A15: aansluitingen N839 Bemmel-Huissen en Zevenaar

Luchtfoto van de A15

De N839 Bemmel-Huissen (Van Elkweg/Karstraat), de Arnhemseweg (Zevenaar) en de weg Hengelder (Zevenaar) gaan we aanpassen. Aanleiding is het groeiende verkeer in de regio, onder andere in verband met de geplande aanleg van de doorgetrokken A15. Hiervoor is extra capaciteit nodig op het wegennet bij de snelweg.

Aanpassingen

De aanpassingen bestaan onder andere uit wegverbreding (vergroting van de capaciteit), een betere scheiding van verkeer en een goede inpassing in het landschap.

Actueel

Om de aanpassingen in Lingewaard en Zevenaar mogelijk te maken stellen we inpassingsplannen vast, oftewel provinciale bestemmingsplannen. Tussen 20 oktober en 30 november 2016 kon iedereen zijn of haar zienswijze indienen op de 2 ontwerp-inpassingsplannen:

  • inpassingsplan Arnhemseweg en Hengelder (gemeente Zevenaar)
  • inpassingsplan N839 Bemmel - Huissen (gemeente Lingewaard).

De provincie heeft 49 zienswijzen ontvangen op het ontwerp-inpassingsplan voor Zevenaar en 10 zienswijzen op het ontwerp-inpassingsplan voor Lingewaard. We bestuderen en beoordelen alle ontvangen zienswijzen en vatten deze samen in een zienswijzennota. De zienswijzen kunnen leiden tot aanpassingen in de inpassingsplannen of de wegontwerpen.

Visualisatie voorlopig ontwerp

Op basis van het voorlopige wegontwerp hebben we een visualisatie van de toekomstige situatie laten maken. De 3D-visualisatie toont hoe de wegen er straks uitzien (na realisatie). U kunt deze visualisatie ook bekijken via uw mobiel of met een VR-bril.

Planning en besluitvorming

  • naar verwachting leggen Gedeputeerde Staten mei of juni 2017 het definitieve inpassingsplan ter vaststelling voor aan Provinciale Staten. Daarbij wordt ook de zienswijzennota aangeboden, zodat Provinciale Staten zien hoe de provincie is omgegaan met de ingediende zienswijzen
  • indieners van zienswijzen ontvangen vervolgens van de griffie de zienwijzennota en een uitnodiging voor een hoorzitting die Provinciale Staten organiseren. In de hoorzitting krijgen de indieners de mogelijkheid om mondeling toe te lichten hoe de provincie met hun zienswijze is omgegaan
  • zodra Provinciale Staten de inpassingsplannen definitief hebben vastgesteld, ontvangen indieners van zienswijzen informatie over de eventuele beroepsprocedure
  • we gaan de wegreconstructies vanaf medio 2018 uitvoeren, voorafgaand aan de werkzaamheden aan de doortrekking van de A15 en verbreding van de A12. Deze planning is onder andere afhankelijk van het verloop van de beroepsprocedure en de verwerving van de gronden.

Aanleiding: groeiend verkeer, onder andere door A15

Rijk en regio bereiden samen de doortrekking van de A15 voor. Mede door deze nieuwe snelweg neemt de verkeersdrukte toe. In november 2015 tekenden het Rijk en de regio een bestuursovereenkomst. Hierin staan aanvullende afspraken over leefbaarheid en ruimtelijke kwaliteit. Ook is afgesproken dat de provincie verantwoordelijk is voor optimale aansluiting en inpassing van de aansluitende wegen bij Zevenaar en Bemmel/Huissen.

Vooraf

In 2016 hebben we de wegontwerpen en onderzoeken voor N839 Huissen-Bemmel, Arnhemseweg en de weg Hengelder verder uitgewerkt. Bij de uitwerking keken we naar de adviezen van de wettelijke vooroverlegpartners, de standpunten van de gemeenteraden en de reacties van betrokkenen, zoals bezoekers van inloopbijeenkomsten (mei 2016), grondeigenaren, bedrijfsvertegenwoordigers en anderen. Van 20 oktober tot en met 30 november 2016 lagen de ontwerp-inpassingsplannen formeel ter inzage. De provincie organiseerde in deze periode opnieuw inloopbijeenkomsten in Zevenaar en in Lingewaard, om de plannen en effecten (lucht, geluid) toe te lichten en om vragen van geïnteresseerden te beantwoorden.

Documenten Arnhemseweg en Hengelder in Zevenaar

Documenten Bemmel - Huissen Lingewaard

Bekijk eerder gepubliceerde documenten over de A15. Deze documenten zijn niet te raadplegen in Internet Explorer, wel in de browsers Firefox en Chrome.

Hogere grenswaarden geluid

Bewoners van enkele tientallen woningen in Zevenaar hebben te maken met een procedure hogere grenswaarde geluid. Zij ontvingen in 2016 een brief over de procedure van de Omgevingsdienst Regio Nijmegen. In totaal hebben 17 bewoners bij de Omgevingsdienst regio Nijmegen een zienswijze ingediend op het ontwerp-besluit. 

Hogere grenswaarde geluid - aanvulling

Uit de zienswijzen die Omgevingsdienst Regio Nijmegen (ODRN) ontving op het 'ontwerp-besluit hogere grenswaarden geluid' bleek begin 2017 dat het nodig was om de situatie rondom de Marconistraat in Zevenaar nader te onderzoeken. Uit dit aanvullend onderzoek volgde het ontwerp-besluit om voor 5 woningen een hogere grenswaarde aan te vragen. Documenten hiervoor liggen vanaf 10 april 2017 gedurende 6 weken ter inzage. Bewoners die hiermee te maken hebben, ontvangen de stukken tijdig per post. We voegen beide ontwerpbesluiten voor definitieve vaststelling medio 2017 samen tot één besluit voor de hogere grenswaarden geluid.

Contact

Petra van Burk
026 359 85 98
p.van.burk@gelderland.nl