Voorbereidende onderzoeken en werkzaamheden starten

Op korte termijn start een aantal voorbereidende onderzoeken en werkzaamheden voor de aanleg van de toegangsweg van de railterminal.
Voorbereidende onderzoeken en werkzaamheden starten
Gepubliceerd op: 11-maart-2022

Niet gesprongen explosieven
Als eerste start het onderzoek naar niet gesprongen explosieven. Vanwege de oorlogshandelingen tijdens de Tweede Wereldoorlog in dit gebied, bestaat de kans dat in de ondergrond niet gesprongen explosieven aanwezig zijn.

Het onderzoeksbureau ECG scant met een mobiele grondradar of in de ondergrond mogelijke ‘munitieverdachte objecten’ aanwezig zijn. Een tractor beweegt deze grondradar in het veld voort. Wanneer de detectie is afgerond, graven zij de verdachte objecten op.
Waarschijnlijk zal er sprake zijn van klein kaliber munitie. ECG ruimt deze munitie op een veilige wijze op en voert het af. Mocht ECG toch groot kaliber munitie aantreffen dan schakelen zij de EOD, de Explosieven Opruimingsdienst, van het Ministerie van Defensie in.Archeologisch onderzoek
Bureau BAAC heeft deze zomer in de bodem geboord op plekken in het gebied waar mogelijk archeologische resten liggen. Uit dit veldonderzoek blijkt dat dit inderdaad het geval kan zijn. De aanleg van de ontsluitingsweg kan deze resten mogelijk aantasten. Daarom doet Bureau BAAC vervolgonderzoek naar de archeologische waarden.

Dit vervolgonderzoek voeren zij uit door het graven van proefsleuven. Hiervoor worden een aantal vlakken in het gebied laag voor laag ontgraven. De proefsleuven zijn circa 4 meter breed en 25 meter lang en hebben een diepte van circa 1 meter. Wanneer Bureau BAAC daarin archeologische resten aantreft, dan is er vervolgonderzoek nodig.

Daarnaast ligt binnen het plangebied van de Railterminal Gelderland ter hoogte van de toekomstige kruising Reethsestraat en Rijksweg-Zuid een archeologisch rijksmonument. Op deze kruising komt een nieuwe aansluiting voor de toegangsweg naar de railterminal. Daarvoor moet het bestaande kruispunt worden gewijzigd. Bij deze werkzaamheden kunnen eventueel aanwezige archeologische resten worden verstoord. Daarom vindt hier een archeologische opgraving plaats. Daarvoor heeft Provincie Gelderland een monumentenvergunning aangevraagd.

Tijdens beide onderzoeken (het graven van de proefsleuven en de archeologische opgraving) kijken archeologen naar de aanwezigheid van sporen en resten uit een groot aantal tijdsvlakken: de Jonge steentijd, de Bronstijd, de IJzertijd, de Romeinse tijd maar ook naar de vroege en Late Middeleeuwen. Vondsten worden gedocumenteerd en meegenomen voor nader onderzoek.


Extra maatregelen natuur
Op korte termijn komen er op een aantal locaties extra natuurmaatregelen vooruitlopend op de aanleg van de railterminal en de toegangsweg. Deze  maatregelen zorgen ervoor dat we schade aan soorten zoals vleermuizen en vogels zoveel mogelijk voorkomen. Het gaat om maatregelen als het aanbrengen van vleermuiskasten en het plaatsen van een vleermuistoren en vleermuispalen, de aanleg van nesthopen voor kleine marterachtigen (zoals wezels) en nestvoorzieningen voor diverse vogels, zoals de buizerd en steenuil.

Dit is een bericht van Provincie Gelderland en de gemeente Overbetuwe.