Leidsche Hoeven bij Geldermalsen

Het gebied Leidsche Hoeven is de ontbrekende schakel tussen de 2 natuurgebieden Regulieren en Landgoed Mariënwaerdt. Deze natuurgebieden gaan we met elkaar verbinden, ook maken we het groter en natter. Dat doen we samen met partners in het gebied. Leidsche Hoeven is ongeveer 106 hectare groot en ligt bij Tricht in het rivierengebied. 

Bijzondere planten- en diersoorten

In het gebied komen enkele beschermde plantensoorten voor, zoals zwanenbloem en brede wespenorchis. In het ondiepe water groeit holpijp en zie je de kleine modderkruiper en de bittervoorn. Naast algemene amfibiesoorten, zoals de kleine watersalamander en bruine kikker, vind je in het gebied ook de beschermde heikikker. Ook is het een thuis voor verschillende vleermuissoorten, zoals rosse vleermuis, ruige en gewone dagvleermuis. Het paapje, een bedreigde broedvogel in Nederland, is in Leidsche Hoeven gespot. Opvallend is het talrijk voorkomen van de blauwe breedscheenjuffer, een libellensoort die je voornamelijk in Oost-Nederland aantreft.

Maatregelen voor natuur in Leidsche Hoeven

Om de bestaande natuur te versterken, gaan we het gebied vergroten en natter maken. We ontwikkelen onder andere 14 hectare vochtige en bloemrijke hooilanden en landbouwgrond veranderen we naar natuur. De bestaande bossen, eendenkooien en het hakhout krijgen een natter karakter. We gaan de bovengrond afgraven om zo de oorspronkelijke plantensoorten ruimte te geven zich te ontwikkelen. Deze maatregelen zijn goed voor bijzondere en minder bijzondere planten- en diersoorten in Leidsche Hoeven. Maar ook voor de inwoners en recreanten, die kunnen er straks wandelen, fietsen of gewoon genieten. Er is al een nieuw wandelpad aangelegd; een zogeheten klompenpad.

Verbinden van natuurgebieden

Leidsche Hoeven ligt tussen de natuurgebieden Regulieren en Landgoed Mariënwaerdt. Met het aanleggen van natuurvriendelijke oevers en poelen verbinden we deze natuurgebieden met elkaar. En zo wordt het leefgebied van kwetsbare dieren, zoals de kamsalamander, versterkt.

Gevolgen voor grondeigenaren en omwonenden

Het verhogen van waterstanden in Leidsche Hoeven leidt tot een nattere omgeving, maar dat beperkt zich tot het natuurgebied. Ons uitgangspunt is dat de omliggende bebouwing en landbouwpercelen hiervan geen last mogen hebben. Om het uitvoeren van de natuurmaatregelen en het beheer van het gebied te optimaliseren is een kavelruil geweest. 

Planning

De uitvoering van de maatregelen is in het najaar van 2018 gestart, we verwachten dat het werk in 2019 is afgerond. De werkzaamheden vinden plaats in afstemming met eigenaren in het gebied.

Betrokken organisaties bij Leidsche Hoeven

Voor het uitvoeren van de maatregelen voor natuur in Leidsche Hoeven werken we samen met betrokken overheden, zoals Waterschap Rivierenland en de gemeente Geldermalsen. Maar we werken ook zeer intensief samen met particuliere eigenaren die mee willen doen met het inrichten en realiseren van natuur op hun eigendommen. De provincie is gebiedsregisseur en trekker voor de inrichting van het gebied.

Nieuwsbrieven

Gedurende de looptijd van het plan versturen we nieuwsbrieven naar omwonenden en belangstellenden. U kunt zich hiervoor aanmelden door een mail te sturen naar provincieloket@gelderland.nl