Beter Bereikbaar Wageningen; Campusroute

De provincie Gelderland werkt aan een betere bereikbaarheid van Wageningen. Dit is belangrijk voor de ontwikkeling van Wageningen en de regio Foodvalley. Knelpunt is de doorstroming op de Nijenoord Allee en Mansholtlaan/Willem Dreeslaan (N781). Het verkeer staat hier dagelijks vast. Hierdoor zijn bestemmingen zoals de Wageningen Universiteit, woonwijken, de haven en het centrum slecht bereikbaar. Provincie en gemeente willen deze problemen oplossen.

De doorstroming

Op de route Nijenoord Allee – Mansholtlaan/Willem Dreeslaan is al een tijd een probleem. Knelpunt is bijvoorbeeld de rotonde bij de Campus van de Wageningen Universiteit: tijdens de spits stroopt het verkeer van en naar Wageningen vanaf hier op. Ook het verkeer van en naar de Wageningen Campus loopt dan vast .

Onderzoek

Samen met de gemeente Wageningen heeft de provincie onderzoek uitgevoerd naar oplossingen van het bereikbaarheidsprobleem. Daarbij zijn diverse mogelijkheden bekeken. Het blijkt dat een nieuwe weg op maaiveldniveau langs de Campus de beste oplossing is.

Provincie neemt voortouw

Om de bereikbaarheid snel te verbeteren, heeft de provincie het voortouw genomen bij de uitwerking van de maatregelen. Daarbij blijft de provincie nauw samenwerken met de gemeente Wageningen. Ook is afgesproken de wens van de gemeente mee te nemen in komende onderzoeken. De gemeente wil dat de nieuwe weg meer over het Campusterrein loopt zodat woningen, het Dassenbos en een stiltegebied zoveel mogelijk worden ontzien.

 

Overzichtskaart (PDF 8.9 kB)

Wat vindt u van de Notitie Reikwijdte en Detailniveau? 

De eerste stap is gezet: het plan van aanpak is in concept af. Dit heet de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD). Hierin komen de volgende vragen aan de orde: 

  • Nut en noodzaak: wat is het probleem en waarom lossen we dat op in het gebied tussen de Campus en de wijk Noordwest (het zoekgebied)?
  • Welke milieuaspecten gaan we onderzoeken en op welke manier?
  • Hoe bepalen we binnen het zoekgebied de nieuwe routes?
  • Hoe en wanneer wordt de omgeving komend jaar betrokken?

Van donderdag 15 maart 2018 kan iedereen deze documenten bekijken en tot en met woensdag 25 april 2018 reageren. Ook de Commissie voor de m.e.r. vragen we in deze periode ons te adviseren.

Op woensdag 4 april 2018 heeft de provincie een inloopbijeenkomst gehouden om vragen van bewoners te beantwoorden en om tekst en uitleg te geven over de volgende stappen in het project. Onderaan deze pagina vindt u de presentatie en posters van deze bijeenkomst.

U kunt de stukken onderaan deze pagina downloaden of inzien bij de provincie (Markt 11, Arnhem) en bij de gemeente (Markt 22, Wageningen). U kunt schriftelijk via mail of brief reageren.

Uw mail stuurt u naar: post@gelderland.nl.

Uw brief naar het College van Gedeputeerde Staten van Gelderland, Postbus 9090, 6800 GX Arnhem.

Vermeld in beide gevallen dat het gaat om een zienswijze op de concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau Beter Bereikbaar Wageningen, Campusroute, zaaknummer 2018-002851. Vermeld ook uw adres en telefoonnummer, zodat wij u kunnen laten weten wat we met uw reactie hebben gedaan. Ons antwoord op alle reacties heet een zienswijzenota en deze maken we openbaar.

Wilt u liever mondeling reageren? Maakt u dan een afspraak op werkdagen tussen 9.00 en 16.30 uur via 026 359 99 99. Van de mondelinge zienswijze maken we een verslag.

Nieuwe routes

Als het plan van aanpak definitief klaar is, gaan we aan de slag met het bedenken van mogelijke routes in het zoekgebied. Die worden onderzocht op bijvoorbeeld geluidseffecten, luchtkwaliteitseffecten, landschappelijke impact en kosten. De provincie gaat daarbij met de meest direct betrokkenen, de gemeente, de inwoners en belanghebbenden in gesprek om een zo volledig mogelijk beeld te krijgen. Uiteindelijk kiest het dagelijks bestuur, Gedeputeerde Staten, van de provincie één route: het voorkeursalternatief. Die wordt daarna opgenomen in een inpassingsplan (dit is een provinciaal bestemmingsplan).

Economische belang groot

De bereikbaarheid van Wageningen en de Wageningen Campus is essentieel voor de ontwikkeling van FoodValley. Dit gebied, met de Wageningen Universiteit als kloppend hart, is een internationale topregio voor kennis en innovaties op gebied van gezonde en duurzame voeding. Om de kansen van Foodvalley te kunnen benutten, nu en in de toekomst, is het belangrijk om de bereikbaarheid van Wageningen zo snel mogelijk te verbeteren.

Planning

  • Plan van aanpak: voorjaar 2018
  • Milieueffectrapportage: zomer 2018
  • Voorkeursalternatief: eind 2018
  • Definitief inpassingsplan: medio 2019

Overige documenten