Start voorbereiding Gelders milieuonderzoek wind, zon en warmte

Van 13 februari tot en met 20 maart 2023 kunt u uw mening geven over de onderzoeksagenda milieu Windbeleid en Regionale Energiestrategie. In de onderzoeksagenda staat hoe we de milieueffecten van verschillende locaties voor windparken en zonnevelden gaan onderzoeken.
Gele bouwhelm op een paaltje van een hek met op de achtergrond een windturbine in aanbouw
Gepubliceerd op: 8-februari-2023

Wat is een onderzoeksagenda milieu

De onderzoeksagenda heet officieel: ‘de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD)’. In deze notitie staat wat we precies willen onderzoeken, hoe dit gebeurt en hoe we inwoners, organisaties en andere overheden hierbij betrekken. In de onderzoeksagenda staat ook om welk gebied het gaat én wat we niet gaan onderzoeken, zoals zon op daken. De invloed daarvan op het milieu is gering.

Reageren

We nodigen u uit om de onderzoeksagenda te lezen en een reactie te geven. Bijvoorbeeld over:

  • Welke kansen en dilemma’s u ziet voor de provincie, als het gaat om het opwekken van warmte, wind- en zonne-energie?
  • Mist u onderzoeksthema’s? Zo ja, welke?
  • Wat zou u specifieker onderzocht willen hebben in het effectonderzoek? En waarom?

Op onze webpagina over de NRD leest u hoe u kunt reageren.

Digitale informatiebijeenkomsten

We organiseren 3 digitale bijeenkomsten. Waarin we de reden en aanpak van het milieuonderzoek toelichten en vertellen wat er in de onderzoeksagenda staat.

  • Donderdag 2 maart en woensdag 8 maart 2023 van 15.30 tot 17.00 uur voor professionals. (Zoals ambtenaren en bestuurders van overheden, energiecoöperaties en milieuorganisaties);
  • Dinsdag 7 maart 2023 van 19.30 tot 20.45 uur voor inwoners en belangvertegenwoordigers.

U kunt zich aanmelden voor 1 van deze bijeenkomsten tot en met dinsdag 28 februari 2023 via deze webpagina of  gelijk hieronder.

Aanmelden voor de bijeenkomst

Wilt u 1 van deze bijeenkomsten bijwonen? Meld u aan vóór dinsdag 28 februari.

Reactienota

Na de inspraakperiode stellen we een reactienota op. Hierin ziet u hoe we uw reactie gebruiken, bij het bepalen van de inhoud en aanpak van het milieuonderzoek (m.e.r. - milieueffectrapportage). We vragen ook aan gemeenten, de commissie m.e.r. en belangengroepen om een reactie. Gedeputeerde Staten stellen daarna de onderzoeksagenda en de reactienota vast. Deze zijn het uitgangspunt voor het milieuonderzoek. (Plan-MER)

Vervolg: het milieuonderzoek (Plan-MER)

Op basis van de onderzoeksagenda start het milieuonderzoek (Plan-MER). Het milieuonderzoek is in de 1e plaats een objectieve studie, naar (mogelijke) milieueffecten van locaties voor windparken en zonnevelden. We maken géén keuze voor locaties. Dat gebeurt later door het bevoegd gezag. Voor grote windparken is dat de provincie. Voor zonnevelden zijn dat vaak de gemeenten. Gemeenten en provincie kunnen deze locaties vastleggen in hun beleid en verordeningen. Sommige regio’s en gemeenten doen ook milieuonderzoek voor hun eigen regio of gemeenten. We maken over en weer gebruik van de resultaten.

Aanpassen provinciaal windbeleid

We gaan het huidige provinciaal windbeleid aanpassen. Zodat het beter aansluit bij de energiestrategieën die de energieregio’s gemaakt hebben. Nu is het provinciale windbeleid nog vrij ruim. Op veel plekken kan een energiecoöperatie of een energiebedrijf met een plan voor een zonneveld komen. Dat is niet wat we willen. We willen meer regie over de plekken waar windparken en zonnevelden komen, in afstemming met de regio’s. Dat geeft ook meer duidelijkheid aan energiebedrijven én inwoners. Het milieuonderzoek gebruiken we om de goede afwegingen te maken.

Kijk voor meer informatie: www.gelderland.nl/planmerwindbeleid