Winterswijk-Oost

Ten oosten van Winterswijk liggen 5 landbouwgebieden die we in 2020 gaan omvormen tot prachtige natuur. In 2021 starten we met het project Schippersbeek-Bemersbeek. Het gebied Osink-Bemersbeek ten zuidoosten van Winterswijk is in 2018 al ingericht. Deze gebieden met een omvang van ongeveer 85 hectare liggen in het Gelders Natuurnetwerk, een samenhangend netwerk van bijzondere natuurgebieden in Gelderland. 

Waardevolle natuur herstellen

Door de eeuwen heen is in deze gebieden waardevolle natuur ontstaan, maar veel natuur is ook weer verdwenen door intensieve landbouw. Door grondverwerving en kavelruil is het nu mogelijk om de natuur te herstellen. Hierbij stemmen we de grondwaterstand zoveel mogelijk af op de nieuwe natuur. Dit doen we samen met Waterschap Rijn en IJssel.

Natuurinrichting Osink-Bemersbeek afgerond

In 2018 zijn in het stroomgebied van de Osink-Bemersbeek 4 landbouwgebieden als natuur ingericht: Kottense Veen, Aerden Kruijk, Osinkbeek en Schippersbeek. In totaal gaat het om een oppervlakte van ongeveer 46 hectare. Ze zijn in oktober 2018 feestelijk opgeleverd met een fietstocht langs de ingerichte natuurgebieden. 

Natuuraanleg Winterswijk-Oost

Grote stukken van de Schippersbeek en Osinkbeek zijn opnieuw gegraven, waarbij ruimte aan de beken is gegeven en de beekbodem is verhoogd. Dit zorgt voor een hogere grondwaterstand in de natuurterreinen, een grotere bergingscapaciteit en minder piekafvoeren bij hevige regenval. Zo zijn ideale omstandigheden gecreëerd voor de ontwikkeling van nieuwe natuur. Daarvoor is ook de voedselrijke bovenlaag van grote delen van de landbouwgronden afgegraven, wat schrale, vochtige bodems oplevert. Nu kan de oorspronkelijke begroeiing weer terugkeren, zoals heide, vochtige graslanden, drassige veldjes en moerasbos.

Natuurinrichting Winterswijk-Oost

Ten oosten van Winterswijk gaan we in 5 gebieden landbouwgrond omvormen tot natuur. Het gaat in totaal om zo'n 29 hectare in de gebieden:

  • Masterveld
  • Willinkbeek-Henxelseweg
  • Bekeringweg
  • Blankersweg-Burloseweg
  • Kuipersweg-Lammersweg.

Deze percelen zijn eigendom van de provincie en de bestemming is gewijzigd van landbouw naar natuur. Er is een schetsontwerp voor deze gebieden opgesteld, hierin staat wat we gaan doen om de gebieden als natuur in te richten. Op basis van het schetsontwerp en een aantal onderzoeken (flora, fauna en archeologie) is een gedetailleerd inrichtingsplan opgesteld. De kaarten van het inrichtingsplan per deelgebied staan onderaan deze pagina. De werkzaamheden bestaan voornamelijk uit het afgraven van de voedselrijke bovengrond van de voormalige landbouwpercelen, de aanleg van enkele poelen en beplanting. We verwachten in 2021 klaar te zijn.

Blankersweg-Burloseweg wordt Schippersbeek-Bemersbeek

Een deel van het deelgebied Blankersweg-Burloseweg langs de Schippersbeek gaan we in 2021 inrichten onder de projectnaam Schippersbeek-Bemersbeek. Met de laatste grondaankopen kunnen we het beekdal beter inrichten voor water- en natuurdoelen. Daarvoor moeten we de plannen nog verder uitwerken en de bestemming wijzigen van landbouw naar natuur.

Beheer en verkoop natuurpercelen

Nadat de nieuwe natuurgebieden zijn ingericht, gaat de provincie deze percelen de eerste jaren beheren. Het plan is om de gronden daarna te verkopen. Dit gebeurt volgens nog nader te bepalen regels. Zodra dat duidelijk is, maakt de provincie dat bekend. 

Betrokken organisaties natuurgebieden rond Winterswijk

Voor de inrichting van de natuurgebieden rond Winterswijk werkt de provincie Gelderland samen met Waterschap Rijn en IJssel en gemeente Winterswijk. We proberen de werkzaamheden op elkaar af te stemmen en deze zo veel mogelijk gezamenlijk uit te voeren.

Kaarten inrichtingsplan

Nieuwsbrieven

Gedurende de looptijd van het plan versturen we nieuwsbrieven naar omwonenden en belangstellenden. Meld u aan voor de nieuwsbrief Winterswijk-Oost en blijf op de hoogte van de ontwikkelingen.