Volg de vergadering van Provinciale Staten

Provinciale Staten (PS) vergadert over natuurinclusief boeren en een Gelders Warmte Infra Bedrijf.
Volg de vergadering van Provinciale Staten
Gepubliceerd op: 14-september-2022

Op woensdag 14 september 2022 vanaf 9.30 uur houden Provinciale Staten oordeelsvormende bijeenkomsten over onder andere Natuurinclusief boeren binnen het Gelders Natuur Netwerk (GNN) en de ontwikkeling van een Gelders Warmte Infra Bedrijf. Meerdere inwoners van Gelderland komen inspreken om Statenleden te overtuigen van hun zienswijze op deze onderwerpen.

Zoektocht naar mogelijkheden voor natuurinclusief boeren binnen GNN

De provincie stimuleert de transitie naar een natuurinclusieve landbouw. Ook willen we boeren betrekken bij het beheer van de natuur. Toch geven meerdere natuurinclusieve boeren het signaal af dat het lastig is om agrarische activiteiten te ondernemen binnen het Gelders natuurnetwerk (GNN). Statenleden openen nu het gesprek binnen de provincie over de mogelijkheden om meer ruimte te bieden aan agrarische activiteiten binnen het GNN, zonder dat daarbij de natuurdoelen uit het zicht raken. Voor deze bijeenkomst hebben zich 3 insprekers uit de agrarische sector aangemeld.

Beslismoment in ontwikkeling Gelders Warmte Infra Bedrijf (GWIB)

De warmtetransitie is een complexe opgave voor gemeenten. Om hen daarin te faciliteren, onderzoekt de provincie mogelijkheden van een GWIB. Doelstelling hiervan is om samen met gemeenten de ontwikkeling van publieke warmtenetten naar een financierbaar plan te versnellen. Op 28 september nemen Provinciale Staten een definitief besluit over het wel of niet oprichten van de GWIB. Tijdens de  oordeelsvorming zullen de Statenleden hun voorlopige standpunten met elkaar uitwisselen.  

Volg alle oordeelsvormende bijeenkomsten van 14 september

Alle vergaderingen van Provinciale Staten zijn live te volgen en er is bij alle bijeenkomsten ruimte voor toeschouwers op de publieke tribune. 

Algemeen bestuur en financiën – 9.30 uur in de Statenzaal

 • Najaarsnota 2022
 • Grondbeleid 2022
 • Begrotingswijziging 2022 en 2023 Omgevingsdienst Noord - Veluwe
 • Rapport Rekenkamer Oost - Nederland uitkomsten gezamenlijk onderzoek naar de praktijk van de Wob-verzoeken

Economie, Energie en Klimaat – 9.30 uur in Vergaderzaal N

 • Aanpassing Stimuleringsregeling Toekomstbestendig Wonen
 • (Grond)waterkwaliteit in Gelderland nader bekeken

Wonen en Ruimte – 14.00 uur in de Statenzaal

 • Actualisatie provinciale regelingen in verband met de inwerkingtreding van de Omgevingswet
 • Coördinatie meanderende Maas

Natuur en Landbouw – 14.00 uur in de Wijsmanzaal

 • Agendaverzoek ChristenUnie e.a.: GNN en natuurinclusief boeren

Economie, Energie en Klimaat – 18.30 uur in de Statenzaal

 • Agendaverzoek FVD e.a. gezondheidseffecten van windturbines op omwonenden
 • Beleidsprogramma Gezonde Leefomgeving
 • Gelders Warmte Infra Bedrijf