Luchthavenbesluit Teuge

Teuge

Op 22 mei 2020 heeft Luchthaven Teuge een aanvraag voor een Luchthavenbesluit ingediend bij de provincie Gelderland. De aanvraag vindt plaats op grond van artikel XIII van de Wet Regelgeving Burgerluchthavens en Militaire Luchthavens (RBML). Op basis van de aanvraag zal het college van Gedeputeerde Staten (GS) een ontwerp luchthavenbesluit voorleggen aan de Provinciale Staten (PS) die hierover uiteindelijk besluit.

Daarnaast heeft Luchthaven Teuge een aanvraag voor een vergunning Wet Natuurbescherming (Wnb) ingediend. Deze aanvraag wordt gelijktijdig met de aanvraag voor het luchthavenbesluit behandeld. Het besluit over de WNb aanvraag wordt genomen door GS.

Gedeputeerde Staten hebben besloten om een verkenning naar scenario’s te doen op basis 3 denkrichtingen:

  1. Op basis van huidig gebruik,
  2. Op basis van de aanvraag,
  3. Een vorm waarin ontwikkelruimte boven het huidige gebruik wordt vergund onder voorwaarden.

GS kiezen hiervoor om een acceptabel ontwerp Luchthavenbesluit voor te kunnen leggen aan PS dat recht doet aan een complex samenspel van belangen tussen aandeelhouders, gebruikers, exploitanten en omwonenden van de luchthaven.

GS-brief ‘Aanpak Luchthavenbesluit en WNb vergunning luchthaven Teuge

Hoe gaat dit in zijn werk: het proces

GS beoordelen de beide aanvragen op juistheid en volledigheid. Indien nodig worden er aanvullende gegevens gevraagd aan de luchthaven.

Daarnaast voeren ze besprekingen met aandeelhouders, gebruikers, exploitanten en bewonersvertegenwoordigers uit de omgeving over de 3 denkrichtingen om te komen tot mogelijke scenario’s voor de invulling van het luchthavenbesluit.

Uit de uitgewerkte scenario’s kiest GS een voorkeurscenario. Bij de keuze voor het voorkeur-scenario worden ook PS betrokken: eerst maken GS een voorlopige keuze, daarna wordt PS geïnformeerd en stellen GS de vraag of PS op de voorlopige keuze willen reageren. Aan de hand van de reacties van PS maken GS de uiteindelijk keuze voor een scenario.

Als alle benodigde informatie ontvangen is, kan ook gestart worden met het opstellen van de ontwerp besluiten. Het gekozen scenario vormt daarvoor het vertrekpunt.

De ontwerp besluiten worden door GS vastgesteld en ter inzage gelegd. Dan kunnen belanghebbenden hun zienswijzen indienen. Op basis van de ingekomen zienswijzen wordt een Nota van Antwoord opgesteld. De Nota van antwoord gaat in op de vragen, opmerkingen en adviezen die in de zienswijzen zijn ingebracht. Belanghebbenden kunnen dus op verschillende momenten in het proces hun standpunt kenbaar maken. Via de zienswijzen op de ontwerpbesluiten van GS en in het openbare besluitvormingsproces van PS over het luchthavenbesluit.

Daarna stuurt GS het ontwerp-luchthavenbesluit, de zienswijzen en de Nota van Antwoord aan Provinciale Staten. Provinciale Staten besluiten uiteindelijk over het Luchthavenbesluit. Gedeputeerde Staten besluiten dan tevens over de Wnb vergunning. Beide procedures worden in de planning op elkaar afgestemd. In de roadmap 'Van aanvraag naar besluit Luchthaven Teuge' zijn de processtappen hier te volgen (PDF 31 kB).

Tijdspad

De precieze tijdsplanning is nu nog niet bekend. Ter indicatie:

  • Eind 2020/begin 2021 Scenariokeuze GS.
  • Voorjaar 2021 ontwerp Luchthavenbesluit en Wnb vergunning vaststellen door GS
  • Zomer 2021. vaststellen Luchthavenbesluit door PS en WNb vergunning door GS.

Regelgeving Burgerluchthavens en Militaire Luchthavens

Op 1 november 2009 is via de Regelgeving Burgerluchthavens en Militaire Luchthavens (RBML) het bevoegd gezag over de kleine luchtvaart van Rijk naar provincies gegaan. Dit betekent dat de provincie de 'vergunningen' (Besluiten, Regelingen en ontheffingen genoemd) voor de kleine luchthavens en vliegvelden moet maken. In het luchthavenbesluit wordt beslist over de milieugebruiksruimte van de luchthaven. Daarnaast reguleert het luchthavenbesluit het luchthavenluchtverkeer en de ruimtelijke indeling van de omgeving van de luchthaven. Het luchthavenbesluit wordt bij provinciale verordening vastgesteld door de Provinciale Staten. De handhaving van de regels en grenswaarden die in het luchthavenbesluit zijn opgenomen gebeurt overeenkomstig de Wet luchtvaart. Daarvoor zijn de Gedeputeerde Staten het bevoegd gezag. De bepalingen die in het luchthavenbesluit moeten worden opgenomen, zijn voorgeschreven in het Besluit burgerluchthavens. Provinciale Staten hebben daarnaast de mogelijkheid aanvullende bepalingen in het luchthavenbesluit op te nemen.