Windpark De Groene Delta

Windpark De Groene Delta gaat over de aanvraag voor de bouw van 2 windturbines op het terrein van Centrale Gelderland in Nijmegen. Dat is het terrein van de voormalige kolencentrale Electrabel. De aanvraag is ingediend door ENGIE Energie Nederland N.V. (hierna: ENGIE). Voor de bouw en exploitatie van de windturbines heeft ENGIE een omgevingsvergunning en een vergunning en ontheffing op grond van de Wet natuurbescherming bij provincie Gelderland aangevraagd. 

Energie voor 5.000 huishoudens

De 2 windturbines van Windpark De Groene Delta hebben samen een vermogen van 5 tot 9 megawatt. Daarmee kunnen ze ongeveer 5.000 huishoudens van elektriciteit voorzien. Uiterlijk in 2020 moet provincie Gelderland 230,5 megawatt windenergie opwekken. Het Windpark De Groene Delta draagt hier aan bij met duurzame en schone windenergie. 

Rol provincie Gelderland

Gedeputeerde Staten van Gelderland zijn het bevoegd gezag voor het verlenen van de door ENGIE aangevraagde vergunningen en de ontheffing. Daarbij hoort, op basis van de Elektriciteitswet 1998 een gecoördineerde procedure. Dit betekent onder meer dat de omgevingsvergunning en de vergunning en ontheffing op grond van de Wet natuurbescherming tegelijk ter inzage liggen.

Aanvraag omgevingsvergunning

Volgens het bestemmingsplan ‘Nijmegen Kanaalhavens’ is de bouw van 2 windturbines op het terrein van Centrale Gelderland niet toegestaan. Om van dit bestemmingsplan af te mogen wijken heeft ENGIE een omgevingsvergunning aangevraagd.

Aanvraag vergunning en ontheffing Wet natuurbescherming

Naast de aanvraag voor een omgevingsvergunning heeft ENGIE ook een vergunning en ontheffing op grond van de Wet natuurbescherming aangevraagd. De bouwlocatie van de 2 windturbines ligt namelijk dicht bij het Natura 2000-gebied Rijntakken.

Vergunningen en ontheffing en verleend

Op 19 februari 2019 hebben Gedeputeerde Staten van Gelderland vastgesteld dat het windpark voldoet aan de eisen van een goede ruimtelijke ordening. Ze hebben besloten de gevraagde omgevingsvergunning te verlenen. Ook de vergunning en ontheffing op grond van de Wet natuurbescherming voor het windpark zijn verleend.

In eerste instantie zijn de verkeerde stukken ter inzage gelegd. Daarom ligt de omgevingsvergunning voor Windpark De Groene Delta en de vergunning en ontheffing op grond van de Wet natuurbescherming opnieuw ter inzage. De besluiten met bijbehorende stukken liggen ter inzage van donderdag 14 maart 2019 tot en met donderdag 25 april 2019. Belanghebbenden kunnen in beroep gaan tegen de besluiten bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Onderaan de pagina treft u de kennisgeving aan. Gebruik deze kennisgeving als u in beroep wilt gaan.

Documentatie vergunningen en ontheffing

Alle documenten over de omgevingsvergunning en de vergunning en ontheffing op grond van de Wet natuurbescherming vindt u onderaan deze pagina. Bijlage 6 van de omgevingsvergunning is de nota beantwoording zienswijzen en staat in het zipbestand Omgevingsvergunning Windpark de Groene Delta. U kunt daarnaast de omgevingsvergunning inzien op de website van Ruimtelijke Plannen.

Procedure en besluitvorming Gedeputeerde Staten van Gelderland

ENGIE heeft de procedure gevolgd, op basis van de Elektriciteitswet 1998, voor het aanvragen van de vergunningen en de ontheffing. De ontwerp omgevingsvergunning en de ontwerp vergunning/ontheffing Wet natuurbescherming lagen in het derde kwartaal van 2018 ter inzage. Op basis daarvan zijn 108 zienswijzen ingediend waarop wij hebben gereageerd. Deze zienswijzen hebben niet geleid tot wijziging van de ontwerp vergunningen/ontheffing, maar wel tot enkele aanvullingen. Op verzoek van provincie is er overleg geweest tussen enerzijds ENGIE en de provincie en een aantal omwonenden. Daar is het volgende uit voort gekomen:

  • ENGIE levert inspanning om slagschaduwhinder op de relevante woningen terug te brengen tot 0 uren.
  • ENGIE plaatst zo stil mogelijke windturbines voor zover dat redelijkerwijs kan.

Documenten