Onderzoek naar Havikerwaard, Fraterwaard en Olburgerwaard

De provincie Gelderland en het Rijk hebben, in samenspraak met andere overheden en partners, van september 2020 tot en met april 2021, een MIRT-onderzoek laten uitvoeren naar de uiterwaarden Havikerwaard, Fraterwaard en Olburgerwaard. 

Documenten

Belangstellenden kunnen hieronder het rapport downloaden en inzien.

Bijlagen 2 t/m 6 kunnen wij vanwege de Voorwaarden voor digitale toegankelijkheid niet publiceren op onze website. Indien gewenst kunt u deze opvragen via het vragenformulier of telefonisch via 026 359 99 99.

Achtergrond

Achtergrond De Havikerwaard, Fraterwaard en Olburgerwaard liggen langs de IJssel in de gemeente Rheden, Bronckhorst en Doesburg. De uiterwaarden hebben een gevarieerd landschap met weiden en akkers, omzoomd door hagen, struweel en oude knotbomen. Wandelaars en fietsers kunnen er genieten van de natuur, de landgoederen en het agrarisch uiterwaarden landschap.

Plangebied

Doel van het onderzoek

Het MIRT-onderzoek had tot doel te inventariseren welke initiatieven, projecten, kansen en opgaven er tot en na 2030 spelen in de Havikerwaard, Fraterwaard en Olburgerwaard. Daarbij is onderzocht welke opgaven en initiatieven in een latere fase in samenhang uitgewerkt kunnen worden en welke dilemma’s zich daarbij voordoen. Het is dus geen plan of visie voor de inrichting van het gebied. Dat komt in een eventueel vervolg.

Aanpak MIRT-onderzoek

Het onderzoek is uitgevoerd door ingenieursbureau Antea Group, in nauwe samenwerking met 12 organisaties die actief zijn in het gebied. Het rapport is het resultaat van een literatuuronderzoek en online consultaties van (overheids-) organisaties, belangenorganisaties en andere belanghebbenden. Wie deden er mee? Organisaties die meededen waren de gemeenten Rheden, Doesburg, Bronckhorst, Waterschap Rijn en IJssel, Rijkswaterstaat, Landgoed Middachten, Stichting Twickel, Gestichten Doesburg, LTO Noord afdeling Zuid Oost Veluwe, Vitens, K3 Delta, Natuurmonumenten en provincie Gelderland. Zij waren vertegenwoordigd in een ambtelijke projectgroep en een adviesgroep. Ook agrariërs, Ellecoms Belang, Belangengemeenschap De Steeg en Havikerwaard, Schuttevaer lieten van zich horen. Iedereen kreeg de gelegenheid een project of initiatief in te brengen via deze webpagina. Hiervoor zijn via openbare publicaties verschillende oproepen gedaan. Als afronding zijn alle belangstellenden en belanghebbenden uitgenodigd om op 11 maart 2021 kennis te nemen van de eerste bevindingen tijdens een online bijeenkomst. Er namen 120 mensen aan deel. Deelnemers kregen daarna nog een week de gelegenheid suggesties te doen voor aanvullingen. De adviesgroep heeft het definitieve rapport in april 2021 vastgesteld.

Bevindingen

Uit de inventarisatie blijkt dat verschillende lopende initiatieven gewoon kunnen doorgaan. Ook blijkt dat er voor drie grote uitdagingen een verdere verkenning nodig is. Dit zijn:

  1. Aanpak van de verdroging: Hoe pakken we de verdroging door de klimaatveranderingen aan voor de landbouw, de natuur en de monumentale gebouwen? Wat is de invloed op de winning van drinkwater in het gebied?
  2. Duurzaam ruimtelijk gebruik: Hoe verdelen én beheren we de ruimte die in de toekomst nodig is voor de rivier, de landbouw, de natuur en de waterkwaliteit? Hoe houden we de landgoederen duurzaam in stand? Welke verdienmodellen passen daarbij?
  3. Toekomstbestendig riviersysteem Boven-IJssel:Hoe geven we de IJssel de ruimte zodat hij zowel bij hoog als bij laag water goed door blijft stromen, de waterkwaliteit verbetert en schepen kunnen varen? Wat betekent dat voor de uiterwaarden?

Vervolg

Er is veel werk verzet om alles scherp in beeld te krijgen, maar we staan nog aan het begin. Betrokken organisaties kennen elkaar nu en hebben aangegeven te willen blijven samenwerken, wanneer dat meerwaarde oplevert zonder te vertragen. Dat is een geweldig vertrekpunt. De komende periode gaan we een plan van aanpak maken voor de drie grote uitdagingen. De verwachting is dat we in het najaar meer duidelijkheid kunnen geven over het vervolg.

Op de hoogte blijven

Wilt u op de hoogte blijven? Meld u dan aan voor ‘Nieuws MIRT-onderzoek Havikerwaard, Fraterwaard en Olburgerwaard’.

Contact

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 99 99.