Film ‘Natuurontwikkeling in Emst-Achterhegge’

We willen het gebied Emst-Achterhegge als natuur inrichten om zo een verbinding te maken tussen de bossen van de Veluwe en vochtige schraallanden en vochtige bossen in de IJsselvallei. Eerder hebben we ons plan hiervoor al aan u laten zien. De afgelopen 2 jaar verbeterden we het plan naar aanleiding van uw reacties en goede suggesties. Het aangepaste ontwerp presenteren we u graag door middel van een film.

Het gebied van 26 hectare ligt tussen Emst en het industrieterrein Eekterveld bij Vaassen. De belangrijkste maatregelen zijn het aanpassen van het watersysteem en de voedselrijke bovenlaag afgraven. Dit maakt het ook voor de kleinere minder mobiele diersoorten mogelijk om nieuwe gebieden te bereiken, in droge en natte tijden.

Bekijk nu de film

Het ontwerp presenteren we u graag met deze film, omdat een fysieke bijeenkomst in deze tijd van corona niet mogelijk is. De film duurt ongeveer 15 minuten. 

Meer informatie over het natuurplan

Reageert u uiterlijk 6 januari op het plan?

Heeft u een suggestie die past in ons plan voor natuurherstel, dan nemen we deze mee in het definitieve plan. Uw reactie ontvangen we graag uiterlijk woensdag 6 januari 2021.

Vervolg

Na 6 januari 2021 verwerken we uw input op het voorontwerp in een definitief ‘ontwerp inrichtingsplan’. Als we hier nog aanzienlijke veranderingen in aanbrengen, laten we u dat weten. Daarna starten we met de procedures: het wijzigen van het bestemmingsplan en het aanvragen van vergunningen (zoals een ontheffing op de Wet Natuurbescherming, een omgevingsvergunning en een watervergunning). Als de vergunningen in ontwerp klaar zijn, leggen gemeente en waterschap de stukken ter visie. Belanghebbenden kunnen dan een zienswijze indienen tegen het besluit. We hopen dan na de zomer van 2021 te beginnen met het verbeteren van de natuur.

De provincie werkt voor Emst-Achterhegge samen met gemeente Epe, Waterschap Vallei en Veluwe, en Geldersch Landschap & Kasteelen.