Zo werken Gedeputeerde Staten

Het college van Gedeputeerde Staten vormt het dagelijks bestuur van de provincie. De leden van Provinciale Staten kiezen na de provinciale verkiezingen de leden van de Gedeputeerde Staten voor een periode van 4 jaar.

Dagelijks bestuur van de provincie

Gelderland heeft 6 gedeputeerden die allen deze functie als volledige baan hebben. In het college heeft iedere gedeputeerde zijn of haar eigen taakgebied. Dit kan bijvoorbeeld ruimtelijke ordening zijn, of verkeer en vervoer, natuur en milieu of welzijn en cultuur. Elke gedeputeerde bereidt maatregelen, programma’s en plannen voor en regelt de financiering. Dat is het maken van het beleid. Dat doen zij aan de hand van de afspraken in het coalitieakkoord (PDF 8,6 MB). Als college besluiten ze daarna gezamenlijk of ze een bepaald beleid wel of niet uitvoeren. Zij leggen verantwoording af aan Provinciale Staten.

Uitvoeren en coördineren

Gedeputeerde Staten hebben een zogeheten medebewindstaak. Dat betekent dat zij een groot aantal regelingen van de rijksoverheid uitvoeren. Verder coördineren ze bij de uitvoering van de gemaakte plannen en houden ze toezicht op de besturen van gemeenten en waterschappen. De commissaris van de Koning maakt als voorzitter ook deel uit van het college van Gedeputeerde Staten.

Rekenkamer Oost-Nederland

De Rekenkamer Oost-Nederland doet onderzoek naar de uitvoering van het provinciaal beleid. Dit doet zij op eigen initiatief en op verzoek van Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten. De Rekenkamer is een onafhankelijke organisatie.