Liveblog

7-11-2017 de statenzaal

Een keer per maand vergaderen Provinciale Staten (PS). De vergadering is ook live te volgen via Statenlive en de agenda inzien. De laatste tweets leest u via #psgld.

Op 13 december 2017 is de volgende Provinciale Statenvergadering.

De voorzitter sluit de vergadering.
Stemming:
M67 verworpen
M68 verworpen18:59 uur Luuk van der Veer (Partij voor de Dieren) dient motie (M68) in waarin ze de manifestatie op 11 november 2017, geen laagvliegroutes over Gelderland, van harte ondersteunen.

18:40 uur Debatverzoek stikstof vliegverkeer is aan de orde. Astrid Vollebregt (SP) dient in Motie M67 met het verzoek om een onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek naar de mogelijke invloeden van vliegverkeer op de stikstofdeposito en de C02-waarden en de gevolgen voor flora en fauna.

18:40 uur Initiatiefvoorstel van Partij van de Dieren om in de Omgevingsverordening Gelderland bepalingen op te nemen die het houden van dieren in veehouderijen anders dan op de begane grond niet toe te staan, is verworpen door PS.
GL, SP en 50PLUS stemden voor.

18:25 uur Stemming A20
verworpen (voor: Gl PvdD CU en SP)

Het voorstel is aangenomen.

18:13 uur Gedeputeerde Bea Schouten reageert namens het college op de reacties van PS. Ze geeft aan blij te zijn met de positieve reactie van de meerderheid van de partijen. Voedsel is een belangrijk thema. Dit is een thema waar we ons mee kunnen onderscheiden. Juist hier komt een kristallisatiepunt. Focus op jongeren. Hoe kan het rijk op dit thema betrokken zijn. We zien kansen om voor het WFC financieel iets te halen, zegt de gedeputeerde.
Voedsel is de focus van het WFC. De gedeputeerde ontraadt daarom Amendement (A20) omdat de thema's Klimaat, milieu en biodiversiteit te ver gaan. Wel neemt ze mee voedselverspilling in de doelen.

18:09 uur Maaike Moulijn (PvdDieren) juicht het streven van het centrum toe om mensen kennis bij te brengen over hun voedsel. Juist omdat bedrijven financieel betrokken zijn, is dan de objectiviteit van kennis niet in het geding?

18:06 uur Joa Maouche dient een amendement in als aanvulling op het voorstel. Als A20 wordt aanvaard, stemt GL in met voorstel. 

18:04 uur Evert Mulder (SGP) is content met de toezegging van de gedeputeerde als de WFC financieel gezien in de steigers staat. SGP stemt in met het voorstel.

17:59 Elmar Vlottes (PVV) spreekt van een indoctrinatiecentrum voor gezonde voeding. En uiteraard wordt voeding erbij gehaald, stelt hij. Tegen iedere genietende Nederlander zegt hij: houdt de bamischijf bij de hand. Dit is een betere besteding. En wat is het leven toch mooi. PVV stemt tegen. Dat geen fractie reageert op deze verkwisting vindt hij dieptreurig.

17:57 uur Peter Kerris (PvdA) is groot voorstander van WFC. In de doelstelling van Experience staat dat jongeren doelgroep zijn. Zijn verzoek aan GS is om basisscholen toegang tot de WFC te verlenen tegen een laag tarief.

17:50 uur De Staten bespreken kader provinciale bijdrage WFC
Frederik Peters (VVD) neemt een definitief besluit go/no go op basis van een business case. WFC met campus en experience leveren een belangrijke bijdrage aan WFC.
Het CDA kan instemmen met het voorstel, zegt Gerhard Bos.
Fleur van der Schalk (D66) heeft 2 opmerkingen. Het is een complexe context met uiteenlopende belangen. Het is voor D66 dat de diverse partijen betrokken blijven. WFC moet een plaats worden van debat en niet een commercieel centrum voor internationals.


Stemming
A18 voor: GL pvdDieren SP SGP PVV 50PLus; verworpen
A19 verworpen, tegen VVD CDA PvdA
M54 alle fracties voor muv PVV; aangenomen
M55 aangenomen muv PvdDieren en PVV
M56 aangenomen muv SGP
M57 aangenomen muv D66
M58 aangenomen muv PVV
M59 voor: SP PvdDieren GL en SGP ; verworpen
M60 aangenomen
M61 ingetrokken
M62 CU 50Plus SP SGP PvdDieren; verworpen
M63 GL SGP SP VVD CDA PVV 50PLUS PvdA; aangenomen
M64 SGP PvdDieren GL SP SGP 50Plus verworpen
M65 PvdA 50Plus SP SGP PvdD GL; verworpen
M66 voor: PVV; verworpen

17:35 uur De voorzitter sluit de beraadslagingen over de Begroting 2018

17:35 uur Peter de Vos (SP) vindt dat de motie van PVV te ver gaan en wil GS de ruimte geven.

17:30 uur Gedeputeerde Markink, 2de termijn over de Begroting 2018

16:52 uur Provinciale Staten reageren op de Begroting 2018 in de 2de termijn. De woordvoerders van de fracties reageren op de afzonderlijke moties en amendementen.
Marjolijn Faber (PVV) dient Motie (M66) aan. Per direct keuren ze nevenfucties door gedeputeerden af. Want motie van SP over nevenfuncties GS was te slap.

Gedeputeerde Markink bespreekt de amendementen en moties
A18 Gedeputeerde ontraadt dit amendement.
A19 Gedeputeerde ontraadt dit amendement.
M54 Dit meenemen als een wens in de Nota van Uitgangspunten.
M55 Gedeputeerde laat het oordeel over aan PS
M56 Gedeputeerde laat het oordeel over aan PS
M57 motie overbodig
M58 oordeel aan PS
M59 oordeel aan PS
M60 akkoord
M61 ingetrokken
M62 Motie betrekken bij rapport van de heer Kaiser. Laten we niet hapsnap te werk gaan.
M63 De bal ligt ook bij de gemeente Ede, zegt gedeputeerde Markink.
Is ondersteuning van beleid
M64 In het kader van tarievenbeleid is een ander systeem. Doelgroepenbeleid van het verleden is veranderd. Dit is daarvan een consequentie Gedeputeerde ontraadt motie.
M65 mogelijk wordt dit meegenomen in de aanpak van kwaliteit lucht.


16:25 uur De Gelderse, Nederlandse vlag en de Europese vlag buiten hangen, is het voorstel van gedeputeerde Markink.
Harold Zoet stelt voor om dan ook het Nederlandse volkslied te gaan zingen.

16:18 uur 10% van de Gelderlanders die laaggeletterd is, wil het college bereiken. Het 100-jarig jubileum van de WUR is positief bejegend en Markink geeft aan trots te zijn op de Wagingen Universiteit. Het doel van het geld is het merk internationaal nog meer te versterken. Door middel van kennis en overdracht de versnelling aanbrengen in de asbestsanering. Het is dus qua capaciteit haalbaar om het in 2024 te halen. Sociale problematiek ligt bij de gemeente. En dat willen we graag zo houden, zegt gedeputeerde Markink. En het is niet aan ons om gemeenten te vragen.

16:16 uur De motie van Gelderse Plan van de Arbeid heeft de meerderheid.

16:12 uur In januari 2018 wordt de regeling IkStartSmart weer aan ondernemers aangeboden.

15:44 uur Ik hoor dat u content bent met wat u voor u ligt. En diegenen die dit voorbereid hebben, wil ik complimenteren, zo begint de reactie van gedeputeerde Markink. In het kader van de doorontwikkeling van Planning & Controlcyclus zijn er al slagen gemaakt. Zo is het document toegankelijk gemaakt voor visueel gehandicapten.
Over het onderwerp Groene Handhaving benadrukt gedeputeerde Markink dat hij de Staten niet op informatieachterstand wil brengen. Er is een wrijvingspunt in de onderhandelingen in IPO-verband en dat moet opgelost worden. Ondanks het feit dat het goed gaat met de economie, zo is hotel De Wereld failliet gegaan in de exploitatie. Er volgt een rapportage over de verduurzaming van 100.000 woningen. De gedeputeerde gaat ervan uit dat dit gehaald wordt.
15: 43 uur Gedeputeerde Markink, spreekt namens het college van Gedeputeerde Staten, eerste termijn. Begroting 2018

15:42 uur De voorzitter heropent de vergadering.
De voorzitter schorst de vergadering tot 15:30 uur.

14:55 uur Marcel Bruins (50PLUS) reageert op de Begroting en dient een motie in om te onderzoeken of de gegevens van Tropomi Gelderland kunnen helpen bij het verbeteren van het milieu. Bruins vraagt naar de stand van zaken van motie Terug naar een baan ingediend bij de Voorjaarsnota. Wat gaat de provincie doen om ervoor te waken dat Gelderse inwoners aangehaakt blijven bij de ambities voor energietransitie. Tot slot vraagt Marcel Bruins wat er daadwerkelijk is gerealiseerd voor het wonen van ouderen in de centra van dorpen en steden.

14:47 uur Luuk van der Veer (Partij vd Dieren) reageert op de Begroting. Hij merkt op dat de gezamenlijke energiedoelen moeten aansluiten bij de landelijke doelen. Verduurzamen van je huis is best wel lastig, zegt Van der Veer. Hij werd naar allerlei loketten verwezen.

14:30 uur Joa Maouche (GroenLinks) De Begroting is gestoeld op de Midterm review. Het verlagen van de opcenten vindt Maouche een onzalig idee. Hij mist ook de nodige middelen voor toezicht in het buitengebied.

14:25 uur Wat kunnen we verwachten voor de Poultry Expertise Centrum vraagt Klaas Ruitenberg (SGP). Hij rondt af met de ambtenaren en bestuur Gods zegen toe te wensen voor begrotingsjaar 2018.

14:13 uur Klaas Ruitenberg (SGP) reageert op de Begroting 2018. Luther vertaalde de Bijbel naar het Duits en daarmee heeft hij heel veel gedaan wat ons als provincie raakt. En hoe je mensen erbij betrekt. In Elburg wil men een reformatiemuseum starten. SGP staat hier positief tegenover en hoopt dat het college dat ook is.
De verbinding met de Koning helder maken en de Nederlandse 3-kleur een plek te geven in de Statenzaal. Er kan ook te veel transparantie zijn. Wie transparantie zaait, zal formulieren oogst, is een citaat van een CDA-er die Ruitenberg aanhaalt. Welke overbodige regels hebben we allemaal? Ruitenberg is blij met de toezegging van het college om samen aan de maatschappelijke effect indicatoren aan de slag te gaan. Door afbouw op leeftijd op abannementen reisvervoer komen ouders voor hogere kosten te staan. SGP dient hiertoe een amendement in.

14:00 uur Luuk van der Veer (Partij vd Dieren) vindt dat handhaving niet ten koste moet gaan van Natuur. Fracties in Provinciale Staten in meerdere provincies, hebben moeite met het achterhalen van stukken in IPO-verband, merkt Pieter Plug op. Meerdere fracties worstelen met de openbaarheid van IPO. ChristenUnie dient hiertoe Motie (M61) samen met 50PLUS en D66. Motie M62 samen met 50PLUS en SGP.
Over Infrastructuur merkt Pieter Plug op dat er sterk verouderde fietspaden zijn. Kan GS een toezegging doen om dit aan te pakken. Ook dient Plug (ChristenUnie) samen met diverse partijen M63 in voor het verbeteren van de bereikbaarheid en veilig toegangsweg naar Nationaal Park De Hoge Veluwe..

13:50 uur Pieter Plug (ChristenUnie) reageert op de Begroting. Een sluitende  begroting wil dat zeggen dat alles goed gaat? Plug refereert naar het verleden. Hoe gaan we om met mensen voor wie werken onmogelijk is? Elk mens is geliefd en van waarde. Als ChristenUnie geloven we dat de waarde van mensen niet afhangt van de bankwaarde. Hij pleit ervoor om vooral na te blijven denken over wat de samenleving van ons vraagt. Jammer dat de sociale taak bij de provincie weg is. Het ontslaat de provincie er niet van om zich in te zetten. 72.000 mensen moeten rondkomen van een minimum inkomen. Op welke wijze kan de provincie bekendheid geven aan het feit dat gemeenten een helpende hand kunnen bieden aan mensen in financiële problemen. Is de provincie bereid hierin op te trekken met gemeenten?

Toezicht natuurgebieden in Gelderland komt ernstig tekort. En we praten al jaren over toezicht en handhaving in natuurgebieden. Onbegrijpelijk dat het college geen geld beschikbaar wil stellen. De ChristenUnie vindt 2 jaar praten over een subsidieregeling lang genoeg is. Gebruiken we 2018 om te investeren in toezicht en handhaving. Samen met de SP, GroenLinks en 50PLUS dient de ChristenUnie een Amendement in (A19).

13:30 uur Marjolijn Faber (PVV) reageert op de Begroting 2018. Ze vindt dat we misschien met te veel mensen op een stuk grond zitten. Maar het college is er trots op vluchtelingen te huisvesten.
Als ik zelf jarig ben dan moet ik zelf mijn feestje betalen. De WUR, Wageningse Universiteit, krijgt geld voor haar feestje van de provincie.
Het gratis mogen studeren van de vluchtelingstudenten aan de WUR draagt zeker bij aan hun bekendheid. Marjolijn Faber dient namens PVV fractie Amendement (A18) in.
PS vroeg heel voorzittig om te onderzoeken of de opcenten verlaagd konden worden. En een motie waarin de PVV vroeg om verlaging, werd niet gesteund! Faber vervolgt, de rode loper wordt uitgezet voor bedrijven, maar agrariërs worden gepest. Zijn er goedkopere alternatieven voor asbestsaneringen want hoe haalbaar is het, financieel en qua capaciteit. Is 2024 wel haalbaar?13:30 uur De voorzitter hervat de vergadeing.

De voorzitter schorst de vergadering tot 13:25 uur

12:39 uur Peter Kerris steunt Motie (56)

12:31 uur Marjolijn Faber (PVV) merkt op dat PVDA samen met VVD 70.000 banen heeft gekort in de zorg. Kerris vervolgt zijn betoog over de Begroting. Ook Klaas Ruitenberg (SGP) vraagt om verheldering van de positie van PvdA. De situatie nu is een gevolg van eerder gevoerd beleid. Hoe verklaart Kerris dit?

Peter Kerris (PvdA) Hij wil een voorbeeld nemen aan een gemeente in Brabant. Zijn Plan van de arbeid draagt ook bij aan banen in de zorg, naast de andere sectoren waar de provincie zich al op richt. De Vos (SP)  vraagt of Kerris (PvdA) vindt dat de zorg wordt teruggehaald naar de provincie?

12:20 uur Peter Kerris (PvdA) vindt dat het goed gaat met Gelderland. Het aantal werkzoekenden is verminderd en de Gelderse industrie floreert. Maar mensen voelen zich onzeker over baan en kunnen ze terugvallen op de samenleving? Meer geld kan verdiend worden met investeringen en bundelingen dan met werken. Is dit goed wonen? De basis van goed leven is werk. Dit is basis van sociale samenhang en onderlinge verbondenheid.


12:10 Is het niet beter om helemaal geen nevenfuncties te hebben als gedeputeerde, vraagt Marjolijn Faber (PVV) aan De Vos (SP). Dit is ingewikkeld om je helemaal ervan te distantiëren. Als je ervoor betaald krijgt dan ga je een grens over, zegt De Vos.

12:00 uur Politici hebben bij mensen een niet al te beste naam, zegt Peter de Vos. Daarom is het tijd voor zelfreflectie. Hij vertelt dat hij een grap hoorde. Een jongen kijkt samen met zijn vader naar de Godfather. Halverwege de film zegt de jongen ik wil in de Georganiseerde Misdaad. De vader: wil je bij een bank of in de politiek gaan werken? 
Er is een gedragscode integriteit. Net als de ministers van Nederland moeten de gedeputeerden geen betaalde banen hebben, vindt De Vos. Hij dient over dit onderwerp een motie (M59) in. Politici moeten elke schijn van belangenverstrengeling vermijden.

11:57 uur Peter de Vos (SP) zet in op versnelling van dubbelspoor Achterhoek. Tuurlijk dit kost tijd, benadrukt hij. De Vos wil meer geld inzetten aan cultuur dicht aan huis. En ook vraagt hij aandacht voor de economische waarde van Cultuur. Hij dient een debatverzoek. Hij heeft een vraagje over de jeugd cultuur en sportfonds.

11:48 uur vervolg betoog over de Begroting 2018 van Fleur van der Schalk. De voedselvisie en transitie landbouw koppelen aan kennis. Jongeren verdienen onze aandacht. Perspectief op werk, vooraf investeren ipv achteraf compenseren. De economie trekt aan en daarmee ook de files. Van der Schalk kijkt uit naar de resultaten va Slimme Mobiliteit. D66 steunt moties VVD (M54) en (M55) en (M56).

11:48 uur Loopt u aan het lijntje van GS vraagt Marjolijn Faber aan Van der Schalk want u zegt als de gedeputeerde het goed vindt.

11:42 uur Pieter Plug (ChristenUnie) vraagt wat Van der Schalk beoogt met deze motie (M58). Hij vindt dat we aan de slag moeten.
Klopt beaamt Van der Schalk, we moeten snel aan de slag.

11:35 uur Fleur van der Schalk (D66) over natuur in Gelderland. Schone lucht en water zijn onontbeerlijk. Deze zijn ook nodig tegen de klimaatverandering. D66 maakt zich zorgen over de staat van het Gelderse Natuurnetwerk. Doelstelling van 400 hectare wordt niet gehaald. D66 verzoekt het college om te laten zien waar natuurontwikkeling is en waar mogelijkheden zijn voor inrichting.
Van der Schalk dient een motie in om in overleg met diverse partners een plan van aanpak te maken voor het verbeteren van toezicht in het buitengebied.

11:30 uur Harold Zoet vervolgt zijn betoog over de Begroting.

11:30 uur Voorzitter heropent de vergadering. En meldt de afmelding van Paul Fransen (GroenLinks)

11:12 uur Rampoefening. Iedereen dient het gebouw te verlaten via noodgangen.

11:00 uur Samen naar oplossingen zoeken met gemeenten. Hoe is het mogelijk dat de wethouders ontevreden zijn over de gemaakte afspraken over Woningen. Het programma SteenGoed Benutten wordt steeds zichtbaarder, merkt Harold Zoet (CDA) op. Over Cultuur merkt Zoet op dat het CDA steunt Motie (M56).
Ondernemer, ondernemer laten zijn en net met het steuntje in de rug, kan net het verschil maken door o.a. het Rode loper beleid. Ook op het platteland een extra zetje geven. Zoet vervolgt, drukgsdumpingen nemen ook in Gelderland hand over hand toe. De signalen van lokale bestuurders moeten we serieus nemen. De provincie is aan zet om bij te dragen aan ondersteuning. Wanneer volgt rapportage van de heer Kaiser, vraagt Harold Zoet?
Met diverse andere fracties dient het CDA een motie in om te komen tot een doorontwikkeling van de Gelderse Planning & Controlcyclus (M57). 

10:42 uur Harold Zoet (CDA) zegt dat het CDA kan niet wachten totdat de schop in de grond gaat voor de verlenging van de A15. Ook pleit hij ervoor dat het luchtruim zo snel mogelijk wordt ingeruimd. Ook benadrukt hij het aspect communicatie, voldoende draagvlak. Lelystad biedt ook kansen vindt Zoet. En we moeten rekening houden met de inwoners van Gelderland. Joa Maouche (GroenLinks) vraagt of het CDA gaat spelen op eerst het luchtruim inrichten. Nee, reageert Zoet, herinrichting zo snel mogelijk laten plaatsvinden. Pieter Plug (ChristenUnie) merkt op dat de overlast voorkomen had kunnen worden. Het CDA heeft de brief niet ondertekend. U had druk kunnen uitoefenen richting Den Haag, zegt Plug. Zoet merkt op dat het CDA realistisch wil zijn. Luuk van der Veer (Partij voor de Dieren) hoe ga je druk zetten? Zoet geeft aan dat ze richting de Kamerleden aangegeven hebben dat de luchtruim snel heringericht moet worden.

10:20 uur Hans de Haan (VVD) reageert op de Begroting 2018. De economie in Gelderland gaat goed, er is banengroei. Wat doen we met bedrijven die het minder goed doen? Bedrijven die potentieel goed zijn, maar het even lastig hebben. Over het algemeen is hier weinig aandacht voor. Kan hier financiering voor gevonden worden?
In Gelderland worden te weinig huizen gebouwd. In de regio en gemeentes moet dit makkelijker moeten worden gemaakt. Hoe gaan we de 100.000 woningen die we willen isoleren financieren, vraagt Hans de Haan.
In de concessieverlening moet opgenomen worden geen fjnstof, geen C02. 2 moties kondigt De Haan  over dit onderwerp aan (M54) en Motie (M55).
Over mobiliteit merkt De Haan op dat de problemen in de Valleilijn voortvarend opgelost moeten worden.
Over Cultuur dient de fractie van VVD een motie in voor een voorstel voor het Gelders Orkest waarbij de kwaliteit gewaarborgd of versterkt wordt (M56).
Wij willen geen poedel maar een pitbull, merkt De Haan op over aspect Sterk Bestuur.

De Staten bespreken Begroting 2018

10:15 uur vragenuurtje Gedeputeerde Josan Meijers reageert namens het college op de de vraag van Antoon Kanis (D66) over hoogwatergeul Varik Heesselt. Het onderwerp wordt in de commissie besproken.

10:10 uur Voorzitter Clemens Cornielje opent de vergadering.

Terug naar nieuwsoverzicht