Ruimte voor orchideeën, boomkikkers en kleine ijsvogelvlinders in Stelkampsveld

De afgelopen jaren hebben we hard gewerkt aan ontwikkeling en herstel van de bijzondere natte natuur in Stelkampsveld. Dit Natura 2000-gebied is onderdeel van landgoed Beekvliet en ligt tussen Barchem en Borculo.
Ruimte voor orchideeën, boomkikkers en kleine ijsvogelvlinders in Stelkampsveld
Gepubliceerd op: 9-juni-2022

We deden alles met als doel om het leefgebied van de zeldzame planten- en diersoorten te versterken, de oppervlakte te vergroten en het gebied natter en minder voedselrijk te maken. Én u vindt er nieuwe wandelroutes en verbeterde fiets- en wandelpaden. We werkten hierin samen met Waterschap Rijn en IJssel, Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten. 

Van plannen maken tot uitvoering en natuurherstel

In 2016 begonnen we met de voorbereidingen van de maatregelen uit het eerste Natura 2000-beheerplan voor Stelkampsveld. We zijn wettelijk verplicht om de natuur in het gebied te beschermen, herstellen, uit te breiden en verder te ontwikkelen. In 2022 was het werk voor deze maatregelen klaar. De natuur is nu beter bestand tegen invloeden van buitenaf, zoals langdurige droogte en stikstof. Maar de bijzondere soorten planten en insecten in Stelkampsveld blijven alleen behouden met een heel zorgvuldig beheer, ook in de toekomst. Dus klaar zijn we nooit. 

Maatregelen

Samen met onze partners werkten we de afgelopen jaren in het gebied. Zo is bijvoorbeeld de voedselrijke bovenlaag van de natuurpercelen afgegraven en zijn de oude hoger gelegen akkers hersteld. Bos heeft hier ruimte gemaakt voor de ontwikkeling van vochtige bloemrijke graslanden, afgewisseld met vennen en droge en natte heideterreinen. Staatsbosbeheer plantte als vervanging voor dat bos een stuk bos aan op Landgoed Slangenburg. Om het (grond)water in het gebied vast te houden, zijn sloten ondieper gemaakt of gedempt. Daarvoor werd ook buiten het Natura 2000-gebied gewerkt. Waar nodig zijn in de omgeving landbouwpercelen opgehoogd om ongewenste vernatting te voorkomen. Daarnaast zijn kelders en muren van woningen behandeld tegen mogelijke vochtschade.

Genieten in de natuur

Nu deze werkzaamheden klaar zijn, kan de natuur zich langzaam gaan herstellen en kunnen de nieuw ingerichte terreinen zich gaan ontwikkelen. Een landschap van nat naar droog, met poelen, vochtige bloemrijke graslanden, heide en natuurakkers. Met kwakende boomkikkers en dat blauw kleurt van bloeiende klokjesgentianen en orchideeën. U vindt er 2 mooie wandelroutes en opgeknapte parkeerplaatsen en fiets- en wandelpaden. Aan de rand van het meest kwetsbare gebied is nu een plankenpad met uitzichtpunt. Vanaf dit punt heeft u een prachtig uitzicht over Stelkampsveld. In juni, juli en augustus kunt u er genieten van allerlei bloeiende planten.  

Natuurontwikkeling volgen

Het is belangrijk om te weten of de maatregelen van de afgelopen jaren ook het gewenste effect hebben op de natuur. Tijdens het jaarlijkse veldbezoek aan het Natura 2000-gebied Stelkampsveld kijken ecologen van Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en provincie hoe de stikstofgevoelige natuur zich ontwikkelt. Ze bepalen dan of er moet worden bijgestuurd; zijn aanvullende maatregelen nodig of moet het beheer worden aangepast?

Gezonde natuur

Een deel van de Gelderse natuurgebieden heeft Europese bescherming: de Natura 2000-gebieden. In Gelderland liggen er 15. We doen er alles aan om de natuur in deze gebieden te behouden en versterken. Zodat de kwaliteit van de natuur en de verscheidenheid aan planten en dieren (biodiversiteit) verbetert. Meer informatie vindt u op onze pagina over Natura 2000-gebieden. Daarnaast werken we in heel Gelderland aan het verbeteren van de biodiversiteit. Hoe meer soorten planten en dieren, hoe weerbaarder de natuur. De natuur kan dan beter tegen bijvoorbeeld stikstof, droogte, ziekte of klimaatverandering. Een gezonde natuur is ook belangrijk voor schoon (drink)water, het tegengaan van de gevolgen van klimaatverandering en onze voedselproductie.

Link

Meer informatie

Meer informatie over Stelkampsveld vindt u op onze pagina over dit bijzondere natuurgebied.