Goed zorgen voor onze bijzondere natuur

Om de bijzondere natuur in 8 Natura 2000-gebieden in Gelderland te behouden en versterken, stelden Gedeputeerde Staten beheerplannen voor deze gebieden in concept vast. Van 30 maart tot en met 10 mei 2022 kunt u op deze plannen reageren.
Goed zorgen voor onze bijzondere natuur
Gepubliceerd op: 23-maart-2022

Gelderland heeft veel bijzondere natuur, waar we trots op zijn. Zoals de Veluwe met haar bos, heide en zandverstuivingen, de uiterwaarden langs de rivieren, en de bijzondere hoogvenen in de Achterhoek. Een deel van onze natuur is zo bijzonder dat het Europese bescherming krijgt. Dat zijn onze Natura 2000-gebieden. 

Actualisatie beheerplannen

Voor deze gebieden maken we elke 6 jaar een beheerplan om natuur te behouden en te versterken. Een aantal van deze beheerplannen is nu 6 jaar oud. Dat betekent dat de beheerplannen aan actualisatie toe zijn. Gedeputeerde Staten van Gelderland stelden voor 8 van deze gebieden de beheerplannen in concept vast. Actualisatie van beheerplannen van 2 andere gebieden volgen later in 2022.

Ter inzage en reageren

Van 30 maart tot en met 10 mei 2022 liggen de ontwerp-beheerplannen ter inzage. Belanghebbenden kunnen in die periode reageren op de plannen met een zienswijze. Informatie hierover staat op elke gebiedspagina (zie onderaan deze pagina).

Moerasbossen

De ontwerp-beheerplannen zijn een actualisatie van de Natura 2000-
beheerplannen 2016-2022. Veel van de maatregelen die hierin staan, zijn
klaar of nog in uitvoering. Bij maatregelen in de Natura 2000-beheerplannen gaat het bijvoorbeeld om het verbeteren van de waterkwaliteit, zorgen voor een betere structuur van het bos, herstellen van bijzondere natuurgebieden zoals vochtige graslanden en moerasbossen, het plaggen van heide of het herstellen van vennen. De komende periode richten we ons op de uitvoering van de overgebleven maatregelen uit het beheerplan van 2016. Daarnaast meten we het effect van de maatregelen en laten waar nodig onderzoek doen.

Weinig merkbare gevolgen voor de omgeving

Binnen de natuurgebieden zijn ook aanvullende maatregelen nodig om de aanwezige bijzondere planten- en diersoorten te helpen. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om aanvullende beheermaatregelen of aanvullende watermaatregelen voor het tegengaan van verdroging, die aansluiten op wat er al eerder in het gebied is uitgevoerd. We verwachten dat deze maatregelen in de geactualiseerde beheerplannen weinig tot geen merkbare gevolgen hebben voor de omgeving buiten de grenzen van de Natura 2000-gebieden.

Informatie over de Natura 2000-gebieden

Op de projectpagina’s vindt u meer informatie over de Natura 2000-gebieden waar het om gaat. En over de geactualiseerde beheerplannen: 

  • Arkemheen is een open gebied bij Nijkerk dat grotendeels als grasland in gebruik is. Het is van belang voor diverse soorten ganzen, eenden en zwanen en voor verschillende soorten weidevogels.
  • Bekendelle is een van de weinige moerasbossen in Nederland. Het is een bosgebied langs de Boven Slinge bij Winterswijk.
  • Het Korenburgerveen is een hoogveengebied in de Achterhoek met randzones met hoogveen, bossen, zure vennen en galigaanmoeras.
  • Het gebied Landgoederen Brummen is een verzameling van natuurgebieden tussen de IJssel en de Veluwe. Het gebied bestaat uit de Empese en Tondense Heide en het projectgebied Waardevol Brummen. Het omvat heidegebied met vennen, schraallanden en blauwgraslanden en landgoedbossen met nat elzenbroekbos en droger bos met beuk en hulst.
  • Het gebied Loevestein, Pompveld & Kornsche Boezem behoort tot het rivierengebied en ligt in het stromingsgebied van de Waal en de afgedamde Maas in de provincies Gelderland en Noord-Brabant.
  • Stelkampsveld wordt gekenmerkt door een kleinschalige afwisseling van bosjes, essen, vochtige en arme graslanden en heide met vennen. Stelkampsveld maakt deel uit van het Landgoed Beekvliet bij Borculo.
  • Het gebied Willinks Weust bij Winterswijk is een kleinschalig landschap met bosjes, essen, vochtige graslanden, heide en eiken-haagbeukenbossen.
  • Het Wooldse Veen is een hoogveengebied met een natuurlijke randzone. Het gebied maakt deel uit van een grensoverschrijdend hoogveengebied bij Winterswijk, waarvan het Duitse deel ook Natura 2000-gebied is.

Meer soorten planten en dieren

In Gelderland liggen in totaal 15 Natura 2000-gebieden. Deze gebieden hebben bijzondere en waardevolle natuur, en maken deel uit van een samenhangend netwerk van natuurgebieden in Europa. Een van de belangrijkste taken van provincie Gelderland is onze natuur beschermen en de biodiversiteit vergroten.