Schone lucht, minder geur- en geluidshinder en een gezonde bodem

De lucht is schoner geworden en bijna alle grote bodemsaneringen zijn klaar. Werken aan een schoon en gezond milieu houdt echter niet op. In het Gelders uitvoeringsprogramma staat hoe we werken aan verbetering van de luchtkwaliteit, bodem, geluid, omgevingsveiligheid en gezondheid.
Schone lucht, minder geur- en geluidshinder en een gezonde bodem
Gepubliceerd op: 6-juli-2022

Schone lucht 

Vervuiling van de lucht is een belangrijke risicofactor voor gezondheid, vergelijkbaar met te vet, te suikerrijk en te veel eten en onvoldoende bewegen. Daarom moeten we constant werken aan een schone lucht. Dat doen we samen met het Rijk, andere provincies en gemeenten. Dankzij deze samenwerking behaalden we diverse successen, zoals walstroom als alternatief voor dieselgeneratoren voor schepen aan de wal, invoering van milieuzones, meer elektrische auto’s en bussen, en gebruik van schonere werktuigen bij de werkzaamheden aan onze provinciale wegen.  

Lees ook:

Gezonde (landbouw)bodem 

Door allerlei stoffen kan de bodem vervuild raken. Dit kan een risico opleveren als er woningen op gebouwd worden. Ook voor de aanleg van nieuwe natuur kan bodemverontreiniging een probleem zijn. Een goed voorbeeld hiervan is Willinks Weust in de Achterhoek. Daar is de bodem schoongemaakt, zodat dieren daar ongehinderd kunnen leven en holen graven.  

Een gezonde landbouwbodem houdt water vast. Dit wordt steeds belangrijker vanwege toenemende droogte door klimaatverandering. We moeten dus op meer plekken de bodem verbeteren. Een van de projecten waarmee we dat stimuleren is LIFE CO2SAND. Door dunne laagjes klei aan te brengen, wordt een zandbodem veerkrachtiger en vruchtbaarder. 

Minder geluidsoverlast langs provinciale wegen 

We beheren en onderhouden 1.200 kilometer provinciale weg. Mensen die langs deze wegen wonen, kunnen last hebben van het geluid van het verkeer. We willen geluidshinder langs wegen verminderen. Op 400 kilometer weg ligt al stil asfalt. Ook boden we bewoners bij de proef “70+” de mogelijkheid om de woning te isoleren als de geluidsbelasting meer dan 70DB is.

Omgevingsveiligheid 

Alles wat we doen brengt risico’s met zich mee. Dat geldt zeker voor wat bedrijven doen en voor transport van gevaarlijke stoffen over de weg. Wij brengen deze risico’s letterlijk in kaart, zodat die voor iedereen te zien zijn. Dat is handig als gemeenten bijvoorbeeld plannen maken voor een nieuwe woonwijk. Op deze manier sturen we erop dat risico’s aanvaardbaar blijven. Daarnaast houden we toezicht op het naleven van normen en handhaven we. Dat geldt ook voor de andere onderdelen zoals geluid, lucht en bodem.   

Samenhang

We brengen verschillende losse plannen en regels bij elkaar in het Uitvoeringsprogramma Gezonde Leefomgeving. Zoals de beleidsregels geur, de bijdrage aan het Schone Lucht Akkoord, Gelders Uitvoeringsprogramma Omgevingsveiligheid, actieplan Geluid 2018-2022 en het Meerjarenprogramma Bodem en Ondergrond. Dit past bij onze visie om te zorgen dat maatregelen voor een gezonde leefomgeving meer met elkaar samenhangen.