Indiening Nationaal Strategisch Plan (NSP)

Provincies, de Unie van Waterschappen en het Rijk hebben samengewerkt aan een Nationaal Strategisch Plan (NSP). Het plan is een invulling van het Gemeenschappelijk Landbouw Beleid (GLB) van de Europese Unie.
Indiening Nationaal Strategisch Plan (NSP)
Gepubliceerd op: 28-februari-2022

Eind december 2021 heeft de minister van LNV dit NSP voor goedkeuring ingediend bij de Europese Commissie en samen met de bijbehorende Strategische Milieu Effectrapportage ter visie gelegd. Het Europese landbouwbeleid brengt veel geld mee voor de landbouw in Nederland, het gaat jaarlijks om maar liefst € 800 miljoen aan steun en subsidies!

Wat opvalt in het nieuwe plan is dat de eisen waaraan de boeren moeten voldoen om deze steun te krijgen, zwaarder worden. Daarnaast wordt in het plan voorgesteld om stap voor stap de middelen vanuit ‘basissteunpijler’ 1 (= inkomensondersteuning) te verminderen, zodat vanuit ‘subsidiepijler’ 2 (= plattelandsontwikkeling) meer subsidie beschikbaar komt om te ‘vergroenen’. De basissteun in pijler 1 wordt ook nog verder verlaagd om meer ruimte te maken voor de nieuwe ecoregelingen (= eenjarige subsidiebedragen voor groene maatregelen).


Zienswijze indienen?

Met de tervisielegging is ook de landelijke consultatieronde gestart. Zienswijzen kunnen tot 1 februari 2022 worden ingediend. Het plan is samen met de bijbehorende Strategische Milieu Effectrapportage te vinden op: Strategisch Milieueffectrapport en samenvatting Nationaal Strategisch Plan ter inzage. Het plan kan in de loop van 2023 nog bijgesteld worden door reacties vanuit belanghebbenden en de Europese Commissie.


Meer informatie

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) houdt op 8 maart voor agrariërs een webinar over het GLB en het gebruik van ecoregelingen. Op 15 maart voor ANLB en collectieven. Begin 2022 worden ook informatiebijeenkomsten georganiseerd over het NSP. Alle informatie hierover is te vinden op: Toekomst GLB.