Aangevuld inpassingsplan Railterminal Gelderland naar PS ter besluitvorming

Gedeputeerde Staten (GS) hebben het Inpassingsplan Railterminal Gelderland aangevuld naar aanleiding van de tussenuitspraak van de Raad van State (RvS).
Gepubliceerd op: 24-mei-2023

Provinciale Staten wordt gevraagd het inpassingsplan voor de Railterminal Gelderland gewijzigd vast te stellen. Daarnaast hebben GS de Wet natuurbescherming vergunning van 8 juli in overeenstemming gebracht met de onderliggende AERIUS-berekening.  

Tussenuitspraak 

Provincie Gelderland wil met de duurzame Railterminal bedrijven toegang bieden tot de Betuweroute. Vervoer over spoor is duurzamer,  leidt tot minder files op de weg en daarmee ook tot minder uitstoot van stikstof. In een tussenuitspraak heeft de RvS op 26 april 2023 alle bezwaren op de thema’s geluid, luchtkwaliteit, lichthinder, verkeersveiligheid, landschap, leefomgeving en effecten op natuur en stikstof, ongegrond verklaard. Bovendien vroeg de RvS om drie aanvullingen in het inpassingsplan op te nemen.

Aanvullingen

Het gaat om 3 aanvullingen, die al in onderliggende stukken stond en die nu expliciet in het inpassingsplan zijn opgenomen. Zo is in de planregels opgenomen dat het aantal vrachtwagenbewegingen van en naar de railterminal maximaal 340 per werkdag bedraagt. Ook is in de voorschriften van de Wnb-vergunning opgenomen welk materieel op de terminal mag worden gebruikt. De Wnb-vergunning wordt in een planregel aan het inpassingsplan gekoppeld. In de toelichting van het inpassingsplan is aangegeven waarom de opgetelde geluidbelasting van de drie woningen aan/nabij de Rijksweg Zuid aanvaardbaar is. 

Vervolg

Nadat het aangevulde inpassingsplan is vastgesteld, wordt het besluit gepubliceerd in het provinciaal blad. Ook informeert de provincie de RvS en de belanghebbende gemeente Overbetuwe en een groep omwonenden. Alleen de gewijzigde onderdelen staan open voor eventueel beroep.

Persvragen

Bent u op zoek naar informatie voor pers of heeft u vragen?