Milieueffecten goed in beeld voor windpark Ijsselwind

Coöperatie Ijsselwind en het Waterschap Rijn en Ijssel willen 3 windturbines langs het Twentekanaal in Zutphen bouwen.
Gepubliceerd op: 20-april-2022

Coöperatie Ijsselwind en het Waterschap Rijn en Ijssel willen 3 windturbines langs het Twentekanaal in Zutphen bouwen. De provincie doet hiervoor de ruimtelijke procedure. Onderdeel van de procedure is het beoordelen van de effecten op het milieu en het vaststellen van normen voor slagschaduw, externe veiligheid en geluid. Op grond van de milieuonderzoeken oordelen Gedeputeerde Staten dat er geen uitgebreid milieuonderzoek (m.e.r) nodig is. De effecten op het milieu zijn goed in beeld en er blijken geen belangrijke nadelige gevolgen te zijn.

Aanmeldnotitie

De aanmeldingsnotitie is een uitgebreid en gedegen rapport met een groot aantal onderliggende milieuonderzoeken waarin alle milieueffecten zorgvuldig in beeld gebracht zijn. Deskundigen op het gebied van onder meer natuur, bodem & water, archeologie, geluid, slagschaduw en externe veiligheid hebben de aanmeldnotitie en onderzoeken beoordeeld en akkoord bevonden. Uit de beoordeling blijkt dat er geen belangrijke nadelige gevolgen zijn voor het milieu. Voor windparken van deze omvang is een uitgebreid milieuonderzoek (milieueffectrapportage) niet verplicht. In een eerdere procedure door de gemeente Zutphen hebben de initiatiefnemers vrijwillig een uitgebreid milieueffectonderzoek  (m.e.r) gedaan. Hierdoor is ook veel informatie beschikbaar.  

Lokale normen voor het windpark

Voor het windpark worden op basis van de specifieke situatie in dit gebied normen vastgesteld voor slagschaduw, veiligheid en geluid. Gemeenten en provincies mogen deze normen (tijdelijk) zelf vaststellen. De initiatiefnemers voor een windpark moeten hieraan voldoen. Deze normen gaan niet gelden voor andere windparkplannen in Gelderland. De normen worden vastgelegd in het provinciaal inpassingsplan.

Betrokkenheid van inwoners

In maart 2022 organiseerde de provincie informatie-en consultatie avonden voor bewoners. Tijdens deze avonden heeft de provincie haar rol en de procedure toegelicht. Ook is er gesproken over het lokale normenkader en konden bewoners reacties geven en aandachtspunten meegeven.  De komende tijd komen er nog meer informatiemomenten voor bewoners en belanghebbenden zoals een bewonersbijeenkomst als het concept-inpassingsplan klaar is. Dan kunnen mensen officieel hun mening geven over het plan. (Zienswijze indienen)

Planning

De verwachting is dat het concept-inpassingsplan voor de zomer van 2022 klaar is. Uiteindelijk beslissen Provinciale Staten over het definitieve inpassingsplan in het najaar van 2022. .

Informatie

Alle informatie inclusief de voorlichtende uitzending is te vinden op:

Persvragen

Bent u op zoek naar informatie voor pers of heeft u vragen?