Natuurbeheerplan 2023 vastgesteld

Op 30 augustus 2022 stelde het college van Gedeputeerde Staten (GS) het Natuurbeheerplan 2023 en de bij behorende reactienota vast. Het Natuurbeheerplan geeft aan, waar subsidie voor het behoud en de ontwikkeling van (agrarische) natuur mogelijk is.
Natuurbeheerplan 2023 vastgesteld
Gepubliceerd op: 2-september-2022

In april van dit jaar stelde het college het ontwerp-Natuurbeheerplan 2023 vast. Hierop zijn verschillende zienswijzen binnengekomen. In de reactienota staan de reacties van GS op deze ingezonden zienswijzen. Voor mensen die het niet eens zijn met het definitief vastgestelde plan, is er vanaf 6 september 2022 de mogelijkheid om een beroepschrift in te dienen bij de rechtbank. Van die datum staat er een bekendmaking in het provinciaal blad. Hier leest u ook meer over het eventueel indienen van een beroepschrift.

Gelders Natuurnetwerk

De Gelderse natuur wordt versterkt door de aanleg van nieuwe natuur en het beheer van bestaande natuur. Het netwerk van bestaande en nieuwe natuurgebieden noemen we: het Gelders Natuurnetwerk. Het Natuurbeheerplan geeft een beeld van bestaande en nieuw te ontwikkelen natuur in dit Gelders Natuurnetwerk én de leefgebieden met agrarisch natuurbeheer daarbuiten. Op de kaart staat precies waar we wat voor soort natuur willen, en waaraan wij financieel willen bijdragen door het verstrekken van subsidies. 

Subsidies op basis van Natuurbeheerplan

Subsidie voor agrarisch natuurbeheer (buiten het Gelders Natuurnetwerk) wordt door de 3 agrarische collectieven (Collectief Rivierenland, Natuurcollectief Veluwe, Vereniging Agrarisch Landschap Achterhoek) georganiseerd. Daarnaast is subsidie mogelijk voor organisaties en particulieren, die bijdragen aan het maken en in stand houden van Gelderse natuur. Hiervoor moet het terrein binnen het Gelders Natuurnetwerk liggen. Er is subsidie beschikbaar voor:

  • het aankopen van een terrein om daar een natuurgebied van te maken;
  • het veranderen van de functie van landbouwgrond naar natuur;
  • het inrichten van (aangekochte) landbouwgrond als natuurgrond; 
  • het beheer van een natuurterrein.

De aanvraagperiode voor subsidie natuur- en landschapsbeheer (SNL) staat jaarlijks open van 15 november tot en met 31 december. We maken dit bekend in het Provinciaal blad. 

Lees meer over het Natuurbeheerplan.

Downloads