Met klei naar klimaatrobuuste landbouwgrond

Bodem met meer dan 8% kleideeltjes is vruchtbaar én beter bestand tegen langdurige droogte. Bovendien houdt de bodem extra organische stof vast door binding aan kleideeltjes, waardoor er meer CO2 in de bodem wordt vastgelegd. Om deze redenen kan klei die vrijkomt uit bijvoorbeeld de aanleg van natuur, wegen en woningen uitstekend gebruikt worden in de landbouw.  Samen met Rijkswaterstaat werken we aan het ‘LIFE CO2SAND’ project waarbij we het ‘klei in zand’ principe toepassen op 5 demonstratievelden, waarvan 4 in Gelderland. Het doel is 700 hectare verbeterde landbouwgrond in 2027.

Gedeputeerde Jan van der Meer: “Zeker nu boeren door langere periodes van droogte hun land soms niet of minder kunnen beregenen, is dit een uitkomst. Daarnaast kan klei beter CO2 opslaan in de bodem; dat draagt bij aan een lagere CO2 uitstoot en het is een waardevolle grondstof voor een vruchtbare landbouwbodem. Hiermee dragen we ook bij aan de klimaatdoelen.”

Doel: 700 hectare verbeterde landbouwgrond in 2027

Er komen vier demovelden in Gelderland en één in Brabant. Boeren, landinrichters en landbeheerders kunnen de demovelden bezoeken en de techniek toepassen op hun eigen terrein. Ze kunnen daarbij gebruik maken van onze kennis en netwerken en die van Rijkswaterstaat en gebiedspartners zoals de waterschappen. Doel is dat er in 2027 uiteindelijk 700 hectare landbouwgrond is verbeterd.

LIFE CO2SAND

Op de oostelijke zandgronden in Nederland is het mooi wonen, maar lastig boeren. De grond is op veel plaatsen schraal, met een beperkt organische stof gehalte en een dunne toplaag; soms maar 20 cm. De zandige bodemopbouw zorgt niet alleen voor lagere gewasopbrengsten en slechte mineralenbenutting, maar ook voor meer nitraatuitspoeling. Zandgrond verrijken met kleigrond kan het vocht- en mineralenbergend vermogen van de bodem verbeteren. Bovendien kan klei organische stof binden in kleihumuscomplexen, waardoor de organische stof in de bodem toeneemt. Dat is gunstig voor zowel de mineralenbenutting als de netto reductie van koolzuurgasemissie. Een belangrijke factor voor het beperken van de broeikasgasemissies. Bij aanleg van nieuwe natuur en bij weg- en woningbouwrealisatie komt goede klei/landbouwgrond vrij. Deze kleigrond biedt mogelijkheden om schrale zandgronden te verbeteren en de toplaag te verdikken.

Meer informatie of meedoen?

Boeren, landinrichters, landbeheerders of andere geïnteresseerden kunnen voor meer informatie over LIFE CO2SAND contact opnemen met het Provincieloket via (026) 359 99 99 of  via het vragenformulier.

LIFE CO2SAND heeft financiering ontvangen van het LIFE programma van de Europese Unie.

Projectpartner: Rijkswaterstaat