Provinciale Staten beslissen over verduurzaming begroting

De financiële situatie van de provincie verandert. Provinciale Staten (PS) vergaderen op 16 november 2022 over de verduurzaming van de begroting voor de komende jaren. Op de agenda staat ook de vaststelling van het Provinciaal Inpassingsplan Windpark IJsselwind.
mensen_in_gesprek_in_tijdens_participatiemarkt.jpg
Gepubliceerd op: 15-november-2022

Keuzes voor een duurzame toekomst: herijking provinciale rol en begroting

Afnemende inkomsten hebben gevolgen voor de uitgaven van de provincie. Bovendien is de balans tussen de structurele dekking en de incidentele dekking in de afgelopen jaren scheef gegroeid. Gedeputeerde Staten (GS) leggen het besluit voor aan PS om voortaan vaste uitgaven alleen te dekken met vaste inkomsten. De verduurzaming van de begroting vraagt tegelijkertijd om een herijking van de provinciale rol. Wie is de provincie? En wat wil en moet ze nu en straks doen om het verschil te kunnen maken voor de toekomst?

Als gevolg van het begrotingsvoorstel zullen er vanaf 2024 minder structurele middelen beschikbaar zijn voor partners van provincie Gelderland. Vanuit de rol van volksvertegenwoordiging organiseerden PS een Participatiemarkt om brede inspraak mogelijk te maken. Inwoners en partners gaven gehoor aan de oproep om hun bezwaren op de begroting te delen. Provinciale Staten nemen woensdag een besluit over het herijkingsvoorstel. Ze kunnen daarbij door middel van moties en amendementen nog wensen meegeven of aanpassingen doen. 

Provinciaal Inpassingsplan Windpark IJsselwind

Aan de Staten ligt het Provinciaal Inpassingsplan Windpark IJsselwind ter vaststelling voor. Met dit plan regelen we de voorwaarden waaronder 3 windmolens gebouwd kunnen worden langs het Twentekanaal bij Zutphen en Eefde. Het windpark is een initiatief van Waterschap Rijn en IJssel en een samenwerkingsverband van 4 lokale energiecoöperaties. Het draagt bij aan de provinciale ambities op het gebied van energietransitie. Omwonenden maken zich zorgen over de gezondheidseffecten en overlast. In aanloop naar het te nemen besluit legden PS een werkbezoek af aan de aangewezen locatie, bezochten zij omwonenden en organiseerden zij een hoorzitting. 

Volg de Statenvergadering van woensdag 16 november 2022

 De Statenvergadering begint woensdag 16 november om 11.00 uur en is te volgen vanaf de publieke tribune van de Statenzaal van het Huis der Provincie in Arnhem. Of bekijk de vergadering en de bijbehorende stukken online via Gelderland.nl/Statenlive.

 

Statenlive 16 november 2022