“Naar vijftig tinten groen in ‘t kleinschalige cultuurlandschap”

Het kleinschalige cultuurlandschap op de zandgronden versterken via een passende vergoeding voor boeren, medegefinancierd vanuit het Europese landbouwbudget. Dat was het kerndoel van de GLB-pilot ‘Naar vijftig tinten groen in het kleinschalig cultuurlandschap’.
“Naar vijftig tinten groen in ‘t kleinschalige cultuurlandschap”
Gepubliceerd op: 25-oktober-2022

De tweejarige pilot in het kader van an het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) richtte zich op het derde punt van de centrale doelstellingen: ‘een bijdrage leveren aan het beschermen van de biodiversiteit, het versterken van ecosysteemdiensten en het in stand houden van leefgebieden en het landschap”. Er is onderzocht of, met een set van vergroeningsmaatregelen en een diverser bouwplan, de landbouw gestimuleerd wordt bij te dragen aan doelen ten aanzien van: biodiversiteit, landschap, bodem, water, klimaat en een levensvatbare landbouw. Uitgangspunt voor de samenwerking was de instandhouding  en waardering van het kleinschalige landschap.


Samen toetsen en laten zien

Vanwege de impact die deze omslag kan hebben op agrariërs was het van belang om samen met hen en andere belanghebbenden te toetsen en laten zien wat wenselijke en haalbare activiteiten zijn die agrariërs in hun bedrijfsvoering op kunnen nemen. Daarnaast was het doel ook om samen te bekijken welke van die activiteiten een onderdeel kunnen vormen van het toekomstige GLB. Dit wordt beschreven in het Nationaal Strategisch Plan (NSP) voor de volgende GLB-periode (2023-2027). Daarin staan alle interventies die met GLB-middelen worden gefinancierd. Per gebied deden 15 deelnemers mee(vooral melkveehouders). Naast samenwerking en opstellen van een (eigen) bedrijfsplan en gezamenlijk gebiedsplan konden de deelnemers oefenen met bijvoorbeeld de teelt van een derde gewas.  Lees het verhaal van één van de Gelderse deelnemers aan de pilot: melkveehouder Martijn te Brake uit Winterswijk.


Enkele aanbevelingen

Zorg:

  • voor een beloning voor boeren die werken in landschap met kleinschalige en omzoomde percelen.
  • voor een maatregelenpakket in de eco-regeling op basis van oppervlakte en punten, dat goed inpasbaar is in de bedrijfsvoering.
  • voor een goede regeling voor aanleg en herstel van landschap waardoor landschap geen kostenpost is, maar inkomenscomponent wordt.
  • dat er ruimte komt voor graan, voederbieten, luzerne etc. als derogatiegewas. Bijvoorbeeld: 70-20-10 waarbij 70 % gras, 20 % bouwland (vaak mais) en 10 % voor een 3e gewas.
  • voor een hoger budget voor Agrarisch Natuur en Landschapsbeheer (ANLB). Zonder extra beheer is de slag naar meer natuurinclusieve landbouw een kansloze missie.
  • voor marktconforme en adequate beloningen in verhouding met de geleverde inspanningen en opbrengstdervingen.

Eindrapportage

De pilot is uitgevoerd door de twee Gelderse collectieven VALA (Achterhoek) en Veluwe, samen met de collectieven Utrecht Oost, Midden-Brabant en Noordoost-Twente. Vijf gebieden met als gemeenschappelijke deler kleinschaligheid en droogtegevoelige zandgrond zorgden voor vijf deels verschillende vormen van aanpak. Eind mei 2021 is de pilot afgerond. De eindrapportage  en andere relevante zaken zijn na te lezen op de website GLB – 50 Tinten Groen.