Begroting 2024: investeren in Gelderland

Investeren in onderwerpen waar Gelderlanders mee te maken hebben. Zoals verkeersveiligheid, leefbaarheid en het voorkomen van wolvenschade. Daar gaan we voor als college. Het investeringsbudget van €400 miljoen is verdeeld. Voor nu stellen we voor om € 11 miljoen beschikbaar te stellen.
HdP vanaf overkant van de Rijn
Gepubliceerd op: 5-oktober-2023

Gevolgen beleid voor inwoners 

We hebben oog voor de gevolgen van beleid en grote vraagstukken voor de Gelderse inwoners. Denk aan het woningtekort en de ontwikkelingen in de landbouw. We besteden vooral aandacht wat dit betekent voor inwoners in het landelijk gebied en de dorpen. We stellen aan de Provinciale Staten (PS) voor om in 2024 vooralsnog € 5 miljoen beschikbaar te stellen voor 

  • dorpen- en wijkendeals
  • gemeenschapsvoorzieningen en ontmoetingsplekken
  • een Verbind je buurt fonds. 

Tot en met 2026 reserveren we aanvullend € 22 miljoen voor leefbaarheid uit het investeringsbudget. Voor ruimte, regio en wonen is uit het investeringsbudget van € 400 miljoen in totaal € 66 miljoen gereserveerd.

Portret Helga Witjes

Effectieve inzet van middelen

Een realistische begroting, die inzicht en overzicht biedt en onder de streep in evenwicht is. Zo sturen we op een effectieve inzet van onze middelen. Samen met partners werken we aan goede voorstellen, die haalbaar zijn. In april 2024 volgen daarom bij het ‘Tussendocument’ veel meer beschikbaarstellingen. Halverwege onze bestuursperiode kijken we vervolgens of we moeten bijsturen om doelen te halen of doelen moeten bijstellen.

Helga Witjes

Gedeputeerde Financiën

Ideeën uit de Gelderse samenleving

We werken consequent vanuit onze rol als provincie aan onderwerpen van andere overheden. Zoals bijvoorbeeld bij wonen, migratie en het programma Sterk Bestuur. Dat doen we goed maar ook niet meer dan dat. Voor het onderdeel Bestuur en weerbaarheid stellen we voor om in 2024 € 1 miljoen te reserveren voor PS voor het betalen van ideeën uit de Gelderse samenleving. 

Rust en toekomst voor het platteland 

Voor Vitaal platteland ligt het accent op investeren in de kwaliteit van bestaande natuur. Uit het investeringsbudget voor 4 jaar komt € 10 miljoen voor biodiversiteit en natuur. Dit bedrag komt bovenop het structurele, jaarlijks beschikbare bedrag van € 46,5 miljoen. Daarnaast maken we gebruik van Specifieke uitkeringen van het Rijk. In 2024 gaat de aandacht vooral naar het uitbreiden van subsidieaanvragen voor wolfwerende rasters en extra geld voor het compenseren van schade. 

Landbouw

Hiervoor hebben we €10 miljoen uit het investeringsbudget gereserveerd. Dit bedrag is naast het jaarlijkse, structurele bedrag van € 3 miljoen. We willen meer ruimte geven voor innovatie en stalmanagement. In 2024 stellen we voor  om bij te dragen aan het Nederlands Centrum voor Mestverwaarding. Ook verkennen we de mogelijkheden voor een schaalsprong voor Food Valley. We stellen voor een subsidie te verstrekken van een half miljoen euro. Voor het verbeteren van de waterkwaliteit hebben we jaarlijks structureel € 8,3 miljoen. En bij alle projecten is aandacht voor klimaatadaptatie. 

Gelders museum en dag voor Gelderlanders

Voor Cultuur en maatschappij is voor cultuur, erfgoed en vrijheid jaarlijks en dus structureel  € 30,1 miljoen beschikbaar. Aanvullend reserveren we uit het investeringsbudget van € 400 voor de komende 4 jaar € 33 miljoen. In 2024 verkennen we het idee van het Gelders Museum en een Dag van Gelderland voor alle Gelderlanders. Voor sport legt Gedeputeerde Staten in 2024 het accent bij de maatschappelijke meerwaarde van sport.   

Ruimte voor (circulair) werken

We gaan aan de slag met een samenhangend economisch beleidsprogramma en betrekken daarbij ondernemers, instellingen en medeoverheden. Aanvullend op de jaarlijkse, structurele middelen van € 13,9 miljoen reserveren we uit het investeringsbudget van € 400 een bedrag van € 32 miljoen. In 2024 stellen we middelen voor om bestaande bedrijventerreinen op te knappen. Daarbij hebben we ook aandacht voor circulair werken. Ook stellen we voor om geld beschikbaar te stellen voor startende ondernemers. En voor ondernemers, die door willen groeien op terreinen, waar de nodige uitdagingen liggen, zoals energie, voedsel en gezondheid. We maken een apart plan voor toerisme. Hierin besteden we ook aandacht voor het beter spreiden van recreatie en toerisme over de provincie en betere samenwerking van de regionale bureaus voor toerisme. 

Verbeteren verkeersveiligheid

Naar Verkeer en vervoer gaat het meeste geld. Uit het investeringsbudget voor de komende 4 jaar reserveren we € 167 miljoen voor verkeer en vervoer. Structureel, dat wil zeggen jaarlijks, is € 265,4 miljoen beschikbaar. Prioriteit ligt bij het verbeteren van de verkeersveiligheid op wegen, het verbeteren van overstappunten voor het gebruik van fiets en OV en om de tekorten voor het laten rijden van bus en trein op te vangen. 

Netcongestie tegengaan

Voor een betrouwbare en betaalbare energievoorziening gaan we aan de slag met het voorbereiden van de bouw van een kerncentrale in Gelderland. Dat in plaats van het stimuleren van windenergie en zonnevelden op landbouwgrond. Voor de woningbouw en economie vormt de file op het energienetwerk een belemmering. We willen met partijen, die daar verantwoordelijk voor zijn, een Gelderse energie-infrastructuur realiseren. Naast het structurele, jaarlijks beschikbare budget van € 25,2 miljoen, stellen we uit het investeringsfonds voor de gehele bestuursperiode € 12 miljoen beschikbaar voor milieu en energie. 

Toegankelijk

De begroting met een uitgebreid samenvattend beeld is te vinden op onze webpagina over de begrotingscyclus. Daarin is ook de verdeling van het investeringsbudget te lezen. Provinciale Staten besluiten op 8 november over de begroting 2024.