Provincie zet Gelderland opnieuw op de kaart

Windparken, kringlooplandbouw, duizenden extra woningen, natuur en recreatie. Om alle Gelderse ambities te realiseren, is bijna 2 keer de oppervlakte van de provincie nodig. Daarom moeten er in Gelderland keuzes gemaakt worden. Wat kan er wel op een bepaalde plek en wat niet? En waar zijn opgaven slim te combineren?
Provincie zet Gelderland opnieuw op de kaart
Gepubliceerd op: 15-juni-2022

Deze puzzel gaan we het komende jaar samen met inwoners, gemeenten en andere partijen leggen. In juli 2023 moet dit resulteren in een nieuwe ruimtelijke kaart van Gelderland, die wordt aangeboden aan de Minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening.

Peter Kerris

Meer ruimte nodig

De druk op de ruimte neemt toe. We hebben 2 keer Gelderland nodig om alle ambities voor wonen en werken, natuur, landbouw en energie waar te maken. We moeten scherpe keuzes maken en opgaven slim combineren. Niet alles kan. Samen met inwoners, regio’s en gemeenten gaan we de ruimtelijke kaart van Gelderland opnieuw intekenen.

Peter Kerris

Gelders gedeputeerde

Meer opgaven, minder ruimte

Willen we Gelderland in de toekomst leefbaar houden, dan moeten we daar nú wat voor doen. De komende jaren moeten er meer dan 100.000 nieuwe woningen komen maar er is ook ruimte nodig voor natuur, landbouw, economie en een duurzame energievoorziening. We moeten meer rekening houden met het veranderende klimaat. Tegelijk willen we goed bereikbaar zijn en onze provincie aantrekkelijk houden voor inwoners en bedrijven. Dit vraagt om een goede afweging tussen verschillende – soms botsende – opgaven en belangen. 

 

Ruimte slimmer benutten

We moeten de schaarse ruimte slimmer benutten. Wat kan waar wél en wat kan, met het oog op de toekomst, beter niet? We hebben daarbij een aantal dillema’s: 

  • Moeten we woningen bouwen in gebieden die overstromingsgevoelig zijn of in hoger gelegen gebieden? 
  • Moet het grondwaterpeil omhoog om droogte tegen te gaan of moeten we naar landgebruik dat minder water nodig heeft? 
  • Hoe zorgen we ervoor dat landbouw, wonen, werken en verkeer in samenhang bijdragen aan het verlagen van de stikstofuitstoot en herstel van bodem, water en natuur?

Samen met betrokken partijen gaan we per gebied kijken we wat er kan en wat er nodig is. Door scherpe keuzes te maken en slimme verbindingen te leggen kunnen we meer met de ruimte doen en zorgen we dat de ruimte in Gelderland beter in balans is.

Samen werk maken van ruimte

De Minister voor VRO heeft de provincies gevraagd voor 1 juli 2023 de puzzel voor de ruimtelijke kaart te leggen en met plannen te komen. Met de provincie als gebiedsregisseur. De provincie opent op 23 juni 2022 het Gelders Ruimtegesprek met gemeenten en waterschappen. Daarna gaan we de provincie in en organiseren we een ‘tour de Gelderland’ om de ruimtelijke puzzel breed onder de aandacht te brengen. Hiervoor benutten we onze bestaande netwerken. 
Kerris: “Samen tekenen we komend jaar de kaart in en maken we werk van de ruimte in Gelderland!”