Start Provinciaal Inpassingsplan windpark Horst en Telgt (Ermelo en Putten)

Prowind en energiecoöperatie Veluwe Energie hebben het initiatief genomen voor een windpark van 7 windturbines in de gemeenten Ermelo en Putten. Het windpark is gepland in het gebied tussen de A28 en de kernen Horst en Telgt.
Start Provinciaal Inpassingsplan windpark Horst en Telgt (Ermelo en Putten)
Gepubliceerd op: 21-september-2022

Voor dit windpark gaat de provincie het Provinciaal Inpassingsplan voorbereiden. Dit gebeurt in goed overleg met gemeenten Ermelo en Putten. 

Provinciaal Inpassingsplan

In het Provinciaal Inpassingsplan komen de voorwaarden te staan voor het windpark. In de procedure worden in vergunningen richtlijnen en voorschriften opgenomen over onder andere geluid, slagschaduw en veiligheid. Ook komt er een volledig milieuonderzoek (milieueffectrapportage). In het milieuonderzoek komen allerlei zaken aan bod, zoals de invloed van het windpark op de natuur en de leefomgeving. 

Planning 

In de komende periode gaan we samen met de gemeenten, initiatiefnemers en betrokkenen uit het gebied toewerken naar een voorkeursalternatief (VKA) voor het windpark. De eerste stap hiervoor is het openbaar maken van het concept van de onderzoeksagenda voor het milieuonderzoek en het participatieplan. Hierin staat hoe we de omgeving bij alle fases van het plan gaan betrekken. 

Voorkeursalternatief

Naar verwachting kan het voorkeursalternatief in het najaar van 2022 worden vastgesteld. Daarna komt de volgende fase. Dan wordt het ontwerp-inpassingsplan opgesteld en openbaar gemaakt. Iedereen kan hierop een reactie geven (zienswijze). We verwachten dat Provinciale Staten in het voorjaar van 2023 een definitief besluit kunnen nemen.

Meer informatie?