Windpark Zaltbommel

Provincie Gelderland verzorgt de procedures voor de bouw van 3 windmolens ten zuidoosten van Zaltbommel. Het gaat om een inpassingsplan en een aantal vergunningen.

Verzoek van initiatiefnemers

Windpark Bommelerwaard-A2 B.V. heeft de provincie gevraagd een inpassingsplan te maken. Een inpassingsplan is een provinciaal bestemmingsplan.

Inpassingsplan, vergunning en ontheffing onherroepelijk

Eind oktober 2018 zijn het inpassingsplan, de omgevingsvergunning en de ontheffing op grond van de Wet natuurbescherming onherroepelijk geworden. Dit betekent dat er definitief groen licht is voor de planologische toestemming en voor de belangrijkste vergunning en ontheffing voor het windpark. De initiatiefnemer, Windpark Bommelerwaard-A2 B.V., bereidt de bouw van het windpark verder voor.

Vergunningen fase 2

Voordat het windpark kan worden gebouwd zijn nog een aantal vergunningen nodig. Op 19 juni 2019 heeft de initiatiefnemer een omgevingsvergunning en watervergunning aangevraagd. De ontwerp-besluiten hebben van 29 augustus 2019 tot en met 9 oktober 2019 ter inzage gelegen. In deze periode kon iedereen een zienswijze indienen.
De Omgevingsdienst Regio Nijmegen (namens Gedeputeerde Staten van Gelderland) en het dagelijks bestuur van Waterschap Rivierenland hebben medio november 2019 twee besluiten genomen, namelijk:

  • Een omgevingsvergunning (PDF 11 MB) voor het maken van in- en uitritten en voor de aanleg van bekabeling.
  • Een watervergunning (PDF 18 MB) voor het uitvoeren van waterhuishoudkundige werkzaamheden, zoals het aanleggen van verhard oppervlak (fundaties, opstelplaatsen en bouwwegen), het compenseren van waterberging, het aanbrengen van duikers en dammen en het uitvoeren van activiteiten in de buurt van een sloot.

Gecoördineerde procedure

Deze vergunningen maken deel uit van de gecoördineerde procedure. Dit betekent onder meer dat:

  • De vergunningen tegelijkertijd worden voorbereid en bekendgemaakt.
  • Iedereen zienswijzen kan indienen over de ontwerp-besluiten.
  • Iedereen tegen deze besluiten direct in beroep kan gaan bij de Raad van State.

Instellen beroep

De omgevingsvergunning en de watervergunning liggen van donderdag 5 december 2019 tot en met donderdag 16 januari 2020 ter inzage bij de provincie Gelderland, gemeente Zaltbommel, gemeente Maasdriel en waterschap Rivierenland. Ook kunt u de vergunningen uiterlijk vanaf donderdag 5 december 2019 onderaan deze pagina downloaden.

Belanghebbenden kunnen van vrijdag 6 december 2019 tot en met donderdag 16 januari 2020 bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State in beroep gaan tegen de omgevingsvergunning en de watervergunning. Een belanghebbende kan beroep instellen als hij een zienswijze heeft ingediend over de ontwerpbesluiten. Heeft een belanghebbende geen zienswijze ingediend, dan kan hij alleen beroep instellen als hem dat niet kan worden verweten.

In de bekendmaking (PDF 55 kB) vindt u meer informatie over de terinzagelegging en het instellen van beroep.

Uitvoeringsvergunningen

Eventuele vergunningen en ontheffingen die hierna nog nodig zijn, vallen buiten de gecoördineerde procedure. Dat hebben Gedeputeerde Staten eerder bepaald. Dit betekent dat:

  • De behandeltermijnen van deze uitvoeringsbesluiten korter zijn.
  • Er een iets andere voorbereidingsprocedure geldt.
  • Het voor belanghebbenden mogelijk is om tegen deze uitvoeringsbesluiten bezwaar te maken of eventueel (hoger) beroep in te stellen bij de rechter.

Nieuwsbrief initiatiefnemer

Wilt u op de hoogte blijven van het windpark? U kunt zich aanmelden voor de nieuwsbrief van Windpark Bommelerwaard-A2 B.V.

Documenten