Schadelijke stoffen beter in beeld

In Nederland willen we als overheid de uitstoot van Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS) terugdringen vanwege de schadelijke effecten voor de volksgezondheid en ons milieu.
2_mannen_die_schoorsteenpijp_controleren
Gepubliceerd op: 31-januari-2023

In korte tijd is er veel veranderd in wetgeving over deze stoffen. Hierdoor was er geen actueel beeld van welke ZZS vrijkomen bij bedrijven. Daarom maakte de Omgevingsdienst Regio Nijmegen (ODRN) in onze opdracht een inventarisatie bij de 226 bedrijven die vallen onder provinciaal toezicht. 

Uit de inventarisatie komt naar voren dat bij 129 van de 226 provinciale bedrijven ZZS aanwezig zijn. Bij 82 van deze bedrijven vindt uitstoot van ZZS plaats naar lucht of afvalwater. 1 van deze bedrijven bleek na metingen meet uit te stoten dan volgens de norm toegestaan. Hiervoor is door de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA) inmiddels een handhavingstraject gestart. Bij 48 bedrijven stellen we extra regels in de vergunning om te sturen op verminderen van gebruik en emissie van ZZS. 

Vooruitlopen op landelijke wetgeving

Voor Zeer Zorgwekkende Stoffen zijn lang niet altijd normen vastgelegd in wetgeving. Vaak gaat het om stoffen waarvan pas na enige tijd duidelijk is dat ze schadelijk zijn. Zoals bijvoorbeeld microplastics. Bovendien betekent dit dat de lijst met ZZS ook continu verandert. Met de inventarisatie lopen we vooruit op landelijke wetgeving. We willen een goed beeld van mogelijke uitstoot van ZZS naar lucht of water. Zo kunnen we waar nodig snel ingrijpen om milieu- en gezondheidsrisico’s te voorkomen. 

Geen risico volksgezondheid

De inventarisatie laat zien dat op basis van de gegevens de uitstoot van ZZS waarschijnlijk binnen bestaande normen valt. We verwachten op basis daarvan dan ook dat er geen risico voor de volksgezondheid is. Daar waar wij risico’s voor het milieu en de volksgezondheid zien, grijpen we direct in. Vanuit toezicht blijven we daarop letten. 

Landelijk onderzoek ZZS in afval

Ook helpt de inventarisatie ons vast te stellen tegen welke ZZS we mogelijk in de toekomst strenger willen optreden en kunnen we hier verder beleid op maken. Bij 10 afvalbedrijven geeft de inventarisatie nog onvoldoende inzicht in de aanwezige ZZS in afvalstromen. Daarom loopt er nu een landelijk onderzoek om te bepalen welke de meest relevante ZZS zijn en hoe deze kan worden aangetoond in afval.

2 weken voor bezwaar 

Gedeputeerde Staten besloten de inventarisatie van ZZS in Gelderland te publiceren. Bedrijven hebben 2 weken de tijd om eventueel bezwaar te maken tegen publicatie. Dat betekent dat we de inventarisatie op zijn vroegst over 2 weken publiceren. U kunt deze dan vinden op onze website en de website van de ODRN.  Hier vindt u ook meer achtergrondinformatie over ZZS.