwind ter inzage

Burgerinitiatief IJsselwind en Waterschap Rijn en IJssel willen langs het Twentekanaal bij Zutphen en Eefde 3 windturbines plaatsen.
Gepubliceerd op: 4-augustus-2022

Provincie Gelderland stelt hier de regels voor op en voert de procedure. De ontwerp-watervergunning en de ontwerp-wijziging ontheffing Wet natuurbescherming (Wnb) zijn klaar. Iedereen kan deze bekijken en mag hierover een mening (zienswijze) geven. De zienswijzen worden betrokken bij het uiteindelijk besluit van Gedeputeerde Staten.

Inzagetermijn ontwerpvergunning en ontheffing

De inzagetermijn is van donderdag 11 augustus tot donderdag 22 september 2022.

Stukken bekijken

De ontwerp-besluiten, en alle andere relevante stukken zijn digitaal te bekijken vanaf 11 augustus 2022 op: gelderland.nl/windparkijsselwind. Wie liever fysiek de ontwerp-besluiten wil bekijken kan ook een afspraak maken met de provincie of de gemeente Zutphen.

Zienswijze indienen

Een zienswijze indienen kan per mail, per brief of mondeling:

  • Digitaal: per mail naar post@gelderland.nl
  • Per brief aan: Het college van Gedeputeerde Staten van Gelderland, postbus 9090, 6800 GX Arnhem
  • Mondeling: Op werkdagen kan een afspraak gemaakt worden door te bellen naar het Provincieloket tussen 9.00 uur en 17. 00 uur: 026 359 9999. Van een mondelinge zienswijze wordt een verslag gemaakt. 
    Bij een zienswijze moet duidelijk naam, adres, e-mailadres en het zaaknummer: 2022-008704 worden vermeld en de omschrijving: zienswijze windpark IJsselwind. De zienswijzen worden betrokken bij de besluitvorming door Gedeputeerde Staten. 

Meer informatie

Meer informatie over het project staat op gelderland.nl/windparkijsselwind.

Meer informatie

Meer informatie over het project?

Persvragen

Bent u op zoek naar informatie voor pers of heeft u vragen?