Windpark De Groene Delta

Windpark De Groene Delta gaat over de aanvraag voor de bouw van 2 windturbines op het terrein van Centrale Gelderland (terrein voormalige kolencentrale Electrabel) in Nijmegen. Het windpark past niet binnen het geldende bestemmingsplan.

Aanvraag voor 2 windturbines

ENGIE Energie Nederland N.V. (hierna: ENGIE) wil op het terrein van de Centrale Gelderland in Nijmegen (terrein voormalige kolencentrale Electrabel) 2 windturbines bouwen. Hiervoor heeft zij in februari 2018 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend bij de provincie Gelderland. Daarnaast heeft ENGIE voor de bouw en exploitatie van de 2 windturbines een vergunning en ontheffing op grond van de Wet natuurbescherming aangevraagd.

Rol provincie Gelderland

Gedeputeerde Staten van Gelderland zijn het bevoegd gezag voor het verlenen van deze vergunningen en de ontheffing. Op basis van de Elektriciteitswet 1998 vindt een gecoördineerde procedure plaats. Dit betekent onder meer dat de ontwerp-omgevingsvergunning en het ontwerp-besluit op grond van de Wet natuurbescherming tegelijk ter inzage liggen.

Aanvraag omgevingsvergunning

Op grond van het geldende bestemmingsplan ‘Nijmegen Kanaalhavens’ is het niet mogelijk om op het terrein van Centrale Gelderland 2 windturbines te bouwen. Om van dit bestemmingsplan af te mogen wijken, én om het mogelijk te maken dat er 2 windturbines gebouwd worden, heeft ENGIE een omgevingsvergunning aangevraagd.

Aanvraag vergunning en ontheffing Wet natuurbescherming

ENGIE heeft ook een vergunning en ontheffing op grond van de Wet natuurbescherming bij de provincie Gelderland aangevraagd. De locatie van de beoogde 2 windturbines liggen namelijk dicht bij het Natura 2000-gebied Rijntakken. Daarnaast is het noodzakelijk om de mogelijke effecten op beschermde diersoorten te onderzoeken. Uit het ecologisch onderzoek volgt dat de effecten van de windturbines op de natuur aanvaardbaar zijn.

Alle documenten over de omgevingsvergunning en de vergunning en ontheffing op grond van de Wet natuurbescherming vindt u onderaan deze pagina. Daarnaast kunt u de ontwerp-omgevingsvergunning inzien op de website van Ruimtelijk plannen.

Indienen zienswijzen

De ingediende aanvragen zijn beoordeeld op kwaliteit en volledigheid. Gedeputeerde Staten hebben geconcludeerd dat deze aanvragen akkoord zijn en passen binnen de geldende wet- en regelgeving. Ze hebben daarom ontwerp-besluiten genomen tot verlenen van de vergunningen en de ontheffing. Deze ontwerp-besluiten en alle bijbehorende stukken liggen van donderdag 13 september 2018 tot en met woensdag 24 oktober 2018 ter inzage. Iedereen kan binnen deze termijn officieel reageren op de ontwerp-besluiten en de bijbehorende stukken. Dit noemen we het indienen van een zienswijze. Meer informatie over het indienen van een zienswijze vindt u in de kennisgeving

Bij de definitieve besluitvorming wordt rekening gehouden met de ingediende zienswijzen. De ingediende zienswijzen worden bovendien van een reactie voorzien in een zienswijzennota. Gedeputeerde Staten zullen naar verwachting eind 2018 of begin 2019 een definitief besluit nemen. Iedereen die een zienswijze heeft ingediend wordt persoonlijk over het besluit geïnformeerd. Belanghebbenden kunnen eventueel nog in beroep gaan bij de Raad van State.

Inloopmoment voor persoonlijke toelichting

Op maandagavond 1 oktober 2018 organiseren we een inloopmoment waar u vragen kunt stellen over en een toelichting kunt krijgen op de ontwerp-besluiten. U kunt tijdens deze inloopbijeenkomst geen zienswijzen indienen. Dit inloopmoment vindt plaats tussen 18.30 en 20.30 uur in zaal Bouillon op het Honigcomplex, aan de Waalbandijk 8-22 in Nijmegen.

Achtergrond

Tot 2015 was op het terrein van het bedoelde windpark de (elektriciteits-)Centrale Gelderland actief. Deze centrale sloot als onderdeel van het landelijke Energieakkoord uit 2013 en wordt nu gesloopt. ENGIE is gestart met het opnieuw ontwikkelen van het terrein. Het opwekken van duurzame energie is hier onderdeel van, waaronder windenergie. Het beoogde windpark levert naar verwachting tussen de 5 en 9 megawatt. Dit staat gelijk aan energie voor ongeveer 5.000 huishoudens. Het windpark draagt hiermee bij aan de afspraak die de provincie Gelderland heeft gemaakt met het Rijk om uiterlijk in 2020 een vermogen van 230,5 megawatt aan wind op land te realiseren. Om deze 230,5 megawatt aan wind op land te realiseren voor 2020, zijn in de Omgevingsvisie Gelderland locaties voor windenergie aangewezen. Ook de locatie van het beoogde windpark De Groene Delta is zo’n aangewezen locatie.  

Documenten