Vliegroutes Lelystad Airport

Lelystad Airport wordt opengesteld voor groot handelsverkeer. De luchthaven is onderdeel van de Schiphol Group. Deze heeft toestemming gekregen om Lelystad Airport als overloop luchthaven te laten functioneren voor Schiphol.

Opening luchthaven 2020

In juni 2017 maakte het Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat (I&W) de vliegroutes van en naar Lelystad Airport bekend. Diverse vliegroutes gaan over onze provincie. Doordat het vliegverkeer van en naar de luchthaven onder het Schipholverkeer moet vliegen, komen ze relatief laag over. Dit heeft tot veel onrust onder inwoners in Gelderland geleid. Minister Van Nieuwenhuizen (van I&W) heeft in reactie hierop besloten meer tijd te nemen voor het proces richting de opening van de luchthaven. Ze gaat uit van een opening van Lelystad Airport in 2020. In het Startbesluit (april 2019) beschrijft I&W haar oplossing tegen het laagvliegen.  

De provincie Gelderland volgt actief en kritisch alle ontwikkelingen. Wat boven ons gebeurt, raakt ons op de grond.

Actueel

Begin juli 2019 kondigde de minister aan dat de opening van Lelystad Airport niet in het voorjaar van 2020 zal plaatsvinden. Voor Gelderland is het belangrijk dat Lelystad Airport pas open gaat als het laagvliegen is opgelost.

De Nota van Antwoord Wijziging Luchtvaartbesluit is op 3 juli 2019 verschenen. Zie voor meer informatie het nieuwsbericht van 20 februari 2019 onder 'Nieuwsberichten'. We gaan deze bestuderen op de reactie op onze Gelderse zienswijze en andere zaken die opvallen voor Gelderland. Deze zullen we vervolgens bespreken met onze Gelderse partners.

Meer hierover leest u terug in de nieuwsberichten op onze website.

Bevoegdheden

De indeling van het luchtruim en het vaststellen van vliegroutes is de verantwoordelijkheid van de rijksoverheid (I&W). Provincies hebben hierin geen formele taak, maar wel de rol van belangenbehartiger. De vliegroutes hebben namelijk ook invloed op de grond. We kijken bij de luchtvaart naar de gevolgen voor onze leef kwaliteit. Vandaar dat we ons fel verzetten tegen het langdurig laagvliegen boven Gelderland.

Ontwikkelingen voor Gelderland

Luchtvaart is niet meer weg te denken. Voor Gelderland is de luchtvaart één van de manieren waarop we ons verplaatsen, naast bijvoorbeeld de trein en de auto. Het zorgt voor de verbinding met regio’s die van belang zijn voor Gelderland. Meer oog hebben voor de gevolgen van luchtvaart voor het woon- en leefklimaat is nodig. Waarbij we werk moeten maken voor het toepassen van duurzame alternatieven, zoals de trein.

Luchtvaartnota

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W) stelt voor de periode 2020-2050 nieuw beleid op voor de luchtvaart. Dit beleid wordt vastgelegd in de Luchtvaartnota 2020- 2050. Voor deze Luchtvaartnota moet een planMER (milieu effect rapportage) geschreven worden. Met de planMER-procedure moet worden gegarandeerd dat het milieubelang vroegtijdig en volwaardig wordt meegewogen in de besluitvorming. De Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) is de eerste stap voor het opstellen van een planMER voor de Luchtvaartnota 2020-2050. Hierop is het indienen van een zienswijze mogelijk. De provincie Gelderland heeft op 16 april 2019, in afstemming met de Gelderse partners (gemeenten en maatschappelijke organisaties), een zienswijze (PDF 190 kB) ingediend over de NRD. De Gelderse zienswijze is een reactie op hoofdlijnen. Wij vragen het ministerie van I&W inzichtelijk te maken wat de effecten zijn van luchtvaart op onze woon- en leefkwaliteit in Gelderland. Tevens willen we graag opgenomen zien welke CO2 doelstellingen meegegeven gaan worden voor de luchtvaart en welke luchtvaartscenario’s (groei, stagnatie of daling) zij hanteert.

Herziening luchtruim

Het Nederlands luchtruim is druk en door de toename van het aantal vluchten wordt het steeds drukker. Om de toenemende druk op de beschikbare ruimte in goede banen te leiden werkt het ministerie van I&W samen met Defensie aan een herziening van het Nederlandse luchtruim. Het doel van het ministerie is een efficiënter ingedeeld luchtruim met minder overlast op de grond.

Overig

Kijk voor meer informatie over overige luchtvaartonderwerpen op de website van de luchthaven Teuge  en Cro Teuge

Nieuwsberichten

Provincie Gelderland volgt actief alle ontwikkelingen. U leest hierover meer in de nieuwsberichten

Correspondentie