Gelderse samenwerking beter, maar meer investeren in samenwerking is nodig

Overheden in Gelderland vinden elkaar steeds meer, maar de samenwerking kan echt nog wel beter. Dat is de hoofdconclusie van het rapport ‘Partners van Gelderland’ dat vandaag aan betrokken bestuurders is overhandigd. De grote uitdagingen van vandaag voor het mooie Gelderland - vragen om meer investeren in elkaar.
Gepubliceerd op: 16-juni-2022

Spelregels kunnen ervoor zorgen dat projecten niet te veel gaan uitlopen, te duur worden of zelfs vastlopen. Van belang is dat partners vooraf scherper maken waar men samen voor gaat en duidelijker worden over wat men wel en niet van elkaar mag verwachten. Afspraken maken over rolverdeling en de inzet die men belooft te leveren horen daar ook bij. En inzicht in belangentegenstellingen en hindernissen die men samen te nemen heeft. Zo kunnen er sneller meters gemaakt worden.

Bevindingen en aanbevelingen

Het rapport ‘Partners van Gelderland’ onderzocht de praktijk van de samenwerking aan de hand van 5 casussen. Het project Partners van Gelderland is een vervolg op een eerder rapport van de Commissie Bestuurskracht waarin de provincie Gelderland haar eigen functioneren liet onderzoeken. Dit keer hebben de partners van vijf Gelderse samenwerkingsverbanden hun eigen rol en die van de andere partners samen tegen het licht gehouden. Dit deden ze onder begeleiding van onderzoekers van de HAN onder leiding van hoofdonderzoeker Frans de Vijlder. Uit de vele gesprekken kwamen een aantal bevindingen en aanbevelingen naar voren.

Duidelijkheid over wederzijdse verwachtingen

Gemeenten weten vaak niet wat ze van de provincie kunnen verwachten. Dat is lastig. Van hun kant verschillen gemeenten onderling vaak van mening, ook over de manier van samenwerken. Dat maakt het voor de Provincie ingewikkeld. Moet zij nu zakendoen met een regio-organisatie of met de individuele gemeenten? Het rapport roept de provincie op tot duidelijkheid over de rol die zij wil innemen en die duidelijkheid ook te eisen van gemeenten en andere partners. Voor alle partners is er dus werk aan de winkel.

 • Regelmatig stilstaan bij de samenwerking
  Alle partners zouden regelmatig stil moeten staan bij de vraag of de manier van samenwerking nog past bij wat er te doen staat. Dat gebeurt nu nog te weinig.
   
 • Scherpere rol van Gemeenteraden en Provinciale Staten
  Gemeenteraden en Provinciale Staten ervaren de afstand met samenwerkingsverbanden vaak als te ver van hun bed. Hun uitdaging is scherper worden op hun controlerende rol en op voldoende informatieverstrekking door de colleges.
   
 • Meer doortastendheid van gemeenten en andere partners
  Gemeenten moeten bestuurlijk en ambtelijk investeren in verbetering van de gezamenlijke slagkracht in samenwerkingsverbanden. Zorg dat goede en innovatieve voorbeelden navolging vinden en investeer in nieuwe samenwerkingsvormen.
   
 • Ambtenaren en leidinggevenden: wees minder formeel
  Kom achter de vergadertafels vandaan en ontwikkel andere werkwijzen waarin kennis, passie en potentie van iedereen veel beter tot hun recht komen. Toon lef en wees kritisch naar elkaar binnen de ruimte die het bestuur u heeft gegeven.
   
 • Proces van lange adem
  De bestuurskracht van Gelderland is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de provincie én de partners. Samenwerking tussen overheden en andere maatschappelijke partners is noodzakelijk geworden. Er is geen ontkomen aan. Zonder betere samenwerking worden onze maatschappelijke opgaven niet of in onvoldoende mate gerealiseerd. En dan staan de geloofwaardigheid en legitimiteit van publiek handelen op het spel.

Werk aan de winkel

Meer slagkracht ontwikkelen door betere samenwerking vraagt ook een andere bestuurs- cultuur. En dat is een kwestie van lange adem en permanente aandacht. Het rapport beveelt alle partijen die zich ‘Partner van Gelderland’ daarom aan om gezamenlijk Partners van Gelderland voort te zetten. Laat dit platform een ‘hub’ worden voor bestuurlijke krachten- bundeling en kennisdeling over instrumenten, handreikingen en goede voorbeelden. Partners en provincie, pak dit samen op.
Nodig ons uit

Het onderzoek vond plaats onder regie van een onafhankelijke begeleidingsgroep voorgezeten door Helmi Huijbregts-Schiedon. De begeleidingsgroep en het onderzoeksteam van dit rapport zijn van harte bereid om het rapport toe te lichten, gezamenlijk te reflecteren en te kijken hoe deze ervaringen kunnen worden omgezet in meer daadkracht en vervolgstappen. Nodig hen daarvoor uit.
 

Persvragen

Bent u op zoek naar informatie voor pers of heeft u vragen?