Visie voor een bereikbaar Gelderland

We willen dat mensen zich in Gelderland veilig, snel, betaalbaar en klimaatneutraal verplaatsen. De mobiliteit groeit, verkeersveiligheid vraagt om aandacht en we willen de mobiliteit verder verduurzamen. Ook het goederenvervoer neemt toe. Zonder duidelijke keuzes gaat ons vervoer vastlopen en halen we onze klimaatdoelen niet.

Daarom werken we aan een integrale visie op mobiliteit. Op basis van vertrekpunten schetsen we de belangrijkste opgaven en knelpunten en zullen we deze met onze partners oppakken.

Product

De visie voor een bereikbaar Gelderland beschrijft de strategische vertrekpunten en een afwegingskader voor de keuzes om Gelderland bereikbaar te houden. Provinciale Staten stellen de mobiliteitsvisie inclusief afwegingskader vast. Op basis van het vastgestelde afwegingskader nemen Gedeputeerde Staten besluiten over projecten en investeringen die betrekking hebben op mobiliteit en bereikbaarheid.

Proces

Gedeputeerde Staten stellen de visie op. Daarbij betrekken ze partners, zoals andere overheden, het bedrijfsleven en belangenorganisaties. Naar verwachting nemen Provinciale Staten voor de zomer 2020 een besluit over de visie.

Denk mee

We roepen inwoners op om ook mee te denken. Dat kan door te reageren op deze pagina op Sprekend Gelderland.

Verbinden, veranderen en vergroenen

We willen beleidskeuzes voor bijvoorbeeld wonen en werken verbinden met de mobiliteitsmogelijkheden op bestaande netwerken. En door de verschillende netwerken van fietsverkeer autoverkeer, openbaar vervoer- en goederenvervoer-  met élkaar te verbinden ontstaat flexibiliteit. Op de verbindingspunten willen we slimme en aantrekkelijke mobiliteitsknooppunten maken, zogenaamde HUB’s. Reizigers (en goederen) kunnen op deze HUB’s kiezen voor een andere vorm van vervoer en daar op overstappen. De aantrekkelijkheid vergroten we verder door op die HUB’s ook andere functies aan te bieden, zoals tijdelijke werkplekken, sportplekken en goederen afhaalpunten of overslagpunten. Zo gebruiken we het bestaande netwerk beter. En tegelijkertijd vergroenen we de mobiliteit door het aantrekkelijker maken van schone alternatieven zoals lopen, fietsen of het OV.

Documenten