Inpassingsplan windpark IJsselwind Zutphen vastgesteld

Het inpassingsplan voor windpark Ijsselwind Zutphen is op 16 november 2022 vastgesteld door Provinciale Staten, de volksvertegenwoordiging van de provincie. Hiermee wordt de bouw van drie windturbines langs het Twentekanaal in Zutphen mogelijk gemaakt.
Gepubliceerd op: 16-november-2022

IJsselwind is een samenwerkingsverband van vier lokale energiecorporaties: ZutphenEnergie, LochemEnergie, EnergieRijk Voorst en BrummenEnergie.

Zo min mogelijk ervaren geluidshinder

Tijdens de bespreking in Provinciale Staten werd via moties (formeel verzoek of oproep) extra aandacht geschonken aan geluidshinder. Dit is door direct omwonenden van het projectgebied aangekaart. In een motie die aangenomen werd, werd opgeroepen om aan te dringen bij de initiatiefnemers op zo min mogelijk geluidsoverlast en aan te sluiten bij de geluidsnorm 45 dB Lden en 39 dB Lnight. Deze norm is een aanbeveling van de Wereld Gezondheids Organisatie. In het inpassingplan is nu een maximale jaargemiddelde geluidsnorm van 47 DBLden en als nachtnorm 41 DBLnight vastgelegd. Dit is een maximale geluidsnorm. Ook komt er op basis van een motie een evaluatie met een geluidsbelevingsonderzoek onder bewoners in het projectgebied. Dit onderzoek moet 2 jaar nadat de windmolens draaien plaatsvinden. Op basis van de evaluatie kan dan worden gekeken of er aanpassingen nodig of mogelijk zijn. 

Beroepsprocedure

Tegen het inpassingsplan is nog beroep mogelijk bij de Raad van State. Het inpassingsplan wordt op 24 november 2022 ter inzage gelegd. Gedurende de periode van ter inzagelegging kunnen belanghebbenden bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State beroep instellen tegen het inpassingsplan en overige besluiten. Daarnaast kan er een voorlopige voorziening worden aangevraagd. 

Inpassingsplan

Een inpassingsplan is een bestemmingsplan van provincie of Rijk. Hierin wordt de bestemming van grond bindend bepaald. Daarmee bepaalt de overheid hoe nationale belangen in een gebied gerealiseerd kunnen worden. Bijvoorbeeld de aanleg van wegen, spoor of windparken.

Meer informatie

Meer informatie over het project is  te vinden op www.gelderland.nl/windparkijsselwind. Hier worden ook de stukken gepubliceerd op 24 november 2022. Voor meer informatie over geluidshinder: Geluidnormering windmolens (rvo.nl).
 

Persvragen

Bent u op zoek naar informatie voor pers of heeft u vragen?