Luchthavenbesluit Teuge vastgesteld

Op woensdag 8 juni 2022 is Luchthavenbesluit Teuge vastgesteld door Provinciale Staten. Verantwoordelijk gedeputeerde Helga Witjes: “Met dit besluit beperken we hinder voor de omgeving en geven luchthaven Teuge mogelijkheden om zich verder te ontwikkelen.”
Luchthavenbesluit Teuge vastgesteld
Gepubliceerd op: 8-juni-2022

Volgens het provinciale luchthavenbeleid ontvangt Teuge met dit luchthavenbesluit de aangevraagde geluidsruimte. Door een correctie van een fout in de Omzettingsregeling van het Rijk is dat nu 3 dB(A) minder. Een dB(A) is een eenheid waarin de sterkte van geluid wordt aangegeven. Een pro-forma geluidrapportage van de luchthaven over het jaar 2021 laat zien dat het gebruik van Teuge ruim past binnen deze totale geluidsruimte. Het besluit treedt in werking zodra de ‘inspectie Leefomgeving en Transport’ een ‘Verklaring Veilig Gebruik Luchtruim’ afgeeft. Hiervoor staat 9 weken, vanaf 8 juni 2022.

Minder hinder

Helga Witjes: “Met dit luchthavenbesluit komt er duidelijkheid voor de luchthaven en de omgeving. Hiermee stimuleren we dat vliegtuigen stiller worden. Elke 2 jaar onderzoeken we onder omwonenden hoe zij dat ervaren. Maar laat ik ook eerlijk zijn: we kunnen niet overal hinder voorkomen.”

Stillere vliegtuigen

In het luchthavenbesluit is opgenomen dat per 1 januari 2023 op 4 weekend-dagdelen per maand, géén vliegtuigen in geluidscategorie 1 tot en met 4 voor valschermvluchten (parachutes) zijn toegestaan. Stillere vliegtuigen voor valschermvluchten (categorie 5 of meer) zijn dan wel toegestaan. Categorie 5 vliegtuigen zijn 3 dB(A) stiller, waardoor ze qua geluid niet meer opvallen tussen het overige vliegverkeer. De verwachting is dat omwonenden dan minder geluidshinder ervaren.

Duurzamer

Zodra er landelijke of Europese regels voor minder CO2, geluid en emissies van vliegtuigen zijn, maken we opnieuw afspraken met Luchthaven Teuge. Dit hebben we beschreven in de Toelichting op het luchthavenbesluit.

Wnb-vergunning

In 2020 diende luchthaven Teuge een aanvraag in voor een Wet natuurbeschermingsvergunning, gelijktijdig met de aanvraag voor een luchthavenbesluit. Gedeputeerde Staten hebben inmiddels de ontwerp-Wnb-vergunning gepubliceerd. Dit ontwerpbesluit ligt nu 6 weken ter visie.

Wie gaat waar over?

Het luchthavenbesluit gaat niet over het vlieggedrag in de lucht. Dat is een verantwoordelijkheid van het Rijk en de luchtvaartpolitie. Sinds 1 november 2009 zijn provincies het bevoegd gezag over de kleine luchtvaart. Dit betekent dat wij als provincie de 'vergunningen' (besluiten, regelingen en ontheffingen genoemd) verlenen aan de kleine luchthavens. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor voorschriften of beleid over bedrijfsmatige activiteiten op of bij de luchthaven.

Link

Meer informatie

Lees meer informatie op onze pagina over luchtvaart binnen provincie Gelderland.