Leidsche Hoeven bij Tricht

Het gebied Leidsche Hoeven bij Tricht in het rivierengebied is in het voorjaar van 2019 ingericht als natuurgebied. Daarmee zijn de 2 natuurgebieden Regulieren en Landgoed Mariënwaerdt met elkaar verbonden. Het gebied van ongeveer 106 hectare is groter en natter geworden. In samenwerking met de partners in het gebied en enthousiasme en betrokkenheid van eigenaren is er een prachtig stuk natuur aangelegd.

Verbindende schakel

Het begon allemaal in 2014 met wensen en ideeën om het natuurgebied de Regulieren van Het Geldersch Landschap en Heerlijkheid Mariënwaerdt met elkaar te verbinden. Nu 5 jaar later is dat gerealiseerd. Deze nieuwe natuurlijke verbinding van ruim 100 hectare zorgt ervoor dat planten en dieren zich van het ene naar het andere gebied kunnen verplaatsen. In het gebied zijn natuurvriendelijke oevers en poelen aangelegd, de bestaande bossen, eendenkooien en het hakhout hebben een natter karakter gekregen, landbouwgrond is omgevormd naar natuur en de vruchtbare bovengrond is afgegraven. 

Paradijs

Zo zijn optimale omstandigheden gecreëerd voor de terugkeer van plantensoorten van vochtige en bloemrijke hooilanden, zoals dotterbloem, zwanenbloem, grote boterbloem en in de laagste delen waterviolier en krabbenscheer. Leidsche Hoeven wordt een paradijs voor vlinders, libellen, bijen en vogels. Maar ook voor de kamsalamander en de beschermde heikikker. Én voor inwoners en recreanten, want het Leidschehoevenpad loopt dwars door het natuurgebied!

Bijzondere planten- en diersoorten

In het gebied komen enkele beschermde plantensoorten voor, zoals zwanenbloem en brede wespenorchis. In het ondiepe water groeit holpijp en zie je de kleine modderkruiper en de bittervoorn. Naast algemene amfibiesoorten, zoals de kleine watersalamander en bruine kikker, vind je in het gebied ook de beschermde heikikker. Ook is het een thuis voor verschillende vleermuissoorten, zoals rosse vleermuis, ruige en gewone dwergvleermuis. Het paapje, een bedreigde broedvogel in Nederland, is in Leidsche Hoeven gespot. Opvallend is het talrijk voorkomen van de blauwe breedscheenjuffer, een libellensoort die je voornamelijk in Oost-Nederland aantreft.

Nieuwsbrieven

Gedurende de looptijd van het plan hebben we nieuwsbrieven verstuurd naar omwonenden en belangstellenden.