Wijziging omgevingsverordening Gelderland

In onze omgevingsverordening staan regels over ‘hoe’ we met de buitenruimte van onze leefomgeving omgaan. Op 9 mei 2023 stelden Gedeputeerde Staten het ‘wijzigingsplan omgevingsverordening 2023’ vast. Het plan lag van 12 mei tot en met 23 juni 2023 ter inzage.
Gepubliceerd op: 15-september-2023

Zienswijzen

Naar aanleiding van de inzage, zijn er 73 zienswijzen ingediend. We bedanken alle indieners voor hun betrokkenheid en actieve meedenken. De zienswijzen gaan over verschillende onderwerpen binnen het wijzigingsplan omgevingsverordening 2023, namelijk: 

  • Agrifood 
  • Energietransitie 
  • Erfgoed 
  • Landschap 
  • Natuur 
  • Provinciale wegen 
  • Water en bodem 
  • Overige onderwerpen 

De zienswijzen leidden tot wijzigingen van de regels en de toelichting van glastuinbouw, landschap, natuur, water en bodem en wegen. Ook zijn de kaarten van waterwingebied, glastuinbouw en oude bosgroeiplaatsen aangepast. 

Beantwoording van de zienswijzen 

In deze reactienota leest u de beantwoording van de zienswijzen en in hoeverre we dit verwerken in de verordening en kaarten. Ook leest u over een aantal ambtelijke wijzigingen die worden doorgevoerd. Deze zijn gebaseerd op de ingediende zienswijzen of komen voort uit voortschrijdend inzicht. 

Zienswijzen die niet over het wijzigingsplan gaan 

Deze zienswijzeprocedure is bedoeld om te reageren op de inhoud van het voorgelegde wijzigingsplan. We ontvingen ook een aantal zienswijzen die niet over dit wijzigingsplan gaan, maar over andere artikelen uit de omgevingsverordening of andere onderwerpen van provincie Gelderland. Dit noemen we formeel 'niet-ontvankelijke zienswijzen', wat betekent dat de zienswijze niet tot aanpassingen van het wijzigingsplan kan leiden. Maar omdat we iedereen van een zo passend mogelijke reactie willen voorzien, behandelen en beantwoorden we deze zienswijzen (die niet over het wijzigingsplan van de omgevingsverordening gaan) als vragen om informatie. 

Hoe gaat het verder? 

Gedeputeerde Staten leggen het definitieve plan nu ter vaststelling voor aan Provinciale Staten. Hierbij is ook ruimte voor indieners van een zienswijze, om hun zienswijze in 5 minuten mondeling toe te lichten, als zij dat willen.  

Waarom een omgevingsverordening?

We hebben veel ambities in Gelderland. Zoals woningen bouwen, een energietransitie, natuur herstellen en landbouw duurzamer maken. Samen werken we aan een gezond, veilig, schoon en welvarend Gelderland. Hoe gebruiken en beschermen we de ruimte en omgeving, om dit zo goed mogelijk te doen? Om alle ambities waar te maken, moeten we kiezen en slim combineren. Op verschillende manieren werken we hieraan. De omgevingsverordening is een middel dat ons hierbij helpt. Hierin nemen we regels op over ‘hoe’ we met de buitenruimte van onze leefomgeving omgaan. Meer informatie lees je op onze webpagina Omgevingsverordening.