Het huishoudboek op orde

Gedeputeerde Staten hebben de vaste uitgaven van de Provincie Gelderland opnieuw verdeeld.
Gepubliceerd op: 10-oktober-2022

Alle beleidsvelden zijn nu geborgd in de vaste begroting. “We hebben hiermee de basis voor wat ons de komende jaren te doen staat, zeker gesteld, maar het wordt over de hele linie minder.” aldus Jan Markink gedeputeerde financiën. 

Afgelopen jaren had de provincie Gelderland honderden miljoenen extra te besteden. Door teruglopende rendementen is dit de komende jaren veel minder. Om toch alle opgaven aan te kunnen, heeft de provincie de vaste inkomsten en uitgaven in balans gebracht. Markink: “Het zijn financieel onzekere tijden met grote opgaven en teruglopende inkomsten, daarom willen we de volgende coalitie een schone start geven met een duidelijke basis. Lastige keuzes en onzekerheid zijn daarbij onvermijdelijk.”

De nieuwe verdeling


De provincie heeft nu de structurele inkomsten opnieuw verdeeld: € 528 miljoen per jaar. De verdeling is gebaseerd op de wettelijke taken en het gekozen profiel. Gelderland wil de komende jaren met name werken aan de ruimtelijk kwaliteit. “Er zijn enorme opgaven in de fysieke ruimte zoals stikstofproblematiek, ruimtegebrek, woning- en klimaatcrisis, daar willen we als provincie meer regie op nemen.” De basis van thema’s als gezonde leefomgeving, natuur, wonen, water, landbouw, klimaat en mobiliteit is daarom geborgd.” Daarnaast neemt de provincie verantwoordelijkheid in een aantal andere brede welvaartsthema’s zoals economie, leefbaarheid, cultuur en sport. Ook voor deze thema’s is een structurele basis gelegd.

Tekort Openbaar Vervoer


In de vaste begroting is ook ruimte gemaakt voor het dreigende tekort bij openbaar vervoer. Het Rijk compenseert de hogere kosten van het OV te weinig. Er is daardoor € 25 miljoen structureel extra nodig om het openbaar vervoer op hetzelfde niveau houden. Voor de helft is nu een oplossing gevonden in de vaste begroting. De andere helft moet worden opgelost in de volgende Statenperiode. “Hiervoor kijken we ook nadrukkelijk naar het Rijk.” aldus Markink. Lukt dat niet dan zal er gesneden moeten worden in de busdiensten in stad en platteland. 

Gevolgen


Door de lagere inkomsten, zullen diverse organisaties in de toekomst niet of minder ondersteund kunnen worden en verschillende regelingen zullen worden afgebouwd. De provincie wil gemaakte afspraken met organisaties nakomen en hen de tijd geven om naar een nieuwe situatie toe te groeien. Hierover worden gesprekken gevoerd met partners. 

De eerste gevolgen beginnen zich nu af te tekenen en zullen de komende tijd verder duidelijk worden. Ook de keuzes van een volgende coalitie zullen hierop van invloed zijn. Onder andere hoe de beperkte extra incidentele middelen verdeeld gaan worden. Markink: “De broekriem is overal aangetrokken, het is nu aan een volgende coalitie om te kijken waar de komende vier jaar extra inzet op nodig is.”

Besluit en inspraak


Om tot deze keuze te komen hebben Gedeputeerde Staten de Gelderse inkomsten en uitgaven laten vergelijken met die van andere provincies. Daarnaast konden inwoners via het Gelderland panel hun mening geven en zijn er gesprekken gevoerd met diverse partners. Dit is allemaal meegewogen in het voorstel.

 Het Gelders parlement besluit op 9 november 2022 over het voorstel. Daarvoor houdt Provinciale Staten voor iedereen die wil reageren op de plannen op 15 oktober 2022 van 10.30 tot 13.30 een participatiemarkt bij het Huis der Provincie. 

Persvragen

Bent u op zoek naar informatie voor pers of heeft u vragen?