Krachtig natuurherstel voor een prachtig Veluwe

Gelderland mag zich rijk rekenen met de vele natuurgebieden in de provincie. De ontstaansgeschiedenis van de Veluwe en de rijke cultuurhistorie hebben geleid tot een palet aan bijzondere natuurtypen.
Krachtig natuurherstel voor een prachtig Veluwe
Gepubliceerd op: 7-april-2022

Eeuwenoude loofbossen, uitgestrekte heide en zandverstuivingen, stille vennen en stromende sprengen en beken. Daar zijn we trots op.

De Veluwe is een geliefd gebied om er te wonen, te werken en te recreëren. We zijn er - behalve trots - ook zuinig op, omdat al die natuurtypen tal van plant- en diersoorten herbergen. Met sommige soorten gaat het goed, maar tal van soorten dreigen te verdwijnen. Dat zou eeuwig zonde zijn. We willen immers dat ook de generaties na ons kunnen blijven genieten van alles wat de Veluwe te bieden heeft.

Onmisbare functie

Sommige plant- en diersoorten op de Veluwe zijn uniek voor de natuur in Nederland, en zelfs voor Europa. Die soorten zijn wettelijk beschermd en er zijn doelen voor de instandhouding gesteld. Die doelen gaan over meer dan het in stand houden of uitbreiden van een soort, leefgebied of natuurtype. Ze gaan over het in stand én sterk houden van het hele natuursysteem, waarin elke plant en elk dier zijn eigen onmisbare functie heeft.

Het Natura 2000-beheerplan Veluwe beschrijft welke maatregelen nodig zijn om de instandhoudingsdoelen voor bijvoorbeeld de oude eikenbossen, de rivierdonderpad of de zwarte specht te bereiken en voor welke activiteiten een vergunning moet worden aangevraagd volgens de Wet natuurbescherming (Wnb).
Wij werken het beheerplan nu uit in herstelprogramma’s. Daarin nemen we concrete maatregelen op die bijdragen aan het herstel van onder andere de heischrale graslanden en insecten en dieren als de gevlekte witsnuitlibel en de draaihals.
De maatregelen moeten de negatieve effecten van vermesting en verzuring als gevolg van stikstof tegengaan. Verder moeten ze knelpunten die ontstaan door verstoring, versnippering en verdroging van de leefgebieden oplossen.

Tegenstrijdig

Natuurherstelmaatregelen kunnen tegenstrijdig lijken. Om de vennen en stuifzanden te herstellen, voor de aanleg van heidecorridors in bos, of om naaldbos om te vormen naar loofbos, is het vaak nodig bomen te kappen. En ook al is in de landelijke bossenstrategie afgesproken dat we boskap om stikstofgevoelige natuur te herstellen zullen compenseren, toch ligt boskap vaak gevoelig.
De komende maanden zullen we gebruiken om de herstelprogramma’s te voltooien. Dit doen we samen met terreineigenaren en -beheerders, gemeenten en waterschappen. Ook zullen we belanghebbenden en belangstellenden zo veel mogelijk informeren.

We werken ernaar toe dat het college van Gedeputeerde Staten de ontwerpherstelprogramma’s eind augustus 2022 kan vaststellen, waarna ze van 29 augustus tot en met 10 oktober 2022 ter visie worden gelegd.