Overnachtingshaven Lobith

De Minister van Infrastructuur & Milieu heeft provincie Gelderland gevraagd om in de buurt van Lobith een locatie te vinden voor een nieuwe overnachtingshaven. De provincie heeft deze opdracht opgepakt met Rijkswaterstaat Oost-Nederland en gemeente Rijnwaarden. Samen hebben zij hun voorkeur uitgesproken om de bestaande haven in Tuindorp te moderniseren en om bij Spijk een nieuwe overnachtingshaven aan te leggen.

Inpassingsplan vastgesteld

Provinciale Staten hebben het provinciaal inpassingsplan op 29 juni 2016 vastgesteld. Daarnaast hebben betrokken overheden een definitief besluit genomen over de aangevraagde vergunningen.

Tegen het inpassingsplan en de  vergunningen is beroep ingesteld bij de Raad van State. De Raad van State doet op dit moment geen uitspraak, omdat zij eerst de behandeling afwacht van een zaak over de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS). Ook de Overnachtingshaven Spijk maakt gebruik van de PAS. Vanwege de samenhang met Europese wetgeving is ook het Europese Hof van Justitie om informatie over de PAS gevraagd. De verwachting is dat de Raad van State medio 2019 uitspraak doet over de PAS. De uitspraak over het inpassingsplan en de vergunningen voor Overnachtingshaven Lobith volgt op een later moment.

Veilige en snelle doorstroming door overnachtingshavens

Overnachtingshavens dragen bij aan een veilige en vlotte doorstroming van het scheepvaartverkeer op de rivier. Schippers moeten zich houden aan de maximale vaar- en rusttijden uit de Binnenvaartwet. In het Beheer- en ontwikkelplan voor de rijkswateren 2016-2021 is opgenomen dat er om de 30 kilometer overnachtingsplaatsen moeten zijn. Dat komt overeen met ongeveer 2 uur varen.

Tekort ligplaatsen Tiel-Duitsland

Op de Waal, tussen Tiel en de Duitse grens, is er een tekort aan ligplaatsen voor de binnenvaart. De bestaande overnachtingshaven bij Tuindorp is te klein. Bovendien is deze haven sterk verouderd en niet geschikt voor grotere schepen. Door Overnachtingshaven Tuindorp te moderniseren (circa 20 ligplaatsen) en door de aanleg van een nieuwe haven bij Spijk (circa 50 ligplaatsen), is de binnenvaart hier in de toekomst verzekerd van voldoende ligplaatsen. Zo hoeven schippers niet langer op de rivier voor anker te gaan.

Havens Duitsland: Duisburg-Nederland

Ook de Duitse overheid maakt plannen voor de aanleg van twee overnachtingshavens tussen Duisburg en de grens met Nederland. De havens zijn voorzien bij Ossenberg en Niedermörmter. De Nederlandse en Duitse overheid stemmen af over de (voorbereidende) werkzaamheden aan de overnachtingshavens.

Van ontwerpproces naar samenwerkingsovereenkomst

De voorkeurslocatie is in juli 2014 vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst tussen ons, het Rijk en gemeente Rijnwaarden. Samen hebben we onderzoek gedaan naar de exacte verdeling van de ligplaatsen, het ontwerp en de inpassing van de nieuwe haven. Tijdens het ontwerpproces is er met verschillende partijen gesproken over hun wensen. Voorbeelden zijn de omwonenden in Spijk en Tuindorp, lokale ondernemingen, de Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden en Koninklijke Schuttevaer. Waar mogelijk zijn deze wensen overgenomen in het ontwerp van de overnachtingshavens.

Resultaat in inpassingsplan en milieueffectrapport

Het resultaat van het ontwerpproces is opgenomen in een provinciaal inpassingsplan en een milieueffectrapport. We hebben bovendien de belangrijkste vergunningen aangevraagd.

Versterken toerisme en recreatie

De samenwerkende partijen grijpen in het project graag mogelijkheden aan om werk met werk te maken. Daarom is in het inpassingsplan een vrijliggend buitendijks fietspad opgenomen van de Europakade in Tolkamer tot aan de Duitse grens. Ook zien de partijen kansen om het toeristisch-recreatieve profiel van het gebied te versterken. Voorbeelden zijn de aanleg van camperplaatsen en de plaatsing van laadpalen voor elektrische fietsen.

Realisatieovereenkomst startsein voor realisatiefase

Na vaststelling van het inpassingsplan en verlening van de belangrijkste vergunningen hebben de samenwerkende partijen een Realisatieovereenkomst gesloten. Hiermee gaat het project over van de planvormingsfase naar de realisatiefase. In deze fase is Rijkswaterstaat Oost-Nederland de trekker van het project. Provincie Gelderland en gemeente Rijnwaarden blijven in de uitvoeringsfase betrokken via een bestuurlijke begeleidingsgroep.