Minder stikstofgevoelige natuur Rijntakken in Aerius

Provincie Gelderland pastte voor de 3e keer de kaart met stikstofgevoelige natuur in het Gelderse deel van de Rijntakken aan. Er is ruim 1.500 hectare van de kaart gehaald en er kwam zo'n 300 ha bij. De aanpassing is met de actualisatie vandaag verwerkt in Aerius. 
Gepubliceerd op: 5-oktober-2023

Grond zonder stikstofgevoelige natuur

Het gaat om natuurgrond en agrarisch gebruikte grond waar zeker geen stikstofgevoelige natuur is. De hectares die nu van de kaart af gaan, tellen niet mee in een stikstofbeoordeling. Dit kan betekenen dat een nabijgelegen ondernemer makkelijker een natuurvergunning kan krijgen. 

Natuur in de Rijntakken 

De Rijntakken is een uitgestrekt natura 2000-gebied in Gelderland, Overijssel en Utrecht. Het gebied is 23.047 hectare groot en omvat de oevers aan de Waal, Nederrijn en de IJssel. In de Rijntakken is veel agrarisch gebruikte grond waar vogels en andere dieren leven en bijzondere planten voorkomen. Een deel van die leefgebieden van beschermde diersoorten en habitattypen is stikstofgevoelig. 

Stikstofgevoelige habitattypen en leefgebieden 

De stikstofgevoelige habitattypen en leefgebieden zijn opgenomen in het rekenprogramma AERIUS dat gebruikt wordt om te bepalen of er effecten van stikstof zijn op stikfstofgevoelige natuur en of er dus een vergunning nodig is. Om te bepalen waar stikstofgevoelig habitattypen voorkomen, is meteen onderzoek in het veld gedaan. Om te bepalen of een stikstofgevoelig leefgebied van soorten daadwerkelijk voorkomt, is in eerste instantie landelijk een beoordeling gemaakt op basis van bestaande kaarten en het voorzorgsbeginsel. Als niet zeker is dat er géén stikstofgevoelig leefgebied is, geeft de kaart een perceel weer als stikstofgevoelig leefgebied. Daarna volgde een verfijning met (veld)onderzoek. Dit onderzoek is de afgelopen 3 jaar versneld afgerond. 

Veldonderzoeken   

In juni 2021 haalden we op basis van bureauonderzoek ongeveer 2.000 hectare stikstofgevoelig leefgebied van de kaart. In 2021 onderzochten we vooral intensiever gebruikte graslanden. In mei 2022 konden we daardoor ruim 600 hectare weghalen. Door het grote aantal percelen en het late hoogwater in de zomer van 2021, konden we dat jaar niet alle percelen bezoeken en beoordelen. Daarom bezochten we in 2022 de resterende graslanden. Resultaat is dat op nog eens 1.579 hectare geen stikstofgevoelige natuur aanwezig bleek. En bij iets meer dan 300 hectare wel.  

Reguliere manier 

De actualisatie van de stikstofkaart van Rijntakken is nu gereed. De provincie gaat vanaf nu de stikstofkaart op de reguliere manier actualiseren en bijhouden.