Versneld meer woningen dankzij flexwonen

De woningnood in Gelderland is hoog. Er is snel behoefte aan extra woningen. Flexibele woonlocaties dragen bij aan het verminderen van druk op de woningmarkt n voorzien in huisvesting aan specifieke, urgente doelgroepen.
Starters die hun woning verven
Gepubliceerd op: 25-november-2022

Praktijkleerkring voor gemeenten

Het aantal flexwoonprojecten bij Gelderse gemeenten en de ambities op flexwonen nemen flink toe. Vanuit het Actieplan Wonen lag de focus in de 1e fase op kennis en netwerken. Nú ligt de focus op ondersteuning van gemeenten bij de realisatie van flexwoningen. Hiervoor hebben we onder meer bestaande subsidieregelingen voor capaciteit van projectleiders. En we organiseren begin 2023 een praktijkleerkring voor gemeenten en woningcorporaties.

Ondersteuning vanuit Rijksoverheid

Vanuit het Ministerie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) is er ondersteuning in de vorm van ‘de landelijke Stimuleringsregeling Flex- en Transformatiewoningen’. Minister Hugo de Jonge maakte vorige week bekend dat 13 gemeenten financiële ondersteuning krijgen. Deze ondersteuning krijgen zij voor woningbouwprojecten die bijdragen aan de versnelling van tijdelijke huisvesting, waaronder de 2 Gelderse gemeenten: Nijmegen en Wijchen. Op dinsdag 15 november gunde het Rijksvastgoedbedrijf bovendien voorlopig de opdracht voor levering van 2.000 flexwoningen aan 9 bouwbedrijven.

Snelle, makkelijke oplossing?

Flexwonen zorgt op korte termijn voor woonruimte voor spoedzoekers. Het lijkt een snelle en makkelijke oplossing, maar er komt nog veel bij kijken: Wie neemt het initiatief? Wie wordt de eigenaar? Welke ruimtelijke procedure is nodig? Hoe gaan we om met beheer, inspraak en advisering? Wat mag het kosten? 
Als het om nieuwbouw gaat: welke leveranciers zijn er? Als we een bestaand gebouw verbouwen: wat zijn de verbouwkansen? Welke bewoners komen er straks? Waar moeten de bewoners en de woningen op termijn naartoe? Om gemeenten hierbij te helpen, organiseren we samen met Platform31 een praktijkleerkring.

Aan de slag

In deze praktijkleerkring gaan we samen met Platform31, een aantal andere gemeenten en lokale partijen (max. 10 in totaal) en u aan de slag. Om groepsgewijs tot een uitvoeringsplan te komen, voor een flexwonen-project. Samen zorgen we ervoor dat het idee snel werkelijkheid wordt, onder het motto: “Met kerst 2023 wonen hier mensen!”

U heeft als gemeente een braakliggend stuk grond of een leegstand pand (tijdelijk) ter beschikking. Ideaal voor tijdelijke woonruimte voor (een mix van) jongeren, statushouders, arbeidsmigranten, starters en andere spoedzoekers. Maar tijd, capaciteit, kunde en kennis ontbreken. Dat is jammer, want zo missen uw woningzoekenden de kans op woonruimte. Daar gaan we wat aan doen!

Naar een uitvoeringsplan met haalbare businesscase

In 4 dagdelen werkt u samen met 8 tot 10 gemeenten, de betrokken woningcorporatie (of andere lokale partijen), met ons, Platform31 en externe deskundigen aan elkaars projecten. Zo leert u van elkaars ervaringen. We werken aan een uniform model, regeling, vergunningaanvraag, (ge)bouwkeuze en financiering. In 4 dagdelen heeft u een projectplan, een planning en een businesscase. 

Dat gaat natuurlijk niet vanzelf en biedt ook geen garantie voor het slagen van uw project.

Er zijn geen kosten aan verbonden, maar we vragen u wél om betrokkenheid en inzet. We gaan uit van vrijwillig, maar niet vrijblijvend: uw gemeente dient elke bijeenkomst aanwezig te zijn. Bij voorkeur de betrokken projectleider en wanneer deze onverhoopt niet kan, een vervanger. 

Interesse om deel te nemen aan de praktijkleerkring?

Meld u aan via de site van Platform31