Luchthavenbesluit Teuge

Teuge

Op 22 mei 2020 heeft Luchthaven Teuge een aanvraag voor een Luchthavenbesluit ingediend bij de provincie Gelderland. De aanvraag vindt plaats op grond van artikel XIII van de Wet Regelgeving Burgerluchthavens en Militaire Luchthavens (RBML). Op basis van de aanvraag legt  het college van Gedeputeerde Staten (GS) naar verwachting rond de zomer 2021 een ontwerp luchthavenbesluit voor aan de Provinciale Staten (PS) die hierover uiteindelijk besluit.

Daarnaast heeft Luchthaven Teuge een aanvraag voor een vergunning Wet Natuurbescherming (Wnb) ingediend. Deze aanvraag wordt gelijktijdig met de aanvraag voor het luchthavenbesluit behandeld. Het besluit over de WNb aanvraag wordt genomen door GS. Er komt eerst een ontwerp WNb en deze wordt ter visie gelegd.

Op 20 april 2021 hebben GS de Staten geïnformeerd over de Verkenning en hun reactie gevraagd op haar voorstel om de hinder te beperken in het voorgenomen luchthavenbesluit. GS willen hierover in overleg met de Staten, vóórdat zij het ontwerp-luchthavenbesluit vaststellen en ter visie leggen. De Verkenning en de Statenbrief zijn hieronder te vinden.

Op 13 oktober 2020 hebben GS besloten om een aantal denkrichtingen uit te werken in scenario's, die de beleidsbasis vormen voor het te nemen luchthavenbesluit voor de luchthaven Teuge. De uitwerking van de scenario’s is op hoofdlijnen. In maart 2021 vinden gesprekken plaats met organisaties namens de omgeving en de gebruikers van de luchthaven over deze scenario’s.

De scenario’s zijn:

  • Het huidige daadwerkelijke gebruik van Teuge (dus het bestaande gebruik).
  • De gebruiksruimte van de bestaande rijksregeling voortzetten conform de aanvraag (omzetting van de huidige omzettingsregeling naar een luchthaven besluit met een geluidcorrectie van 3dB).
  • Het gebruik met minder hinder (beperking van de openingstijden voor sterk hinder gevende vluchten zoals rondvluchten en valschermspringen).
  • Het gebruik met duurzaam verbeteringen (het stapsgewijs terugbrengen van geluid- en emissieruimte. Als de vloot stiller en schoner wordt , is ontwikkelruimte mogelijk).
  • Gebruik in een combinatie van bovengenoemde scenario’s.

Uit de uitgewerkte scenario’s kiest GS een voorkeurscenario. Na deze  keuze  vragen GS  aan PS om een reactie . Mede op basis van deze reacties komen GS tot de uiteindelijke keuze voor een scenario.

GS stellen daarna het uiteindelijke ontwerp luchthavenbesluit vast aan de hand van het gekozen scenario en leggen het ter inzage. Dan kunnen belanghebbenden hun zienswijzen indienen. Op basis van de ingekomen zienswijzen stelt GS een Nota van Antwoord vast. De Nota van antwoord gaat in op de vragen, opmerkingen en adviezen die in de zienswijzen zijn ingebracht. Zowel het voorstel voor het Luchthavenbesluit als de Nota van Antwoord leggen GS aan PS voor besluitvorming voor.  

Belanghebbenden kunnen dus op verschillende momenten in het proces hun standpunt kenbaar maken Via de zienswijzen op de ontwerpbesluiten van GS en in het openbare besluitvormingsproces van PS over het luchthavenbesluit. PS stellen uiteindelijk in de medio 2021 het luchthavenbesluit vast. GS besluiten over de gelijktijdig aangevraagde Wnb-vergunning van de luchthaven. Beide procedures worden op elkaar afgestemd

Tijdspad

  • Maart/april 2021: Scenariokeuze GS.
  • Zomer 2021: ontwerp Luchthavenbesluit en Wnb vergunning vaststellen door GS.
  • Na zomer 2021: vaststellen Luchthavenbesluit door PS en WNb vergunning door GS.

Regelgeving Burgerluchthavens en Militaire Luchthavens

Op 1 november 2009 is via de Regelgeving Burgerluchthavens en Militaire Luchthavens (RBML) het bevoegd gezag over de kleine luchtvaart van Rijk naar provincies gegaan. Dit betekent dat de provincie de 'vergunningen' (Besluiten, Regelingen en ontheffingen genoemd) voor de kleine luchthavens en vliegvelden moet maken. In het luchthavenbesluit wordt beslist over de milieugebruiksruimte van de luchthaven. Daarnaast reguleert het luchthavenbesluit het luchthavenluchtverkeer en de ruimtelijke indeling van de omgeving van de luchthaven. Het luchthavenbesluit wordt bij provinciale verordening vastgesteld door de Provinciale Staten. De handhaving van de regels en grenswaarden die in het luchthavenbesluit zijn opgenomen gebeurt overeenkomstig de Wet luchtvaart. Daarvoor zijn de Gedeputeerde Staten het bevoegd gezag. De bepalingen die in het luchthavenbesluit moeten worden opgenomen, zijn voorgeschreven in het Besluit burgerluchthavens. Provinciale Staten hebben daarnaast de mogelijkheid aanvullende bepalingen in het luchthavenbesluit op te nemen.

Documenten